Gedragseigenschappen

Het gedrag is de wijze waarop een persoon handelt en reageert op de omgeving (actie – reactie). Het betreft hier bijvoeglijk naamwoorden; in dit geval woorden die een eigenschap aangeven van een persoon. Onderstaande tabel is een opsomming van gedragseigenschappen met de definitie. Deze lijst beoogd niet compleet te zijn. Heb je een suggestie? Laat mij dit dan weten zodat deze lijst completer en uitputtender wordt.

GedragDefinitie
zwaartillendis dat je geneigd bent overal problemen te zien
ondoordachtis dat je er niet goed over nagedacht hebt
dynamischis dat je constant veranderd, actief
hebberigis dat je veel voor jezelf wil hebben
pietluttigis dat je waarde hecht aan kleinigheden die de meeste mensen onbelangrijk vinden
sarcastischis dat je op een verbitterde manier spot
sufis dat je niet helder van geest bent, slaperig
arrogantis dat je jezelf heel goed vindt en dat je op anderen neerkijkt, verwaand
gierigis dat je je geld niet wilt uitgeven
defensiefis dat je verdedigend bent
rechtlijnigis dat je volgens vaste uitgangspunten denkt en gedraagt
inventiefis dat je gemakkelijk oplossingen voor problemen bedenkt
tactischis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
barsis dat onvriendelijk en erg streng bent
extravertis dat je je op anderen richt en open tegen hen bent
onbevangenis dat je geen vooroordeel hebt, onpartijdig bent
sluwis dat je slim en gemeen bent
handigis dat je iets gemakkelijk doet
accuraatis dat je zeer nauwkeurig bent, nauwgezet
ongedisciplineerdis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
dwangmatigis dat je van jezelf iets moet doen zonder het eigenlijk te willen
traagis dat je langzaam handelt
inconsistentis dat je onsamenhangend bent, warrig
zorgzaamis dat je aandacht voor anderen hebt
gepassioneerdis dat je hartstochtelijk bent
onbewustis dat je er niet over nadenkt of op let
oprechtis dat je zonder andere bedoelingen bent dan je laat merken
stilis dat je geen geluid maakt
ongehoorzaamis dat je niet bereid om te doen wat anderen van je vragen
onderhoudendis dat je boeiend bent
slagvaardigis dat je actief bent en snel reageert
levendigis dat je beweeglijk en spraakzaam bent
communicatiefis dat je gemakkelijk communiceert
harmonischis dat je harmonieus bent, met elkaar overeenstemmend
tolerantis dat je bereid bent om anderen afwijkend te laten denken en handelen
afstandelijkis dat je jezelf niet betrokken voelt, onpersoonlijk
behoedzaamis dat je goed oppast
bewustis dat je waarneemt
bureaucratischis dat je werkt volgens de regels van de bureaucratie
tweeledigis dat je twee gezichten hebt
verlegenis dat je bang en onzeker bent als er andere mensen bij zijn
agressiefis dat je gewelddadig bent of dreigt dat te zijn
goedlachsis dat je graag en snel lacht
doortastendis dat je daadkrachtig bent
bedeesdis dat je een beetje bang bent om iets te zeggen
bereidwilligis dat je tot hulp en dienst bereid bent
offensiefis dat je aanvallend bent
vooruitstrevendis dat je streeft naar vernieuwing
kritischis dat je geneigd bent om kritiek te geven
onpersoonlijkis dat je afstandelijk bent
manipulatiefis dat je opzettelijk iemand beïnvloed (vaak met slechte bedoelingen)
warrigis dat je verward, rommelig bent
plezierigis dat je een gevoel van tevredenheid hebt
inschikkelijkis dat je jezelf makkelijk aanpast of doet wat anderen willen
vindingrijkis dat je goed bent in het bedenken van nieuwe dingen of oplossingen
vrijpostigis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
lafis dat je niet durft wat je moet doen (wat nodig is)
zelfopofferingis dat je je eigen belang terzijde stelt
correctis dat je je gedraagt zoals het hoort
blijmoedigis dat je opgewekt bent, zonder tegenzin
vrolijkis dat je blij en opgewekt bent
conventioneelis dat je gewoon bent, niet bijzonder
nieuwsgierigis dat je graag dingen wilt weten, ook als je er niets mee te maken hebt
gehoorzaamis dat je bereid ben om te doen wat van je wordt gevraagd
