Gedragseigenschappen

Het gedrag is de wijze waarop een persoon handelt en reageert op de omgeving (actie – reactie). Het betreft hier bijvoeglijk naamwoorden; in dit geval woorden die een eigenschap aangeven van een persoon. Onderstaande tabel is een opsomming van gedragseigenschappen met de definitie. Deze lijst beoogd niet compleet te zijn. Heb je een suggestie? Laat mij dit dan weten zodat deze lijst completer en uitputtender wordt.

GedragDefinitie
baanbrekendis dat je vernieuwend bent
rechtlijnigis dat je volgens vaste uitgangspunten denkt en gedraagt
opgeruimdis dat je in een goede stemming bent
perfectionistischis dat je het ideaal nastreeft
ongeduldigis dat je geen geduld hebt
ordentelijkis dat je fatsoenlijk of netjes bent
onverdraagzaamis dat je niet bereid bent om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen
kritischis dat je geneigd bent om kritiek te geven
welbespraaktis dat je gemakkelijk goed en vlot kunt spreken
chaotischis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
taakgerichtis dat je gericht bent op het vervullen van een taak
onvoorzichtigis dat je niet goed oppast
resoluutis dat je zonder aarzeling bent, vastberaden
besluitvaardigis dat je in staat bent om snel een duidelijk besluit te nemen
onbevangenis dat je geen vooroordeel hebt, onpartijdig bent
zelfreflecterendis dat je je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen overdenkt
ongevoeligis dat je zonder gevoel bent, onaandoenlijk, koel
onrustigis dat je geen rust kent, ongedurig, gejaagd
slagvaardigis dat je actief bent en snel reageert
timideis dat je een beetje bang en onzeker bent
bewustis dat je waarneemt
onaardigis dat je onvriendelijk bent
strengis dat je weinig vrijheid geeft om het anders te doen
slaafsis dat je precies doet wat een ander zegt
slimis dat je snel iets begrijpt
koelbloedigis dat je rustig en beheerst blijft in een ernstige situatie
gespannenis dat je onrustig bent, zenuwachtig, gestrest
openhartigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
waakzaamis dat je goed oplet
samenwerkendis dat je gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werkt
theoretischis dat je volgens de theorie te werk gaat
komischis dat je iemand aan het lachen maakt
rechtvaardigis dat je eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel bent
heerszuchtigis dat je de macht wil hebben en over anderen wil beslissen
onderhoudendis dat je boeiend bent
temperamentvolis dat je levendig en enthousiast bent
inconsequentis dat je jezelf tegenspreekt
rondborstigis dat je openhartig bent
kleinzieligis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
sterkis dat je veel lichamelijke of geestelijke kracht hebt
onbewustis dat je er niet over nadenkt of op let
afwachtendis dat je geen actie onderneemt, passief
goedgehumeurdis dat je in een goed humeur bent
communicatiefis dat je gemakkelijk communiceert
onbevooroordeeldis dat zonder mening vooraf hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent
onverschilligis dat je jezelf om niets bekommerd
onbezonnenis dat je er niet goed over nagedacht hebt
negatiefis dat je kritisch en afwijzend bent
opschepperigis dat je verwaand bent
hardwerkendis dat je veel werk verricht
bekoorlijkis dat je lief en aantrekkelijk bent
eenkennigis dat je bang bent voor vreemde mensen
sarcastischis dat je op een verbitterde manier spot
beleefdis dat je goede manieren hebt
competitiefis dat je strijd om beter te zijn dan een ander
openis dat je toegankelijk bent voor iedereen
geleerdis dat je veel kennis door studie hebt
veranderlijkis dat je steeds verandert
kinderachtigis dat je je gedraagt zoals een kind
welgemanierdis dat je goede manieren hebt
onderdanigis dat je iemand anders belangrijker vindt dan jezelf en dat je die wil gehoorzamen
speelsis dat je losjes, ongedwongen bent
moedigis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
netjesis dat je goed verzorgd bent
blijis dat je een vrolijk gevoel hebt
