Gedragseigenschappen

Het gedrag is de wijze waarop een persoon handelt en reageert op de omgeving (actie – reactie). Het betreft hier bijvoeglijk naamwoorden; in dit geval woorden die een eigenschap aangeven van een persoon. Onderstaande tabel is een opsomming van gedragseigenschappen met de definitie. Deze lijst beoogd niet compleet te zijn. Heb je een suggestie? Laat mij dit dan weten zodat deze lijst completer en uitputtender wordt.

GedragDefinitie
sympathiekis dat je sympathie voelt en toont
rondborstigis dat je openhartig bent
vaardigis dat je snel en zonder moeite dingen doet
stabielis dat je met beide voeten op de grond staat
theoretischis dat je volgens de theorie te werk gaat
slordigis dat je niet netjes of zorgvuldig bent
belangstellendis dat je interesse en aandacht hebt
romantischis dat je alleen aan lieve en fijne dingen denkt
ordelijkis dat je netjes en rustig bent
onveranderlijkis dat je steeds hetzelfde blijft
stilis dat je geen geluid maakt
initiatiefrijkis dat je geneigd bent om uit jezelf wat te doen
statischis dat je onveranderlijk bent
gevoeligis dat je snel emotioneel bent
ondankbaaris dat je niet laat merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
gereserveerdis dat je je gevoel of mening niet wilt laten merken
zelfreflecterendis dat je je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen overdenkt
naaris dat je onaangenaam bent, vervelend
dwangmatigis dat je van jezelf iets moet doen zonder het eigenlijk te willen
nuchteris dat je kalm en rustig bent
eigenzinnigis dat je de gewoonte hebt de dingen te doen zoals je zelf wil
toegewijdis dat je iets met veel aandacht en zorg doet
conventioneelis dat je gewoon bent, niet bijzonder
zorgzaamis dat je aandacht voor anderen hebt
jachtigis dat je veel of vaak haast hebt
trotsis dat je het gevoel hebt dat je meer waard bent dan anderen
kwiekis dat je opgewekt en levendig bent
eerbiedwekkendis dat je bewondering afdwingt
opstandigis dat je jezelf vaak verzet, in opstand komt
verlegenis dat je bang en onzeker bent als er andere mensen bij zijn
scherpzinnigis dat je goed kunt nadenken
rebelsis dat je tegen het gezag in gaat
consequentis dat je handelt volgens een vast plan, toezegging of genomen beslissing
negatiefis dat je kritisch en afwijzend bent
liefdadigis dat je hulp geeft uit goedheid zonder eigen belang
snelis dat je weinig tijd nodig hebt, in hoog tempo
betrokkenis dat je jezelf emotioneel verbonden voelt
invloedrijkis dat je veel invloed of macht hebt
vasthoudendis dat je niet snel opgeeft
onderdanigis dat je iemand anders belangrijker vindt dan jezelf en dat je die wil gehoorzamen
ijdelis dat je jezelf heel goed en mooi vindt
nederigis dat je bescheiden over jezelf denkt
relaxedis dat je een ontspannen indruk maakt
opschepperigis dat je verwaand bent
stelligis dat je ergens heel zeker van bent
opgewektis dat je vrolijk bent
conservatiefis dat je niet van veranderingen houdt
hypocrietis dat je jezelf beter en eerlijker voordoet dan je bent
depressiefis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, neerslachtig
gedachteloosis dat je iets zonder na te denken doet
stuursis dat je onvriendelijk bent
slaafsis dat je precies doet wat een ander zegt
afwachtendis dat je geen actie onderneemt, passief
gedeprimeerdis dat je erg somber bent waardoor je nergens zin in hebt
ongezelligis dat je een onaangename indruk maakt
welbespraaktis dat je gemakkelijk goed en vlot kunt spreken
gelukkigis dat je een gevoel van grote blijheid en harmonie hebt
dankbaaris dat je blij bent omdat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
beduchtis dat je bang bent
zonnigis dat je blij bent
nonchalantis dat je de indruk geeft dat je dingen niet belangrijk vindt, achteloos
onbezonnenis dat je er niet goed over nagedacht hebt
spontaanis dat je iets meteen, zonder lang nadenken zegt of doet
onafhankelijkis dat je zelfstandig bent
menselijkis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