eigenwijsis dat je de gewoonte hebt nooit raad van anderen aan te nemen
asociaalis dat je geen rekening houdt met andere
taakgerichtis dat je gericht bent op het vervullen van een taak
goedgelovigis dat je bijna alles gelooft wat tegen je gezegd wordt
verslagenis dat je heel erg teleurgesteld bent
onverstoorbaaris dat je je niet laat afleiden
passiefis dat je niet actief bent
onveranderlijkis dat je steeds hetzelfde blijft
vlug van begripis dat je snel en effectief reageert
vastberadenis dat je iets zonder te aarzelen doet, resoluut
gedienstigis dat je graag helpt
eigenzinnigis dat je de gewoonte hebt de dingen te doen zoals je zelf wil
intuïtiefis dat je afgaat op je intuïtie
assertiefis dat je voor jezelf op durft te komen
depressiefis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, neerslachtig
ironischis dat je je het tegendeel zegt van wat je meent
zweverigis dat je goedbedoelde denkbeelden hebt maar die zijn erg vaag
sociabelis dat je een heel prettige indruk maakt
onbezonnenis dat je er niet goed over nagedacht hebt
slaafsis dat je precies doet wat een ander zegt
oergezelligis dat je erg knus bent
bezitterigis dat je alle aandacht van mensen met wie je omgaat opeist
egoïstischis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
stelligis dat je ergens heel zeker van bent
kleinzieligis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
objectiefis dat je je bepaald tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen
hoogmoedigis dat je jezelf en je eigen kunnen overschat
sceptischis dat je niet alles gelooft wat je verteld wordt
meegaandis dat je bereid bent je aan te passen aan anderen
doelbewustis dat je een duidelijke bedoeling hebt
zinnelijkis dat je iemands seksuele lusten opwekt
menselijkis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
besluitvaardigis dat je in staat bent om snel een duidelijk besluit te nemen
betogendis dat je je mening of standpunt kenbaar maakt als waarheid
cynischis dat je niet geloofd in de goede bedoelingen van mensen
roekeloosis dat je in hoge mate onvoorzichtig bent zonder na te denken over de gevolgen
eenkennigis dat je bang bent voor vreemde mensen
neerslachtigis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, depressief
ongevoeligis dat je zonder gevoel bent, onaandoenlijk, koel
romantischis dat je alleen aan lieve en fijne dingen denkt
contentis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
aanwezigis dat je jezelf profileert
gezagsmatigis dat je het gezag gehoorzaamt
wanordelijkis dat je een gebrek aan orde hebt, chaotisch, rommelig
bedachtzaamis dat je voorzichtig bent en eerst goed nadenkt
duidelijkis dat je goed te begrijpen bent
wispelturigis dat je steeds wat anders doet of wil
jofelis dat je sympathiek bent
autoritairis dat je bazig bent, eigenmachig
onduidelijkis dat je niet goed te begrijpen bent
ideologischis dat je denkt vanuit een bepaalde ideologie, visie op de mens
opofferendis dat je aanbiedt iets te doen waar niemand zin in heeft, maar dat wel gebeuren moeten
verstandelijkis dat je jezelf eerder door je verstand laat leiden dan door je gevoel
zorgelijkis dat je bezorgd bent
sentimenteelis dat je sterke emoties hebt
zachtaardigis dat je mild, zonder strengheid of agressie bent
slechtgezindis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
lichtgeraaktis dat je soms zonder aanleiding boos wordt of je beledigd voelt
slechtgehumeurdis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
wreedis dat je met opzet hard en zonder medelijden bent
norsis dat je onvriendelijk en erg streng bent
zelfstandigis dat je op eigen kracht bestaat en handelt, zonder hulp of steun van anderen
aardigis dat je aangenaam of vriendelijk bent
zelfbewustis dat je veel zelfvertrouwen hebt
vlotis dat je makkelijk kunt praten en met wie je makkelijk contact maakt
sensitiefis dat je gevoelig bent voor zintuiglijke gewaarwordingen, overgevoelig
strengis dat je weinig vrijheid geeft om het anders te doen
