waardenlijst

Waardenlijst

Waarden zijn de uitgangspunten van waaruit je als persoon handelt.
Het betreft hier zelfstandige naamwoorden; in dit geval woorden die abstracte zaken zoals gevoelens aanduiden van een persoon. De waarden zijn optimistisch verwoord.

Onderstaande tabel is een opsomming van persoonlijke en interactieve waarden. Zonder definitie want deze waarden zijn subjectief. Ze zijn beïnvloed door je persoonlijke mening en gevoelens. Het zijn zelfgekozen regels voor hoe je leeft (je principes) en de uitgangspunten van je vaststaande meningen oftewel je overtuigingen. Overtuigingen bepalen waarin je gelooft. Je overtuigingen zijn gebaseerd op subjectieve ideeën, die je voor waar aanneemt. Ze geven je zekerheden, daar waar je niet zeker weet of het gebeurd is of dat het waar is. Zie ook: Waarden en criteria.

Deze lijst beoogd niet compleet te zijn. Heb je een suggestie? Laat mij dit dan weten zodat deze lijst completer en uitputtender wordt.

Persoonlijke en interactieve waarden

aandacht
aanlokkelijkheid
aantrekkelijkheid
aanwezigheid
aanzien
aardigheid
achting
alertheid
algemeenheid
alledaagsheid
anonimiteit
artisticiteit
assertiviteit
authenticiteit
autonomie
avontuurlijkheid
bedachtzaamheid
bedrevenheid
bedrijvigheid
befaamdheid
begeerlijkheid
begrip
behendigheid
behoedzaamheid
behoudendheid
behulpzaamheid
bekendheid
beknoptheid
bekoorlijkheid
bekwaamheid
beleefdheid
beleving
beloning
beradenheid
bereidheid
bereidwilligheid
beroemdheid
beschaafdheid
bescheidenheid
beschikbaarheid
beslistheid
besluitvaardigheid
betaalbaarheid
betekenisgevend
betrokkenheid
betrouwbaarheid
bevalligheid
bevlogenheid
bevreemding
bezonnenheid
bijdragend
blijdschap
blijheid
bondigheid
braafheid
buigzaamheid
burgerschap
cachet
celebriteit
charisma
coöperatie
competitie
concentratie
confidentialiteit
consideratie
continuïteit
controle
correctheid
creativiteit
daadkracht
dankbaarheid
dapperheid
degelijkheid
deskundigheid
deugdelijkheid
democratie
diepzinnigheid
dienstbaarheid
diplomatie
directheid
distinctie
doelgerichtheid
doelmatigheid
doortastendheid
duidelijkheid
durf
dynamiek
edelmoedigheid
educatie
eensgezindheid
eenstemmigheid
eenvoud

eer
eerbied
eerlijkheid
effectiviteit
efficiency
eigendom
elegantie
empathie
enthousiasme
erkenning
erkentelijkheid
ernst
ervarenheid
ervaring
evenwicht
expressiviteit
faam
fatsoen
feitelijkheid
felheid
fermheid
fijngevoeligheid
finaliteit
flexibiliteit
flinkheid
formeel
fut
gangbaarheid
gastvrijheid
gebruikelijkheid
gedecideerdheid
gedegenheid
gedrevenheid
geduld
geestdrift
geestigheid
gehechtheid
geheimhouding
gehoorzaamheid
gelijkheid
gelijkwaardigheid
geloof
geloofwaardigheid
geluk
gematigdheid
gemeenschappelijkheid
gemoedelijkheid
genegenheid
generositeit
genialiteit
genuanceerdheid
gereserveerdheid
gevatheid
gevoeligheid
geweten
gewilligheid
gezelligheid
gezondheid
glorie
godsdienstigheid
godvruchtigheid
godzaligheid
goedheid
grondigheid
grootheid
grootmoedigheid
gulheid
handelbaarheid
handvaardigheid
handigheid
harmonie
hartstocht
heerlijkheid
helderheid
heusheid
hevigheid
hiërarchie
hoffelijkheid
hoop
hulpvaardigheid
humaniteit
humor
idealisme
ijver
imago
informeel
ingetogenheid
inlevingsvermogen
innovativiteit
integriteit
intensiteit
invloed

inzicht
juistheid
kalmte
kameraadschap
karigheid
kennis
keurigheid
klaarheid
kneedbaarheid
kortheid
kracht
kuisheid
kunstvaardigheid
kunstzinnigheid
kwaliteit
leefbaarheid
lef
levendigheid
liefdadigheid
liefde
liefelijkheid
lof
lol
loyaliteit
luchthartigheid
luciditeit
macht
matigheid
medemenselijkheid
meegaandheid
menselijkheid
mensgerichtheid
menslievendheid
menswaardigheid
milieubewustheid
moed
motivatie
naam
nauwgezetheid
nauwkeurigheid
nederigheid
netheid
nieuwsgierigheid
nuchter
nuttigheid
omzichtigheid
onafhankelijkheid
onbaatzuchtigheid
ondernemerschap
onpartijdigheid
ontspannenheid
ontvankelijkheid
opgewektheid
ootmoedigheid
openhartigheid
openheid
oplettendheid
oprechtheid
optimisme
ordelijkheid
overgave
passie
patriottisme
pittigheid
plezier
plichtsbetrachting
positiviteit
pragmatisme
prestatiegericht
privacy
professionaliteit
punctualiteit
rangorde
rechtvaardigheid
redelijkheid
relativisme
respect
roem
ruimdenkendheid
rust
saamhorigheid
samenwerking
schoonheid
sensitiviteit
serieusheid
sierlijkheid
simpelheid
snelheid
soberheid
solidariteit
spaarzaamheid
spiritualiteit
spontaniteit
sportiviteit
stabiliteit
standvastigheid
stelligheid
stijlvol
stiptheid
structuur
synergisme
terughoudenheid
tevredenheid
tijdloosheid
toegankelijkheid
toegeeflijkheid
toegenegenheid
toewijding
tolerantie
transparantie
trouw
uitdaging
uitgelatenheid
uitmuntendheid
uniformiteit
universaliteit
vaardigheid
vaderlandsliefde
vakmanschap
vastberadenheid
vasthoudendheid
veelzijdigheid
veiligheid
veranderlijkheid
verantwoordelijkheid
verbondenheid
verdraagzaamheid
vergevingsgezindheid
verknochtheid
vermaak
vermaardheid
vernieuwend
verstandhouding
verstandigheid
vertrouwen
verwondering
verworvenheid
vlijt
vlugheid
voldoening
volgzaamheid
volharding
voorkomendheid
voortreffelijkheid
vooruitstrevendheid
vrede
vreugde
vriendelijkheid
vriendschap
vrijheid
vrijmoedigheid
vrolijkheid
vroomheid
waardering
waardigheid
weldadigheid
welgemanierdheid
welgemoedheid
wellevendheid
welvaart
welvoeglijkheid
welwillendheid
welzijn
werkelijkheidszin
werkzaamheid
wijsheid
wilskracht
zachtheid
zakelijkheid
zeggenschap
zekerheid
zelfbeheersing
zelfbeschikking
zelfbewustheid
zelfcontrole
zelfredzaamheid
zelfstandigheid
zelfverzekerdheid
zelfzorg
zorgeloosheid
zorgvuldigheid
zorgzaamheid
zuinigheid