vurigis dat je hartstochtelijk bent
onderzoekendis dat je analyserend bent
gedisciplineerdis dat je ordelijk en volgens de regels handelt
joligis dat je heel vrolijk bent
overpeinzendis dat je ernstig over dingen nadenkt
barmhartigis dat je iemands nood beseft en daar iets aan wil doen, medelijdend
onbevangenis dat je geen vooroordeel hebt, onpartijdig bent
pragmatischis dat je gericht bent op feiten, zakelijk
vooruitstrevendis dat je streeft naar vernieuwing
asociaalis dat je geen rekening houdt met andere
zachtzinnigis dat je zacht en voorzichtig bent
ad remis dat je snel en scherpzinnig bent
ongerustis dat je bang bent dat er iets gebeurt of zal gebeuren wat je niet wilt
geinigis dat je grappig bent
realistischis dat je verstandig bent, nuchter
saaiis dat je weinig levendig bent
geduldigis dat je veel geduld hebt
afhankelijkis dat je hulp van anderen nodig hebt
sceptischis dat je niet alles gelooft wat je verteld wordt
levendigis dat je beweeglijk en spraakzaam bent
zelfstandigis dat je op eigen kracht bestaat en handelt, zonder hulp of steun van anderen
behoudendis dat je geneigd bent het bestaande te behouden en vernieuwingen tegen te houden
bazigis dat je anderen beveelt wat ze moeten doen
informeelis dat je ongedwongen bent
oplettendis dat je aandachtig bent of geconcentreerd luistert
vastbeslotenis dat je met een vast voornemen iets doet
muzikaalis dat je aanleg hebt voor het maken van muziek
plezierigis dat je een gevoel van tevredenheid hebt
ondoordachtis dat je er niet goed over nagedacht hebt
terughoudendis dat je niet je emotie toont of mening geeft
sarcastischis dat je op een verbitterde manier spot
doortastendis dat je daadkrachtig bent
onzelfzuchtigis dat je mensen helpt zonder eigenbelang, altruïstisch, onbaatzuchtig
bangis dat wat je voelt als je denkt dat er iets naars gaat gebeuren
onaangenaamis dat je vervelend bent, naar
resultaatgerichtis dat je doelen vertaalt naar resultaten
onbesuisdis dat je er niet goed over nagedacht hebt
beleefdis dat je goede manieren hebt
ijverigis dat je altijd met ijver bezig bent blijk gevend van serieuze aandacht
idealistischis dat je idealen hebt
autocratischis dat je het op een manier van een autocraat doet
koelis dat je iets met weinig gevoel doet
grondigis dat je zorgvuldig bent
emotieloosis dat je zonder gevoelens bent
consistentis dat je vrij van innerlijke tegenspraak bent
goedgehumeurdis dat je in een goed humeur bent
materialistischis dat je sterk verlangt naar bezit, met name geld
openhartigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
bezitterigis dat je alle aandacht van mensen met wie je omgaat opeist
vernieuwingsgezindis dat je openstaat voor vernieuwing en verandering
naïefis dat je al te goed van vertrouwen bent
guitigis dat je op een leuke manier ondeugend bent
globaalis dat je alleen let op de hoofdzaken
lafis dat je niet durft wat je moet doen (wat nodig is)
heerszuchtigis dat je de macht wil hebben en over anderen wil beslissen
nieuwsgierigis dat je graag dingen wilt weten, ook als je er niets mee te maken hebt
opmerkzaamis dat je veel aandacht aan iets besteedt of goed oplet
speelsis dat je losjes, ongedwongen bent
timideis dat je een beetje bang en onzeker bent
opdringerigis dat je de neiging hebt om jezelf op te dringen
ambitieusis dat je ijverig bent om een betere positie te krijgen
bureaucratischis dat je werkt volgens de regels van de bureaucratie
eenkennigis dat je bang bent voor vreemde mensen
efficiëntis dat je doelmatig bent, met de minste inspanning je doel bereiken
onverdraagzaamis dat je niet bereid bent om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen
duidelijkis dat je goed te begrijpen bent
geestdriftigis dat enthousiast bent
hardwerkendis dat je veel werk verricht
evenwichtigis dat alles goed op elkaar afgestemd bij je is
hulpvaardigis dat je bereid bent om te helpen
ontvankelijkis dat je gemakkelijk te beïnvloeden bent
pessimistischis dat je negatief ingesteld door het leven gaat