kunstzinnigis dat je kunst aanvoelt
tactloosis dat je zonder tact bent
dapperis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
gelovigis dat je in een opperwezen gelooft
grondigis dat je zorgvuldig bent
helderis dat je duidelijk bent
intelligentis dat je moeilijke dingen snel begrijpt
spontaanis dat je iets meteen, zonder lang nadenken zegt of doet
onbevooroordeeldis dat zonder mening vooraf hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent
omzichtigis dat je heel voorzichtig bent
fanatiekis dat je overdreven enthousiast bent
eerzuchtigis dat je de neiging hebt om het hoogste resultaat te willen bereiken
consequentis dat je handelt volgens een vast plan, toezegging of genomen beslissing
gulis dat je veel geeft
drammerigis dat je niet van ophouden weet
familiairis dat je informeel bent
hebzuchtigis dat je veel voor jezelf wil hebben
innovatiefis dat je nieuwe ideeën en dingen ontwikkelt
liefis dat je aardig bent
avontuurlijkis dat je op avonturen belust bent
belangstellendis dat je interesse en aandacht hebt
altruïstischis dat je handelt in het belang van anderen, onbaatzuchtig
genotzuchtigis dat je precies doet wat je wil, met name als het gaat om plezier
evenwichtigis dat alles goed op elkaar afgestemd bij je is
joviaalis dat je aardig, vrolijk en gastvrij bent
rondborstigis dat je openhartig bent
ongedurigis dat je voortdurend in beweging bent, nerveus, rusteloos
beslistis dat je zeker van je handelen en denken bent
pittigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
temperamentvolis dat je levendig en enthousiast bent
boeiendis dat je de aandacht vasthoudt
bescheidenis dat je niet verwaand bent
hulpvaardigis dat je bereid bent om te helpen
timideis dat je een beetje bang en onzeker bent
efficiëntis dat je doelmatig bent, met de minste inspanning je doel bereiken
aanmatigendis dat je arrogant en brutaal bent
praktischis dat je gemakkelijk en doelmatig te werk gaat
realistischis dat je verstandig bent, nuchter
joligis dat je heel vrolijk bent
somberis dat je een beetje verdrietig en pessimistisch bent
stoïcijnsis dat je je niet uit je mentale evenwicht laat brengen
oplettendis dat je aandachtig bent of geconcentreerd luistert
geconcentreerdis dat je alle aandacht richt op je handelen, aandachtig
onvoorzichtigis dat je niet goed oppast
tradioneelis dat je het zoals de gewoonte het meebrengt doet
ondankbaaris dat je niet laat merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
trotsis dat je het gevoel hebt dat je meer waard bent dan anderen
zwaarmoedigis dat je somber bent
onbescheidenis dat je ongepast nieuwsgierig bent
vrijmoedigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
betrokkenis dat je jezelf emotioneel verbonden voelt
onbereikbaaris dat je geen contact met je kunt maken
loyaalis dat je jezelf houdt aan wat je ooit afgesproken hebt
onaangenaamis dat je vervelend bent, naar
kilis dat je afstandelijk en onaardig bent
luchtigis dat je vrolijk en zorgeloos bent
verantwoordelijk
onbeleefdis dat je dingen doet zonder rekening te houden met anderen
eerbiedwekkendis dat je bewondering afdwingt
bemoeizuchtigis dat je tot vervelens toe geneigd bent je te bemoeien met andermans zaken
ruimdenkendis dat je zonder vooroordelen bent
spraaklustigis dat je veel en graag praat
openhartigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
ongepastis dat je je niet gedraagt zoals het hoort
atletischis dat je fysiek sterk, fit en actief bent
consistentis dat je vrij van innerlijke tegenspraak bent
kieskeurigis dat je iets niet gauw goed genoeg vindt
toegewijdis dat je iets met veel aandacht en zorg doet
rustigis dat je niet haastig, druk of zenuwachtig bent
emotieloosis dat je zonder gevoelens bent
methodischis dat je op een vaste manier waarover je hebt nagedacht handelt
gereserveerdis dat je je gevoel of mening niet wilt laten merken
onvriendelijkis dat je onbeleefd en niet bereid bent om te helpen, onaardig
tactvolis dat je met veel tact bent