naaris dat je onaangenaam bent, vervelend
amicaalis dat je aardig en vriendschappelijk in de omgang bent
zinnelijkis dat je iemands seksuele lusten opwekt
artistiekis dat je gevoel voor kunst hebt
consequentis dat je handelt volgens een vast plan, toezegging of genomen beslissing
gierigis dat je je geld niet wilt uitgeven
conflictueusis dat je vol meningsverschillen zit, veel ruzie veroorzaakt
gewetensvolis dat je een goed besef hebt van je verantwoordelijkheid
tevredenis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
nauwkeurigis dat je met veel aandacht en precies handelt
geliefdis dat je bemind en populair bent
barsis dat onvriendelijk en erg streng bent
nonchalantis dat je de indruk geeft dat je dingen niet belangrijk vindt, achteloos
geslotenis dat je weinig over jezelf vertelt
gezelligis dat je een aangename indruk maakt
ijdelis dat je jezelf heel goed en mooi vindt
moederlijkis dat je lief en beschermend bent
afwezigis dat je met je gedachte ergens anders bent, verstrooid
opgewektis dat je vrolijk bent
menselijkis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
koppigis dat je je wil of je mening niet gauw loslaat
ingetogenis dat je rustig en terughoudend bent
stuursis dat je onvriendelijk bent
vooruitstrevendis dat je streeft naar vernieuwing
initiatiefrijkis dat je geneigd bent om uit jezelf wat te doen
uitgelatenis dat je heel vrolijk bent
pessimistischis dat je negatief ingesteld door het leven gaat
statischis dat je onveranderlijk bent
opmerkzaamis dat je veel aandacht aan iets besteedt of goed oplet
actiefis dat je geneigd tot handelen bent
creatiefis dat je nieuwe dingen kan maken
bazigis dat je anderen beveelt wat ze moeten doen
vurigis dat je hartstochtelijk bent
guitigis dat je op een leuke manier ondeugend bent
meegaandis dat je bereid bent je aan te passen aan anderen
plezierigis dat je een gevoel van tevredenheid hebt
warrigis dat je verward, rommelig bent
daadkrachtigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
interessantis dat je de aandacht trekt
efficiëntis dat je doelmatig bent, met de minste inspanning je doel bereiken
ondoordachtis dat je er niet goed over nagedacht hebt
opofferendis dat je aanbiedt iets te doen waar niemand zin in heeft, maar dat wel gebeuren moeten
aangenaamis dat je iets met plezier doet
aanmatigendis dat je arrogant en brutaal bent
onzekeris dat je steeds twijfelt aan jezelf
zuinigis dat je weinig geld uitgeeft
onpersoonlijkis dat je afstandelijk bent
grensverleggendis dat je vernieuwend bent
realistischis dat je verstandig bent, nuchter
informeelis dat je ongedwongen bent
vredelievendis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
omzichtigis dat je heel voorzichtig bent
haastigis dat je snel en een beetje ongecontroleerd bent
ondankbaaris dat je niet laat merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
ongerustis dat je bang bent dat er iets gebeurt of zal gebeuren wat je niet wilt
olijkis dat je grappig en een beetje stout bent
veeleisendis dat je veel of hoge eisen stelt
flexibelis dat je jezelf gemakkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden
nieuwsgierigis dat je graag dingen wilt weten, ook als je er niets mee te maken hebt
betogendis dat je je mening of standpunt kenbaar maakt als waarheid
driftigis dat je plotseling heel erg boos bent
zorgvuldigis dat je met veel aandacht en nauwkeurig dingen doet
stoïcijnsis dat je je niet uit je mentale evenwicht laat brengen
geestdriftigis dat enthousiast bent
zakelijkis dat je nuchter en praktisch bent
zorgzaamis dat je aandacht voor anderen hebt
bangis dat wat je voelt als je denkt dat er iets naars gaat gebeuren
leergierigis dat je graag leert
rusteloosis dat je voordurend in beweging en nerveus bent
nauwgezetis dat je met veel aandacht en precies handelt
spraaklustigis dat je veel en graag praat
gedachteloosis dat je iets zonder na te denken doet
idealistischis dat je idealen hebt
zelfzuchtigis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