vervelendis dat je onaardig bent, onaangenaam
dapperis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
ongevoeligis dat je zonder gevoel bent, onaandoenlijk, koel
beheerstis dat je uiterlijk kalm bent
vlotis dat je makkelijk kunt praten en met wie je makkelijk contact maakt
creatiefis dat je nieuwe dingen kan maken
opgewondenis dat je rusteloos en geëmotioneerd bent
maltentigis dat je overdreven netjes bent
onvriendelijkis dat je onbeleefd en niet bereid bent om te helpen, onaardig
norsis dat je onvriendelijk en erg streng bent
tolerantis dat je bereid bent om anderen afwijkend te laten denken en handelen
behendigis dat je handig en vlug bent
goedgelovigis dat je bijna alles gelooft wat tegen je gezegd wordt
subjectiefis dat je je laat beïnvloeden door je persoonlijke mening en gevoelens
rusteloosis dat je voordurend in beweging en nerveus bent
trouwis dat je loyaal bent
respectvolis dat je iemand met respect behandeld
omzichtigis dat je heel voorzichtig bent
eerzuchtigis dat je de neiging hebt om het hoogste resultaat te willen bereiken
keurigis dat je goed verzorgd bent
angstigis dat je je naar voelt omdat je denkt dat iets zal gebeuren wat je helemaal niet wilt
zelfopofferingis dat je je eigen belang terzijde stelt
logischis dat je rationeel denkt
kieskeurigis dat je iets niet gauw goed genoeg vindt
vernieuwendis dat je innovatief bent
veeleisendis dat je veel of hoge eisen stelt
loyaalis dat je jezelf houdt aan wat je ooit afgesproken hebt
meligin dat je in een stemming bent dat je steeds moet lachen, ook al is er niks echt leuk
beschouwendis dat je nadenkt zonder actief te handelen
waakzaamis dat je goed oplet
doelbewustis dat je een duidelijke bedoeling hebt
innovatiefis dat je nieuwe ideeën en dingen ontwikkelt
barsis dat onvriendelijk en erg streng bent
offensiefis dat je aanvallend bent
pretentieusis dat je de verwachting wekt dat je iets kunt of bent
opofferendis dat je aanbiedt iets te doen waar niemand zin in heeft, maar dat wel gebeuren moeten
interessantis dat je de aandacht trekt
koudis dat je een onvriendelijke of onaangename indruk maakt
agressiefis dat je gewelddadig bent of dreigt dat te zijn
verwaandis dat je jezelf heel goed vindt en op anderen neerkijkt
progressiefis dat je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren
fatsoenlijkis dat je je gedraagt zoals het hoort
passiefis dat je niet actief bent
sluwis dat je slim en gemeen bent
onbeschroomdis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
besluitvaardigis dat je in staat bent om snel een duidelijk besluit te nemen
amusantis dat je grappig bent
mededeelzaamis dat je vertelt over wat je weet of bezighoudt
tweeledigis dat je twee gezichten hebt
aanwezigis dat je jezelf profileert
oppervlakkigis dat je niet zorgvuldig bent
kritischis dat je geneigd bent om kritiek te geven
attentis dat je aardig en hulpvaardig bent
wispelturigis dat je steeds wat anders doet of wil
bedrevenis dat je door oefening dingen handig en snel doet
energiekis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, daadkrachtig, pittig
vrijmoedigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
liefis dat je aardig bent
onbereikbaaris dat je geen contact met je kunt maken
kunstzinnigis dat je kunst aanvoelt
geweldloosis dat je vreedzaam bent
communicatiefis dat je gemakkelijk communiceert
gemotiveerdals je je best wil doen (voor iets)
sensitiefis dat je gevoelig bent voor zintuiglijke gewaarwordingen, overgevoelig
inconsequentis dat je jezelf tegenspreekt
tactvolis dat je met veel tact bent
samenwerkendis dat je gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werkt
vastberadenis dat je iets zonder te aarzelen doet, resoluut
terneergeslagenis dat je somber bent en zonder moed om door te gaan
kinderachtigis dat je je gedraagt zoals een kind
slimis dat je snel iets begrijpt
ernstigis dat je serieus bent, zonder grappen
verantwoordelijk
introvertis dat je je gevoelens vooral voor jezelf houdt