inhaligis dat je veel voor jezelf wil hebben
beduchtis dat je bang bent
kameraadschappelijkis dat je vriendelijk en sociaal bent
vervelendis dat je onaardig bent, onaangenaam
perfectionistischis dat je het ideaal nastreeft
slimis dat je snel iets begrijpt
statischis dat je onveranderlijk bent
overpeinzendis dat je ernstig over dingen nadenkt
openis dat je toegankelijk bent voor iedereen
labielis dat je wisselende stemmingen hebt
actiefis dat je geneigd tot handelen bent
energiekis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, daadkrachtig, pittig
ingetogenis dat je rustig en terughoudend bent
terneergeslagenis dat je somber bent en zonder moed om door te gaan
persuassiefis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
gretigis dat je iets heel graag wilt hebben of doen
serieusis dat je ernstig bent, plechtig
volgzaamis dat je niet de leiding neemt maar volgt
nonchalantis dat je de indruk geeft dat je dingen niet belangrijk vindt, achteloos
bedruktis dat je een beetje somber bent, down
alledaagsis dat je gewoon bent, niet bijzonder
rechtvaardigis dat je eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel bent
vasthoudendis dat je niet snel opgeeft
individualistischis dat je onafhankelijk bent in je gedrag en zelfstandig in je denken
vredelievendis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
expressiefis dat je je gevoelens en gedachten duidelijk laat blijken
slordigis dat je niet netjes of zorgvuldig bent
zonnigis dat je blij bent
beleefdis dat je goede manieren hebt
stuursis dat je onvriendelijk bent
koelis dat je iets met weinig gevoel doet
afwachtendis dat je geen actie onderneemt, passief
enthousiastis dat je vol geestdrift bent
ontspannenis dat je rustig bent
onzekeris dat je steeds twijfelt aan jezelf
opgewektis dat je vrolijk bent
pessimistischis dat je negatief ingesteld door het leven gaat
conservatiefis dat je niet van veranderingen houdt
preciesis dat je aandacht voor details hebt
goedgemutstis dat je een goed humeur hebt, in een opgewekte stemming bent
bekommerdis dat je jezelf veel zorgen maakt
intensiefis dat je grondig bent
nuchteris dat je kalm en rustig bent
minzaamis dat je beleefd en vriendelijk bent tegen mensen die je beschouwt als minder belangrijk dan jezelf
barmhartigis dat je iemands nood beseft en daar iets aan wil doen, medelijdend
executiefis dat je (werkzaamheden) uitvoert
dwarsis dat je tegenwerkt
ordelijkis dat je netjes en rustig bent
jachtigis dat je veel of vaak haast hebt
ongedwongenis dat je jezelf niet druk maakt om formele regels
gemotiveerdals je je best wil doen (voor iets)
zelfzuchtigis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
drukis dat je beweeglijk en onrustig bent, luidruchtig
bereikbaaris dat je gemakkelijk contact met je kunt maken
vreedzaamis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
geweldloosis dat je vreedzaam bent
bekoorlijkis dat je lief en aantrekkelijk bent
ordentelijkis dat je fatsoenlijk of netjes bent
amusantis dat je grappig bent
behoudendis dat je geneigd bent het bestaande te behouden en vernieuwingen tegen te houden
egocentrischis dat je jezelf steeds als uitgangspunt neemt
uitvoerendis dat je (werkzaamheden) uitvoert
overheersendis dat je te nadrukkelijk aanwezig bent
vrijgevigis dat je gemakkelijk dingen weggeeft
achteloosis dat je iets zonder aandacht doet
saaiis dat je weinig levendig bent
onbeschroomdis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
irrationeelis dat je zonder je verstand te gebruiken handelt
ad remis dat je snel en scherpzinnig bent
schuchteris dat je verlegen bent
vernieuwendis dat je innovatief bent
optimistischis dat je positief ingesteld door het leven gaat
zorgvuldigis dat je met veel aandacht en nauwkeurig dingen doet
benieuwdis dat je graag dingen wilt weten
sloomis dat je suf bent, niet actief
liefdadigis dat je hulp geeft uit goedheid zonder eigen belang
veranderlijkis dat je steeds verandert