tactvolis dat je met veel tact bent
energiekis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, daadkrachtig, pittig
ruimdenkendis dat je zonder vooroordelen bent
progressiefis dat je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren
afhankelijkis dat je hulp van anderen nodig hebt
onbereikbaaris dat je geen contact met je kunt maken
ongedwongenis dat je jezelf niet druk maakt om formele regels
ongedurigis dat je voortdurend in beweging bent, nerveus, rusteloos
behoedzaamis dat je goed oppast
schuchteris dat je verlegen bent
goedlachsis dat je graag en snel lacht
apatischis dat je ongevoelig voor emoties bent
sensueelis dat je iemands seksuele lusten opwekt
expressiefis dat je je gevoelens en gedachten duidelijk laat blijken
liefdadigis dat je hulp geeft uit goedheid zonder eigen belang
kilis dat je afstandelijk en onaardig bent
volgzaamis dat je niet de leiding neemt maar volgt
slordigis dat je niet netjes of zorgvuldig bent
gedienstigis dat je graag helpt
praktischis dat je gemakkelijk en doelmatig te werk gaat
vernieuwendis dat je innovatief bent
attentis dat je aardig en hulpvaardig bent
agressiefis dat je gewelddadig bent of dreigt dat te zijn
oergezelligis dat je erg knus bent
vaardigis dat je snel en zonder moeite dingen doet
dwarsis dat je tegenwerkt
vrijgevigis dat je gemakkelijk dingen weggeeft
aandachtigis dat je iets met veel aandacht doet
atletischis dat je fysiek sterk, fit en actief bent
ad remis dat je snel en scherpzinnig bent
amusantis dat je grappig bent
defensiefis dat je verdedigend bent
lacherigis dat je melig bent
egocentrischis dat je jezelf steeds als uitgangspunt neemt
stugis dat je niet erg vriendelijk bent
bedachtzaamis dat je voorzichtig bent en eerst goed nadenkt
kalmis dat je rustig bent
kunstzinnigis dat je kunst aanvoelt
zelfopofferingis dat je je eigen belang terzijde stelt
luiis dat je weinig zin hebt om iets te doen
behulpzaamis dat bereid bent om te helpen
rustigis dat je niet haastig, druk of zenuwachtig bent
diplomatiekis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
evenwichtigis dat alles goed op elkaar afgestemd bij je is
bedruktis dat je een beetje somber bent, down
toegewijdis dat je iets met veel aandacht en zorg doet
sociabelis dat je een heel prettige indruk maakt
vernieuwingsgezindis dat je openstaat voor vernieuwing en verandering
luchthartigis dat je je geen zorgen maakt
introvertis dat je je gevoelens vooral voor jezelf houdt
onmededeelzaamis dat je gesloten bent, zwijgzaam
eerbiedwekkendis dat je bewondering afdwingt
tradioneelis dat je het zoals de gewoonte het meebrengt doet
spontaanis dat je iets meteen, zonder lang nadenken zegt of doet
waardigis dat je bewondering afdwingt
bescheidenis dat je niet verwaand bent
vastberadenis dat je iets zonder te aarzelen doet, resoluut
vitaalis dat je krachtig en energiek bent
zwaarmoedigis dat je somber bent
geweldloosis dat je vreedzaam bent
sluwis dat je slim en gemeen bent
alertis dat je waakzaam bent, oplettend
bekommerdis dat je jezelf veel zorgen maakt
vrolijkis dat je blij en opgewekt bent
assertiefis dat je voor jezelf op durft te komen
vreedzaamis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
dictatoriaalis dat je het op een manier van een dictator doet
romantischis dat je alleen aan lieve en fijne dingen denkt
gereserveerdis dat je je gevoel of mening niet wilt laten merken
gemotiveerdals je je best wil doen (voor iets)
inconsistentis dat je onsamenhangend bent, warrig
goedgelovigis dat je bijna alles gelooft wat tegen je gezegd wordt
gastvrijis dat je hartelijk en gul in het ontvangen van gasten bent
enthousiastis dat je vol geestdrift bent
onbeleefdis dat je dingen doet zonder rekening te houden met anderen
huiselijkis dat je graag thuis bent
depressiefis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, neerslachtig
ernstigis dat je serieus bent, zonder grappen
dwangmatigis dat je van jezelf iets moet doen zonder het eigenlijk te willen