ingetogenis dat je rustig en terughoudend bent
emotioneelis dat je zeer vatbaar voor gevoelens bent
geconcentreerdis dat je alle aandacht richt op je handelen, aandachtig
aantrekkelijkis dat anderen zich tot je aangetrokken voelen
onnauwkeurigis dat je met weinig aandacht en niet precies handelt
gewetensvolis dat je een goed besef hebt van je verantwoordelijkheid
goedlachsis dat je graag en snel lacht
altruïstischis dat je handelt in het belang van anderen, onbaatzuchtig
afwezigis dat je met je gedachte ergens anders bent, verstrooid
empatischis dat je het vermogen om jezelf gevoelsmatig in iemand anders in te leven
belezenis dat je veel boeken gelezen hebt en daardoor veel weet
ontoegankelijkis dat je moeilijk benaderbaar bent
zachtaardigis dat je mild, zonder strengheid of agressie bent
sociabelis dat je een heel prettige indruk maakt
bewustis dat je waarneemt
haastigis dat je snel en een beetje ongecontroleerd bent
objectiefis dat je je bepaald tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen
coöperatiefis dat je graag samenwerkt of meewerkt
boeiendis dat je de aandacht vasthoudt
gierigis dat je je geld niet wilt uitgeven
dromerigis dat je (vaak) met je gedachte ergens anders bent, dromerig
blijis dat je een vrolijk gevoel hebt
warmis dat je sympathie voelt en toont
egocentrischis dat je jezelf steeds als uitgangspunt neemt
cynischis dat je niet geloofd in de goede bedoelingen van mensen
onpersoonlijkis dat je afstandelijk bent
uitbundigis dat je erg vrolijk en luidruchtig bent
welgemanierdis dat je goede manieren hebt
zorgelijkis dat je bezorgd bent
luchthartigis dat je je geen zorgen maakt
vitaalis dat je krachtig en energiek bent
zwevendis dat je nog niet goed weet wat je wil
koppigis dat je je wil of je mening niet gauw loslaat
welwillendis dat je gunstig gezind en vriendelijk bent
humaanis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
diplomatiekis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
extravertis dat je je op anderen richt en open tegen hen bent
tactischis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
perfectionistischis dat je het ideaal nastreeft
gedegenis dat je grondig bent
onvoorzichtigis dat je niet goed oppast
gespannenis dat je onrustig bent, zenuwachtig, gestrest
oprechtis dat je zonder andere bedoelingen bent dan je laat merken
kalmis dat je rustig bent
traagis dat je langzaam handelt
tactloosis dat je zonder tact bent
kilis dat je afstandelijk en onaardig bent
intensiefis dat je grondig bent
ruimdenkendis dat je zonder vooroordelen bent
voorzichtigis dat je rekening houdt met wat zou kunnen gebeuren
triviaalis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
zorgvuldigis dat je met veel aandacht en nauwkeurig dingen doet
wetenschappelijkis dat je volgens de wetenschap handelt
goedgemutstis dat je een goed humeur hebt, in een opgewekte stemming bent
baanbrekendis dat je vernieuwend bent
verstandelijkis dat je jezelf eerder door je verstand laat leiden dan door je gevoel
onverschilligis dat je jezelf om niets bekommerd
ideologischis dat je denkt vanuit een bepaalde ideologie, visie op de mens
somberis dat je een beetje verdrietig en pessimistisch bent
driftigis dat je plotseling heel erg boos bent
bereidwilligis dat je tot hulp en dienst bereid bent
kleinzieligis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
harmonischis dat je harmonieus bent, met elkaar overeenstemmend
uitvoerendis dat je (werkzaamheden) uitvoert
zwaarmoedigis dat je somber bent
ontspannenis dat je rustig bent
jofelis dat je sympathiek bent
aandachtigis dat je iets met veel aandacht doet
inconsistentis dat je onsamenhangend bent, warrig
bekommerdis dat je jezelf veel zorgen maakt
atletischis dat je fysiek sterk, fit en actief bent
taakgerichtis dat je gericht bent op het vervullen van een taak
persuassiefis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
zuinigis dat je weinig geld uitgeeft