relaxedis dat je een ontspannen indruk maakt
vluchtigis dat je kort en oppervlakkig bent
guitigis dat je op een leuke manier ondeugend bent
zelfreflecterendis dat je je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen overdenkt
progressiefis dat je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren
volhardendis dat je niet opgeeft
zelfredzaamis dat je zelfstandig bent en je eigen problemen kunt oplossen
dominantis dat je overheerst
naïefis dat je al te goed van vertrouwen bent
huiselijkis dat je graag thuis bent
langzaamis dat je niet snel gaat
welgemanierdis dat je goede manieren hebt
verdraagzaamis dat je bereid bent veel te verdragen
toegankelijkis dat je gemakkelijk benaderbaar bent
aantrekkelijkis dat anderen zich tot je aangetrokken voelen
invloedrijkis dat je veel invloed of macht hebt
heerszuchtigis dat je de macht wil hebben en over anderen wil beslissen
pretentieusis dat je de verwachting wekt dat je iets kunt of bent
rationeelis dat je op een rustig, doordachte manier handelt
subjectiefis dat je je laat beïnvloeden door je persoonlijke mening en gevoelens
ernstigis dat je serieus bent, zonder grappen
oppervlakkigis dat je niet zorgvuldig bent
ongerustis dat je bang bent dat er iets gebeurt of zal gebeuren wat je niet wilt
diplomatiekis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
driftigis dat je plotseling heel erg boos bent
vaagis dat je onduidelijk bent
haastigis dat je snel en een beetje ongecontroleerd bent
dictatoriaalis dat je het op een manier van een dictator doet
snelis dat je weinig tijd nodig hebt, in hoog tempo
besluiteloosis dat je geen besluit kunt nemen
interessantis dat je de aandacht trekt
onbesuisdis dat je er niet goed over nagedacht hebt
lichtvoetigis dat je niet erg ernstig, maar vrolijk bent
staris dat je weinig buigzaam bent en vasthoudt aan je eigen regels
creatiefis dat je nieuwe dingen kan maken
kwiekis dat je opgewekt en levendig bent
blijis dat je een vrolijk gevoel hebt
vastbeslotenis dat je met een vast voornemen iets doet
veeleisendis dat je veel of hoge eisen stelt
sensueelis dat je iemands seksuele lusten opwekt
fatsoenlijkis dat je je gedraagt zoals het hoort
betweterigis dat je de gewoonte hebt niets van andere aan te nemen, eigenwijs
netjesis dat je goed verzorgd bent
experimenteelis dat je handelt op basis van proeven en waarnemingen
vernieuwingsgezindis dat je openstaat voor vernieuwing en verandering
gelijkmoedigis dat je voordurend dezelfde kalmte hebt
uitgelatenis dat je heel vrolijk bent
verwaandis dat je jezelf heel goed vindt en op anderen neerkijkt
tevredenis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
gezelligis dat je een aangename indruk maakt
amicaalis dat je aardig en vriendschappelijk in de omgang bent
opstandigis dat je jezelf vaak verzet, in opstand komt
geleerdis dat je veel kennis door studie hebt
zwevendis dat je nog niet goed weet wat je wil
opmerkzaamis dat je veel aandacht aan iets besteedt of goed oplet
coöperatiefis dat je graag samenwerkt of meewerkt
zelfverzekerdis dat je zeker van jezelf bent, vol zelfvertrouwen, zelfbewust
ijverigis dat je altijd met ijver bezig bent blijk gevend van serieuze aandacht
bezorgdis dat je vol zorgen zit, ongerust
opgewondenis dat je rusteloos en geëmotioneerd bent
wetenschappelijkis dat je volgens de wetenschap handelt
bazigis dat je anderen beveelt wat ze moeten doen
overtuigendis dat je met argumenten bereikt dat anderen geloven wat je zegt
stugis dat je niet erg vriendelijk bent
onnauwkeurigis dat je met weinig aandacht en niet precies handelt
humeurigis dat je in een slechte stemming bent, slechtgehumeurd, slechtgezind
piekerigis dat je geneigd bent overal problemen te zien
sociaalis dat je gevoel hebt voor wat anderen willen of denken
geestdriftigis dat enthousiast bent
downis dat je een beetje somber bent, bedrukt
charmantis dat je aangenaam in de omgang bent
luiis dat je weinig zin hebt om iets te doen