snelis dat je weinig tijd nodig hebt, in hoog tempo
krachtigis dat je een groot effect heb op anderen
onderzoekendis dat je analyserend bent
achteloosis dat je iets zonder aandacht doet
minzaamis dat je beleefd en vriendelijk bent tegen mensen die je beschouwt als minder belangrijk dan jezelf
grondigis dat je zorgvuldig bent
hartelijkis dat je aardig en gastvrij bent
methodischis dat je op een vaste manier waarover je hebt nagedacht handelt
drukis dat je beweeglijk en onrustig bent, luidruchtig
beheerstis dat je uiterlijk kalm bent
brutaalis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
emotioneelis dat je zeer vatbaar voor gevoelens bent
harmonieusis dat je evenwichtig en stabiel bent
coöperatiefis dat je graag samenwerkt of meewerkt
overredendis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
rebelsis dat je tegen het gezag in gaat
ironischis dat je je het tegendeel zegt van wat je meent
neerslachtigis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, depressief
fanatiekis dat je overdreven enthousiast bent
aantrekkelijkis dat anderen zich tot je aangetrokken voelen
vluchtigis dat je kort en oppervlakkig bent
empatischis dat je het vermogen om jezelf gevoelsmatig in iemand anders in te leven
afstandelijkis dat je jezelf niet betrokken voelt, onpersoonlijk
intensiefis dat je grondig bent
wantrouwendis dat je geen vertrouwen hebt
belangstellendis dat je interesse en aandacht hebt
gevatis dat je snel en slim bent
analytischis dat je analyserend bent
goedgemutstis dat je een goed humeur hebt, in een opgewekte stemming bent
joviaalis dat je aardig, vrolijk en gastvrij bent
materialistischis dat je sterk verlangt naar bezit, met name geld
optimistischis dat je positief ingesteld door het leven gaat
onverstoorbaaris dat je je niet laat afleiden
sloomis dat je suf bent, niet actief
dankbaaris dat je blij bent omdat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
objectiefis dat je je bepaald tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen
zelfstandigis dat je op eigen kracht bestaat en handelt, zonder hulp of steun van anderen
impulsiefis dat je iets plotseling en zonder nadenken doet
uitvoerendis dat je (werkzaamheden) uitvoert
tactloosis dat je zonder tact bent
lolligis dat je vrolijk van iets wordt
lafis dat je niet durft wat je moet doen (wat nodig is)
zwevendis dat je nog niet goed weet wat je wil
gevoeligis dat je snel emotioneel bent
ongezelligis dat je een onaangename indruk maakt
piekerigis dat je geneigd bent overal problemen te zien
respectvolis dat je iemand met respect behandeld
onafhankelijkis dat je zelfstandig bent
inefficiëntis dat het je veel moeite of inspanning kost om je doel te bereiken
manipulatiefis dat je opzettelijk iemand beïnvloed (vaak met slechte bedoelingen)
extravertis dat je je op anderen richt en open tegen hen bent
beschouwendis dat je nadenkt zonder actief te handelen
passiefis dat je niet actief bent
staris dat je weinig buigzaam bent en vasthoudt aan je eigen regels
ontvankelijkis dat je gemakkelijk te beïnvloeden bent
hebzuchtigis dat je veel voor jezelf wil hebben
betrouwbaaris dat je te vertrouwen bent
onzelfzuchtigis dat je mensen helpt zonder eigenbelang, altruïstisch, onbaatzuchtig
intuïtiefis dat je afgaat op je intuïtie
dromerigis dat je (vaak) met je gedachte ergens anders bent, dromerig
grappigis dat je komisch bent
doelloosis dat je geen doel hebt
sociaalis dat je gevoel hebt voor wat anderen willen of denken
bezitterigis dat je alle aandacht van mensen met wie je omgaat opeist
autocratischis dat je het op een manier van een autocraat doet
gelukkigis dat je een gevoel van grote blijheid en harmonie hebt
sensitiefis dat je gevoelig bent voor zintuiglijke gewaarwordingen, overgevoelig
zonnigis dat je blij bent
avontuurlijkis dat je op avonturen belust bent
verstandelijkis dat je jezelf eerder door je verstand laat leiden dan door je gevoel
blijmoedigis dat je opgewekt bent, zonder tegenzin