gepassioneerdis dat je hartstochtelijk bent
langzaamis dat je niet snel gaat
vlug van begripis dat je snel en effectief reageert
daadkrachtigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
krachtigis dat je een groot effect heb op anderen
toegankelijkis dat je gemakkelijk benaderbaar bent
aanmatigendis dat je arrogant en brutaal bent
dwarsis dat je tegenwerkt
slechtgehumeurdis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
gastvrijis dat je hartelijk en gul in het ontvangen van gasten bent
downis dat je een beetje somber bent, bedrukt
ongepastis dat je je niet gedraagt zoals het hoort
egoïstischis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
joviaalis dat je aardig, vrolijk en gastvrij bent
assertiefis dat je voor jezelf op durft te komen
blijmoedigis dat je opgewekt bent, zonder tegenzin
zwijgzaamis dat je weinig zegt
moederlijkis dat je lief en beschermend bent
bedeesdis dat je een beetje bang bent om iets te zeggen
conflictueusis dat je vol meningsverschillen zit, veel ruzie veroorzaakt
praktischis dat je gemakkelijk en doelmatig te werk gaat
onbewustis dat je er niet over nadenkt of op let
openis dat je toegankelijk bent voor iedereen
fanatiekis dat je overdreven enthousiast bent
volhardendis dat je niet opgeeft
tradioneelis dat je het zoals de gewoonte het meebrengt doet
gelijkmoedigis dat je voordurend dezelfde kalmte hebt
lolligis dat je vrolijk van iets wordt
slechtgezindis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
drammerigis dat je niet van ophouden weet
baatzuchtigis dat je een onedelmoedige en overdreven zucht tot eigen voordeel hebt
serieusis dat je ernstig bent, plechtig
ordentelijkis dat je fatsoenlijk of netjes bent
sloomis dat je suf bent, niet actief
lichtgeraaktis dat je soms zonder aanleiding boos wordt of je beledigd voelt
besluiteloosis dat je geen besluit kunt nemen
bedachtzaamis dat je voorzichtig bent en eerst goed nadenkt
onbevooroordeeldis dat zonder mening vooraf hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent
handigis dat je iets gemakkelijk doet
sociaalis dat je gevoel hebt voor wat anderen willen of denken
gezelligis dat je een aangename indruk maakt
harmonieusis dat je evenwichtig en stabiel bent
correctis dat je je gedraagt zoals het hoort
zorgeloosis dat je zonder zorgen bent
alledaagsis dat je gewoon bent, niet bijzonder
onderhoudendis dat je boeiend bent
grensverleggendis dat je vernieuwend bent
kameraadschappelijkis dat je vriendelijk en sociaal bent
chaotischis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
zelfredzaamis dat je zelfstandig bent en je eigen problemen kunt oplossen
tevredenis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
betogendis dat je je mening of standpunt kenbaar maakt als waarheid
zelfbewustis dat je veel zelfvertrouwen hebt
behulpzaamis dat bereid bent om te helpen
lichtvoetigis dat je niet erg ernstig, maar vrolijk bent
ongeduldigis dat je geen geduld hebt
benieuwdis dat je graag dingen wilt weten
inschikkelijkis dat je jezelf makkelijk aanpast of doet wat anderen willen
gulis dat je veel geeft
gewelddadigis dat je geneigd bent tot het plegen van geweld
grappigis dat je komisch bent
expressiefis dat je je gevoelens en gedachten duidelijk laat blijken
verdraagzaamis dat je bereid bent veel te verdragen
leergierigis dat je graag leert
geleerdis dat je veel kennis door studie hebt
manipulatiefis dat je opzettelijk iemand beïnvloed (vaak met slechte bedoelingen)
opvliegendis dat je snel boos bent
hatelijkis dat je iemand met opzet erg beledigd
pietluttigis dat je waarde hecht aan kleinigheden die de meeste mensen onbelangrijk vinden
eigenwijsis dat je de gewoonte hebt nooit raad van anderen aan te nemen
hebzuchtigis dat je veel voor jezelf wil hebben
drukis dat je beweeglijk en onrustig bent, luidruchtig
experimenteelis dat je handelt op basis van proeven en waarnemingen
doelloosis dat je geen doel hebt
vreedzaamis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