baatzuchtigis dat je een onedelmoedige en overdreven zucht tot eigen voordeel hebt
onverschilligis dat je jezelf om niets bekommerd
welwillendis dat je gunstig gezind en vriendelijk bent
spraakzaamis dat je veel en graag praat
hypocrietis dat je jezelf beter en eerlijker voordoet dan je bent
mededeelzaamis dat je vertelt over wat je weet of bezighoudt
doelloosis dat je geen doel hebt
gedisciplineerdis dat je ordelijk en volgens de regels handelt
aangenaamis dat je iets met plezier doet
krachtigis dat je een groot effect heb op anderen
trouwis dat je loyaal bent
stabielis dat je met beide voeten op de grond staat
kalmis dat je rustig bent
ontvankelijkis dat je gemakkelijk te beïnvloeden bent
onzichtbaaris dat je niet merkt dat je aanwezig bent
ambitieusis dat je ijverig bent om een betere positie te krijgen
triviaalis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
initiatiefrijkis dat je geneigd bent om uit jezelf wat te doen
onderdanigis dat je iemand anders belangrijker vindt dan jezelf en dat je die wil gehoorzamen
pragmatischis dat je gericht bent op feiten, zakelijk
flexibelis dat je jezelf gemakkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden
olijkis dat je grappig en een beetje stout bent
koppigis dat je je wil of je mening niet gauw loslaat
komischis dat je iemand aan het lachen maakt
globaalis dat je alleen let op de hoofdzaken
gewelddadigis dat je geneigd bent tot het plegen van geweld
nauwkeurigis dat je met veel aandacht en precies handelt
onzelfzuchtigis dat je mensen helpt zonder eigenbelang, altruïstisch, onbaatzuchtig
hardwerkendis dat je veel werk verricht
keurigis dat je goed verzorgd bent
belezenis dat je veel boeken gelezen hebt en daardoor veel weet
introvertis dat je je gevoelens vooral voor jezelf houdt
gedegenis dat je grondig bent
leergierigis dat je graag leert
angstigis dat je je naar voelt omdat je denkt dat iets zal gebeuren wat je helemaal niet wilt
gevoeligis dat je snel emotioneel bent
scherpzinnigis dat je goed kunt nadenken
grappigis dat je komisch bent
materialistischis dat je sterk verlangt naar bezit, met name geld
vaardigis dat je snel en zonder moeite dingen doet
empatischis dat je het vermogen om jezelf gevoelsmatig in iemand anders in te leven
meligin dat je in een stemming bent dat je steeds moet lachen, ook al is er niks echt leuk
rebelsis dat je tegen het gezag in gaat
geinigis dat je grappig bent
zwijgzaamis dat je weinig zegt
impulsiefis dat je iets plotseling en zonder nadenken doet
idealistischis dat je idealen hebt
aandachtigis dat je iets met veel aandacht doet
maltentigis dat je overdreven netjes bent
speelsis dat je losjes, ongedwongen bent
ontoegankelijkis dat je moeilijk benaderbaar bent
nauwgezetis dat je met veel aandacht en precies handelt
luchthartigis dat je je geen zorgen maakt
hatelijkis dat je iemand met opzet erg beledigd
bangis dat wat je voelt als je denkt dat er iets naars gaat gebeuren
goedgehumeurdis dat je in een goed humeur bent
onrustigis dat je geen rust kent, ongedurig, gejaagd
inefficiëntis dat het je veel moeite of inspanning kost om je doel te bereiken
dankbaaris dat je blij bent omdat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
analytischis dat je analyserend bent
overredendis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
gewetensvolis dat je een goed besef hebt van je verantwoordelijkheid
geduldigis dat je veel geduld hebt
resoluutis dat je zonder aarzeling bent, vastberaden
gespannenis dat je onrustig bent, zenuwachtig, gestrest
zuinigis dat je weinig geld uitgeeft
nederigis dat je bescheiden over jezelf denkt
gedachteloosis dat je iets zonder na te denken doet
opdringerigis dat je de neiging hebt om jezelf op te dringen
onaardigis dat je onvriendelijk bent
informeelis dat je ongedwongen bent
behendigis dat je handig en vlug bent
waardigis dat je bewondering afdwingt
vriendelijkis dat je aangenaam, beleefd en bereid bent om te helpen
waakzaamis dat je goed oplet
betrouwbaaris dat je te vertrouwen bent