opgewondenis dat je rusteloos en geëmotioneerd bent
zachtzinnigis dat je zacht en voorzichtig bent
welwillendis dat je gunstig gezind en vriendelijk bent
onveranderlijkis dat je steeds hetzelfde blijft
wanordelijkis dat je een gebrek aan orde hebt, chaotisch, rommelig
invloedrijkis dat je veel invloed of macht hebt
hebberigis dat je veel voor jezelf wil hebben
jofelis dat je sympathiek bent
opdringerigis dat je de neiging hebt om jezelf op te dringen
terneergeslagenis dat je somber bent en zonder moed om door te gaan
betrokkenis dat je jezelf emotioneel verbonden voelt
executiefis dat je (werkzaamheden) uitvoert
roekeloosis dat je in hoge mate onvoorzichtig bent zonder na te denken over de gevolgen
volhardendis dat je niet opgeeft
hypocrietis dat je jezelf beter en eerlijker voordoet dan je bent
onnauwkeurigis dat je met weinig aandacht en niet precies handelt
somberis dat je een beetje verdrietig en pessimistisch bent
alledaagsis dat je gewoon bent, niet bijzonder
genotzuchtigis dat je precies doet wat je wil, met name als het gaat om plezier
zelfredzaamis dat je zelfstandig bent en je eigen problemen kunt oplossen
verwaandis dat je jezelf heel goed vindt en op anderen neerkijkt
onvriendelijkis dat je onbeleefd en niet bereid bent om te helpen, onaardig
vervelendis dat je onaardig bent, onaangenaam
uitbundigis dat je erg vrolijk en luidruchtig bent
liefis dat je aardig bent
scherpzinnigis dat je goed kunt nadenken
norsis dat je onvriendelijk en erg streng bent
beduchtis dat je bang bent
koelis dat je iets met weinig gevoel doet
slechtgehumeurdis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
geconcentreerdis dat je alle aandacht richt op je handelen, aandachtig
inhaligis dat je veel voor jezelf wil hebben
levendigis dat je beweeglijk en spraakzaam bent
bemoeizuchtigis dat je tot vervelens toe geneigd bent je te bemoeien met andermans zaken
overpeinzendis dat je ernstig over dingen nadenkt
tweeledigis dat je twee gezichten hebt
hoogmoedigis dat je jezelf en je eigen kunnen overschat
zwijgzaamis dat je weinig zegt
handigis dat je iets gemakkelijk doet
ontspannenis dat je rustig bent
gestructureerdis dat je volgens een bepaalde structuur werkt
pragmatischis dat je gericht bent op feiten, zakelijk
lichtgeraaktis dat je soms zonder aanleiding boos wordt of je beledigd voelt
correctis dat je je gedraagt zoals het hoort
nuchteris dat je kalm en rustig bent
sceptischis dat je niet alles gelooft wat je verteld wordt
barmhartigis dat je iemands nood beseft en daar iets aan wil doen, medelijdend
bedrevenis dat je door oefening dingen handig en snel doet
sympathiekis dat je sympathie voelt en toont
terughoudendis dat je niet je emotie toont of mening geeft
preciesis dat je aandacht voor details hebt
verdraagzaamis dat je bereid bent veel te verdragen
experimenteelis dat je handelt op basis van proeven en waarnemingen
autonoomis dat je zelfstandig bent in het bepalen wat je wil
gedeprimeerdis dat je erg somber bent waardoor je nergens zin in hebt
inschikkelijkis dat je jezelf makkelijk aanpast of doet wat anderen willen
harmonischis dat je harmonieus bent, met elkaar overeenstemmend
onaangenaamis dat je vervelend bent, naar
helderis dat je duidelijk bent
zelfbewustis dat je veel zelfvertrouwen hebt
arrogantis dat je jezelf heel goed vindt en dat je op anderen neerkijkt, verwaand
overheersendis dat je te nadrukkelijk aanwezig bent
zorgeloosis dat je zonder zorgen bent
sentimenteelis dat je sterke emoties hebt
diepgaandis dat je grondig bent
boeiendis dat je de aandacht vasthoudt
familiairis dat je informeel bent
belezenis dat je veel boeken gelezen hebt en daardoor veel weet
warmis dat je sympathie voelt en toont
voorzichtigis dat je rekening houdt met wat zou kunnen gebeuren
zachtaardigis dat je mild, zonder strengheid of agressie bent
bereidwilligis dat je tot hulp en dienst bereid bent
bureaucratischis dat je werkt volgens de regels van de bureaucratie