dictatoriaalis dat je het op een manier van een dictator doet
intuïtiefis dat je afgaat op je intuïtie
vriendelijkis dat je aangenaam, beleefd en bereid bent om te helpen
intelligentis dat je moeilijke dingen snel begrijpt
hartstochtelijkis dat je alles met veel passie doet
brutaalis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
overredendis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
bemoeizuchtigis dat je tot vervelens toe geneigd bent je te bemoeien met andermans zaken
neerslachtigis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, depressief
lacherigis dat je melig bent
onmededeelzaamis dat je gesloten bent, zwijgzaam
sensueelis dat je iemands seksuele lusten opwekt
ironischis dat je je het tegendeel zegt van wat je meent
hartelijkis dat je aardig en gastvrij bent
genotzuchtigis dat je precies doet wat je wil, met name als het gaat om plezier
gelovigis dat je in een opperwezen gelooft
piekerigis dat je geneigd bent overal problemen te zien
overtuigendis dat je met argumenten bereikt dat anderen geloven wat je zegt
innemendis dat je bescheiden en aardig bent
schuchteris dat je verlegen bent
moedigis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
onrustigis dat je geen rust kent, ongedurig, gejaagd
sterkis dat je veel lichamelijke of geestelijke kracht hebt
bereikbaaris dat je gemakkelijk contact met je kunt maken
oergezelligis dat je erg knus bent
accuraatis dat je zeer nauwkeurig bent, nauwgezet
gezagsmatigis dat je het gezag gehoorzaamt
inventiefis dat je gemakkelijk oplossingen voor problemen bedenkt
avontuurlijkis dat je op avonturen belust bent
veranderlijkis dat je steeds verandert
dynamischis dat je constant veranderd, actief
hoogmoedigis dat je jezelf en je eigen kunnen overschat
sufis dat je niet helder van geest bent, slaperig
labielis dat je wisselende stemmingen hebt
betrouwbaaris dat je te vertrouwen bent
gretigis dat je iets heel graag wilt hebben of doen
warrigis dat je verward, rommelig bent
komischis dat je iemand aan het lachen maakt
defensiefis dat je verdedigend bent
strengis dat je weinig vrijheid geeft om het anders te doen
bekoorlijkis dat je lief en aantrekkelijk bent
zelfverzekerdis dat je zeker van jezelf bent, vol zelfvertrouwen, zelfbewust
uitgelatenis dat je heel vrolijk bent
pittigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
spraaklustigis dat je veel en graag praat
humeurigis dat je in een slechte stemming bent, slechtgehumeurd, slechtgezind
alertis dat je waakzaam bent, oplettend
koelbloedigis dat je rustig en beheerst blijft in een ernstige situatie
ongedisciplineerdis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
gehoorzaamis dat je bereid ben om te doen wat van je wordt gevraagd
spraakzaamis dat je veel en graag praat
verstrooidis dat je er met je gedachten niet bij bent
preciesis dat je aandacht voor details hebt
afstandelijkis dat je jezelf niet betrokken voelt, onpersoonlijk
helderis dat je duidelijk bent
olijkis dat je grappig en een beetje stout bent
dominantis dat je overheerst
achteloosis dat je iets zonder aandacht doet
ongehoorzaamis dat je niet bereid om te doen wat anderen van je vragen
nauwkeurigis dat je met veel aandacht en precies handelt
vindingrijkis dat je goed bent in het bedenken van nieuwe dingen of oplossingen
geslotenis dat je weinig over jezelf vertelt
zakelijkis dat je nuchter en praktisch bent
onaardigis dat je onvriendelijk bent
hebberigis dat je veel voor jezelf wil hebben
individualistischis dat je onafhankelijk bent in je gedrag en zelfstandig in je denken
overheersendis dat je te nadrukkelijk aanwezig bent
wreedis dat je met opzet hard en zonder medelijden bent
stugis dat je niet erg vriendelijk bent
irrationeelis dat je zonder je verstand te gebruiken handelt
ongedurigis dat je voortdurend in beweging bent, nerveus, rusteloos
gedienstigis dat je graag helpt
wantrouwendis dat je geen vertrouwen hebt
bezorgdis dat je vol zorgen zit, ongerust