kinderachtigis dat je je gedraagt zoals een kind
apatischis dat je ongevoelig voor emoties bent
angstvalligis dat je zorgvuldig bent tot in kleinigheden
moedigis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
samenwerkendis dat je gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werkt
eerlijkis dat je zonder leugens of bedrog handelt
behulpzaamis dat bereid bent om te helpen
onmededeelzaamis dat je gesloten bent, zwijgzaam
gevatis dat je snel en slim bent
zorgeloosis dat je zonder zorgen bent
welbespraaktis dat je gemakkelijk goed en vlot kunt spreken
koudis dat je een onvriendelijke of onaangename indruk maakt
warmis dat je sympathie voelt en toont
ongeduldigis dat je geen geduld hebt
gelukkigis dat je een gevoel van grote blijheid en harmonie hebt
alertis dat je waakzaam bent, oplettend
muzikaalis dat je aanleg hebt voor het maken van muziek
respectvolis dat je iemand met respect behandeld
brutaalis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
dromerigis dat je (vaak) met je gedachte ergens anders bent, dromerig
baanbrekendis dat je vernieuwend bent
harmonieusis dat je evenwichtig en stabiel bent
emotioneelis dat je zeer vatbaar voor gevoelens bent
opschepperigis dat je verwaand bent
daadkrachtigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
zachtzinnigis dat je zacht en voorzichtig bent
gedeprimeerdis dat je erg somber bent waardoor je nergens zin in hebt
afhankelijkis dat je hulp van anderen nodig hebt
sterkis dat je veel lichamelijke of geestelijke kracht hebt
gastvrijis dat je hartelijk en gul in het ontvangen van gasten bent
onverdraagzaamis dat je niet bereid bent om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen
zakelijkis dat je nuchter en praktisch bent
ijdelis dat je jezelf heel goed en mooi vindt
autocratischis dat je het op een manier van een autocraat doet
voorzichtigis dat je rekening houdt met wat zou kunnen gebeuren
artistiekis dat je gevoel voor kunst hebt
naaris dat je onaangenaam bent, vervelend
competitiefis dat je strijd om beter te zijn dan een ander
autonoomis dat je zelfstandig bent in het bepalen wat je wil
innemendis dat je bescheiden en aardig bent
verstrooidis dat je er met je gedachten niet bij bent
attentis dat je aardig en hulpvaardig bent
logischis dat je rationeel denkt
humaanis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
hartstochtelijkis dat je alles met veel passie doet
chaotischis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
opvliegendis dat je snel boos bent
lolligis dat je vrolijk van iets wordt
onderzoekendis dat je analyserend bent
geslotenis dat je weinig over jezelf vertelt
moederlijkis dat je lief en beschermend bent
ongezelligis dat je een onaangename indruk maakt
beheerstis dat je uiterlijk kalm bent
gestructureerdis dat je volgens een bepaalde structuur werkt
koelbloedigis dat je rustig en beheerst blijft in een ernstige situatie
diepgaandis dat je grondig bent
grensverleggendis dat je vernieuwend bent
beschouwendis dat je nadenkt zonder actief te handelen
lacherigis dat je melig bent
rusteloosis dat je voordurend in beweging en nerveus bent
opgeruimdis dat je in een goede stemming bent
onafhankelijkis dat je zelfstandig bent
terughoudendis dat je niet je emotie toont of mening geeft
hartelijkis dat je aardig en gastvrij bent
geliefdis dat je bemind en populair bent
vitaalis dat je krachtig en energiek bent
sympathiekis dat je sympathie voelt en toont
negatiefis dat je kritisch en afwijzend bent
uitbundigis dat je erg vrolijk en luidruchtig bent
afwezigis dat je met je gedachte ergens anders bent, verstrooid
theoretischis dat je volgens de theorie te werk gaat
resultaatgerichtis dat je doelen vertaalt naar resultaten
inconsequentis dat je jezelf tegenspreekt
vurigis dat je hartstochtelijk bent
wantrouwendis dat je geen vertrouwen hebt
conflictueusis dat je vol meningsverschillen zit, veel ruzie veroorzaakt
bedrevenis dat je door oefening dingen handig en snel doet