gelovigis dat je in een opperwezen gelooft
intelligentis dat je moeilijke dingen snel begrijpt
pretentieusis dat je de verwachting wekt dat je iets kunt of bent
gulis dat je veel geeft
ongehoorzaamis dat je niet bereid om te doen wat anderen van je vragen
conventioneelis dat je gewoon bent, niet bijzonder
serieusis dat je ernstig bent, plechtig
verantwoordelijk
consistentis dat je vrij van innerlijke tegenspraak bent
vaagis dat je onduidelijk bent
globaalis dat je alleen let op de hoofdzaken
asociaalis dat je geen rekening houdt met andere
loyaalis dat je jezelf houdt aan wat je ooit afgesproken hebt
onzichtbaaris dat je niet merkt dat je aanwezig bent
gezagsmatigis dat je het gezag gehoorzaamt
gewelddadigis dat je geneigd bent tot het plegen van geweld
bedeesdis dat je een beetje bang bent om iets te zeggen
langzaamis dat je niet snel gaat
verstrooidis dat je er met je gedachten niet bij bent
onduidelijkis dat je niet goed te begrijpen bent
vasthoudendis dat je niet snel opgeeft
wreedis dat je met opzet hard en zonder medelijden bent
onbescheidenis dat je ongepast nieuwsgierig bent
geduldigis dat je veel geduld hebt
innovatiefis dat je nieuwe ideeën en dingen ontwikkelt
bereikbaaris dat je gemakkelijk contact met je kunt maken
zelfverzekerdis dat je zeker van jezelf bent, vol zelfvertrouwen, zelfbewust
pietluttigis dat je waarde hecht aan kleinigheden die de meeste mensen onbelangrijk vinden
jachtigis dat je veel of vaak haast hebt
vlug van begripis dat je snel en effectief reageert
offensiefis dat je aanvallend bent
vindingrijkis dat je goed bent in het bedenken van nieuwe dingen of oplossingen
stelligis dat je ergens heel zeker van bent
spraakzaamis dat je veel en graag praat
keurigis dat je goed verzorgd bent
sufis dat je niet helder van geest bent, slaperig
baatzuchtigis dat je een onedelmoedige en overdreven zucht tot eigen voordeel hebt
meligin dat je in een stemming bent dat je steeds moet lachen, ook al is er niks echt leuk
angstvalligis dat je zorgvuldig bent tot in kleinigheden
contentis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
verslagenis dat je heel erg teleurgesteld bent
angstigis dat je je naar voelt omdat je denkt dat iets zal gebeuren wat je helemaal niet wilt
saaiis dat je weinig levendig bent
hartstochtelijkis dat je alles met veel passie doet
mededeelzaamis dat je vertelt over wat je weet of bezighoudt
gedegenis dat je grondig bent
triviaalis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
slechtgezindis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
humeurigis dat je in een slechte stemming bent, slechtgehumeurd, slechtgezind
ambitieusis dat je ijverig bent om een betere positie te krijgen
overtuigendis dat je met argumenten bereikt dat anderen geloven wat je zegt
trouwis dat je loyaal bent
vrijpostigis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
drammerigis dat je niet van ophouden weet
betweterigis dat je de gewoonte hebt niets van andere aan te nemen, eigenwijs
conservatiefis dat je niet van veranderingen houdt
tactischis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
vastbeslotenis dat je met een vast voornemen iets doet
eigenwijsis dat je de gewoonte hebt nooit raad van anderen aan te nemen
hatelijkis dat je iemand met opzet erg beledigd
dominantis dat je overheerst
eerlijkis dat je zonder leugens of bedrog handelt
resultaatgerichtis dat je doelen vertaalt naar resultaten
opvliegendis dat je snel boos bent
besluiteloosis dat je geen besluit kunt nemen
benieuwdis dat je graag dingen wilt weten
wispelturigis dat je steeds wat anders doet of wil
relaxedis dat je een ontspannen indruk maakt
individualistischis dat je onafhankelijk bent in je gedrag en zelfstandig in je denken
oplettendis dat je aandachtig bent of geconcentreerd luistert
dapperis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
zorgelijkis dat je bezorgd bent
ijverigis dat je altijd met ijver bezig bent blijk gevend van serieuze aandacht