beslistis dat je zeker van je handelen en denken bent
rechtlijnigis dat je volgens vaste uitgangspunten denkt en gedraagt
bedruktis dat je een beetje somber bent, down
competitiefis dat je strijd om beter te zijn dan een ander
rustigis dat je niet haastig, druk of zenuwachtig bent
luchtigis dat je vrolijk en zorgeloos bent
minzaamis dat je beleefd en vriendelijk bent tegen mensen die je beschouwt als minder belangrijk dan jezelf
zelfzuchtigis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
gevatis dat je snel en slim bent
onduidelijkis dat je niet goed te begrijpen bent
opgeruimdis dat je in een goede stemming bent
charmantis dat je aangenaam in de omgang bent
staris dat je weinig buigzaam bent en vasthoudt aan je eigen regels
autonoomis dat je zelfstandig bent in het bepalen wat je wil
waardigis dat je bewondering afdwingt
arrogantis dat je jezelf heel goed vindt en dat je op anderen neerkijkt, verwaand
aangenaamis dat je iets met plezier doet
resoluutis dat je zonder aarzeling bent, vastberaden
onverstoorbaaris dat je je niet laat afleiden
wanordelijkis dat je een gebrek aan orde hebt, chaotisch, rommelig
slagvaardigis dat je actief bent en snel reageert
impulsiefis dat je iets plotseling en zonder nadenken doet
inefficiëntis dat het je veel moeite of inspanning kost om je doel te bereiken
gestructureerdis dat je volgens een bepaalde structuur werkt
actiefis dat je geneigd tot handelen bent
geliefdis dat je bemind en populair bent
inhaligis dat je veel voor jezelf wil hebben
analytischis dat je analyserend bent
executiefis dat je (werkzaamheden) uitvoert
vrijpostigis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
zwaartillendis dat je geneigd bent overal problemen te zien
enthousiastis dat je vol geestdrift bent
onzekeris dat je steeds twijfelt aan jezelf
vredelievendis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
netjesis dat je goed verzorgd bent
huiselijkis dat je graag thuis bent
sentimenteelis dat je sterke emoties hebt
rechtvaardigis dat je eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel bent
temperamentvolis dat je levendig en enthousiast bent
roekeloosis dat je in hoge mate onvoorzichtig bent zonder na te denken over de gevolgen
flexibelis dat je jezelf gemakkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden
onzichtbaaris dat je niet merkt dat je aanwezig bent
amicaalis dat je aardig en vriendschappelijk in de omgang bent
vluchtigis dat je kort en oppervlakkig bent
stoïcijnsis dat je je niet uit je mentale evenwicht laat brengen
bescheidenis dat je niet verwaand bent
onbeleefdis dat je dingen doet zonder rekening te houden met anderen
ongedwongenis dat je jezelf niet druk maakt om formele regels
vaagis dat je onduidelijk bent
vrolijkis dat je blij en opgewekt bent
apatischis dat je ongevoelig voor emoties bent
volgzaamis dat je niet de leiding neemt maar volgt
behoedzaamis dat je goed oppast
vrijgevigis dat je gemakkelijk dingen weggeeft
artistiekis dat je gevoel voor kunst hebt
onbescheidenis dat je ongepast nieuwsgierig bent
zweverigis dat je goedbedoelde denkbeelden hebt maar die zijn erg vaag
methodischis dat je op een vaste manier waarover je hebt nagedacht handelt
familiairis dat je informeel bent
zinnelijkis dat je iemands seksuele lusten opwekt
meegaandis dat je bereid bent je aan te passen aan anderen
contentis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
optimistischis dat je positief ingesteld door het leven gaat
eerlijkis dat je zonder leugens of bedrog handelt
rationeelis dat je op een rustig, doordachte manier handelt
autoritairis dat je bazig bent, eigenmachig
betweterigis dat je de gewoonte hebt niets van andere aan te nemen, eigenwijs
verslagenis dat je heel erg teleurgesteld bent
angstvalligis dat je zorgvuldig bent tot in kleinigheden
diepgaandis dat je grondig bent
nauwgezetis dat je met veel aandacht en precies handelt
luiis dat je weinig zin hebt om iets te doen
aardigis dat je aangenaam of vriendelijk bent