kwiekis dat je opgewekt en levendig bent
gedisciplineerdis dat je ordelijk en volgens de regels handelt
kieskeurigis dat je iets niet gauw goed genoeg vindt
inventiefis dat je gemakkelijk oplossingen voor problemen bedenkt
zweverigis dat je goedbedoelde denkbeelden hebt maar die zijn erg vaag
doortastendis dat je daadkrachtig bent
dynamischis dat je constant veranderd, actief
subjectiefis dat je je laat beïnvloeden door je persoonlijke mening en gevoelens
cynischis dat je niet geloofd in de goede bedoelingen van mensen
onbesuisdis dat je er niet goed over nagedacht hebt
vlotis dat je makkelijk kunt praten en met wie je makkelijk contact maakt
labielis dat je wisselende stemmingen hebt
irrationeelis dat je zonder je verstand te gebruiken handelt
logischis dat je rationeel denkt
hulpvaardigis dat je bereid bent om te helpen
accuraatis dat je zeer nauwkeurig bent, nauwgezet
kameraadschappelijkis dat je vriendelijk en sociaal bent
geinigis dat je grappig bent
innemendis dat je bescheiden en aardig bent
bezorgdis dat je vol zorgen zit, ongerust
behoudendis dat je geneigd bent het bestaande te behouden en vernieuwingen tegen te houden
duidelijkis dat je goed te begrijpen bent
opstandigis dat je jezelf vaak verzet, in opstand komt
vriendelijkis dat je aangenaam, beleefd en bereid bent om te helpen
vrijmoedigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
egoïstischis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
zwaartillendis dat je geneigd bent overal problemen te zien
oprechtis dat je zonder andere bedoelingen bent dan je laat merken
behendigis dat je handig en vlug bent
ongepastis dat je je niet gedraagt zoals het hoort
lichtvoetigis dat je niet erg ernstig, maar vrolijk bent
naïefis dat je al te goed van vertrouwen bent
downis dat je een beetje somber bent, bedrukt
gehoorzaamis dat je bereid ben om te doen wat van je wordt gevraagd
doelbewustis dat je een duidelijke bedoeling hebt
joligis dat je heel vrolijk bent
oppervlakkigis dat je niet zorgvuldig bent
ongedisciplineerdis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
gelijkmoedigis dat je voordurend dezelfde kalmte hebt
onbeschroomdis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
stabielis dat je met beide voeten op de grond staat
maltentigis dat je overdreven netjes bent
toegankelijkis dat je gemakkelijk benaderbaar bent
charmantis dat je aangenaam in de omgang bent
traagis dat je langzaam handelt
stilis dat je geen geluid maakt
eigenzinnigis dat je de gewoonte hebt de dingen te doen zoals je zelf wil
wetenschappelijkis dat je volgens de wetenschap handelt
koudis dat je een onvriendelijke of onaangename indruk maakt
autoritairis dat je bazig bent, eigenmachig
humaanis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
tolerantis dat je bereid bent om anderen afwijkend te laten denken en handelen
trotsis dat je het gevoel hebt dat je meer waard bent dan anderen
eerzuchtigis dat je de neiging hebt om het hoogste resultaat te willen bereiken
muzikaalis dat je aanleg hebt voor het maken van muziek
aanwezigis dat je jezelf profileert
rationeelis dat je op een rustig, doordachte manier handelt
emotieloosis dat je zonder gevoelens bent
ontoegankelijkis dat je moeilijk benaderbaar bent
nederigis dat je bescheiden over jezelf denkt
fatsoenlijkis dat je je gedraagt zoals het hoort
verlegenis dat je bang en onzeker bent als er andere mensen bij zijn
pittigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
gretigis dat je iets heel graag wilt hebben of doen
persuassiefis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
ordelijkis dat je netjes en rustig bent
gepassioneerdis dat je hartstochtelijk bent
luchtigis dat je vrolijk en zorgeloos bent
altruïstischis dat je handelt in het belang van anderen, onbaatzuchtig
ideologischis dat je denkt vanuit een bepaalde ideologie, visie op de mens
aardigis dat je aangenaam of vriendelijk bent
beslistis dat je zeker van je handelen en denken bent