Gedragseigenschappen

Het gedrag is de wijze waarop een persoon handelt en reageert op de omgeving (actie – reactie). Het betreft hier bijvoeglijk naamwoorden; in dit geval woorden die een eigenschap aangeven van een persoon. Onderstaande tabel is een opsomming van gedragseigenschappen met de definitie. Deze lijst beoogd niet compleet te zijn. Heb je een suggestie? Laat mij dit dan weten zodat deze lijst completer en uitputtender wordt.

GedragDefinitie
vastberadenis dat je iets zonder te aarzelen doet, resoluut
zorgeloosis dat je zonder zorgen bent
vrijmoedigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
nuchteris dat je kalm en rustig bent
behoudendis dat je geneigd bent het bestaande te behouden en vernieuwingen tegen te houden
daadkrachtigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
progressiefis dat je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren
stugis dat je niet erg vriendelijk bent
handigis dat je iets gemakkelijk doet
dankbaaris dat je blij bent omdat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
alertis dat je waakzaam bent, oplettend
terneergeslagenis dat je somber bent en zonder moed om door te gaan
fatsoenlijkis dat je je gedraagt zoals het hoort
stelligis dat je ergens heel zeker van bent
stabielis dat je met beide voeten op de grond staat
geleerdis dat je veel kennis door studie hebt
beschouwendis dat je nadenkt zonder actief te handelen
eigenzinnigis dat je de gewoonte hebt de dingen te doen zoals je zelf wil
ongedwongenis dat je jezelf niet druk maakt om formele regels
angstigis dat je je naar voelt omdat je denkt dat iets zal gebeuren wat je helemaal niet wilt
gepassioneerdis dat je hartstochtelijk bent
vriendelijkis dat je aangenaam, beleefd en bereid bent om te helpen
ontoegankelijkis dat je moeilijk benaderbaar bent
huiselijkis dat je graag thuis bent
brutaalis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
arrogantis dat je jezelf heel goed vindt en dat je op anderen neerkijkt, verwaand
onzelfzuchtigis dat je mensen helpt zonder eigenbelang, altruïstisch, onbaatzuchtig
bekommerdis dat je jezelf veel zorgen maakt
subjectiefis dat je je laat beïnvloeden door je persoonlijke mening en gevoelens
egocentrischis dat je jezelf steeds als uitgangspunt neemt
gedienstigis dat je graag helpt
asociaalis dat je geen rekening houdt met andere
vervelendis dat je onaardig bent, onaangenaam
fanatiekis dat je overdreven enthousiast bent
temperamentvolis dat je levendig en enthousiast bent
ongeduldigis dat je geen geduld hebt
dynamischis dat je constant veranderd, actief
overpeinzendis dat je ernstig over dingen nadenkt
individualistischis dat je onafhankelijk bent in je gedrag en zelfstandig in je denken
ongepastis dat je je niet gedraagt zoals het hoort
spontaanis dat je iets meteen, zonder lang nadenken zegt of doet
goedgehumeurdis dat je in een goed humeur bent
gevatis dat je snel en slim bent
bereidwilligis dat je tot hulp en dienst bereid bent
oprechtis dat je zonder andere bedoelingen bent dan je laat merken
irrationeelis dat je zonder je verstand te gebruiken handelt
betrokkenis dat je jezelf emotioneel verbonden voelt
geduldigis dat je veel geduld hebt
zwaartillendis dat je geneigd bent overal problemen te zien
hulpvaardigis dat je bereid bent om te helpen
opvliegendis dat je snel boos bent
loyaalis dat je jezelf houdt aan wat je ooit afgesproken hebt
onpersoonlijkis dat je afstandelijk bent
ongehoorzaamis dat je niet bereid om te doen wat anderen van je vragen
samenwerkendis dat je gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werkt
gewetensvolis dat je een goed besef hebt van je verantwoordelijkheid
onafhankelijkis dat je zelfstandig bent
gulis dat je veel geeft
behoedzaamis dat je goed oppast
bangis dat wat je voelt als je denkt dat er iets naars gaat gebeuren
verstandelijkis dat je jezelf eerder door je verstand laat leiden dan door je gevoel
autonoomis dat je zelfstandig bent in het bepalen wat je wil
belangstellendis dat je interesse en aandacht hebt
vaardigis dat je snel en zonder moeite dingen doet
vrijgevigis dat je gemakkelijk dingen weggeeft
opschepperigis dat je verwaand bent
extravertis dat je je op anderen richt en open tegen hen bent
verlegenis dat je bang en onzeker bent als er andere mensen bij zijn
offensiefis dat je aanvallend bent
realistischis dat je verstandig bent, nuchter
diplomatiekis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
consistentis dat je vrij van innerlijke tegenspraak bent
stuursis dat je onvriendelijk bent
oergezelligis dat je erg knus bent
uitbundigis dat je erg vrolijk en luidruchtig bent
koelbloedigis dat je rustig en beheerst blijft in een ernstige situatie
toegankelijkis dat je gemakkelijk benaderbaar bent
piekerigis dat je geneigd bent overal problemen te zien
ongevoeligis dat je zonder gevoel bent, onaandoenlijk, koel
keurigis dat je goed verzorgd bent
besluitvaardigis dat je in staat bent om snel een duidelijk besluit te nemen
inconsequentis dat je jezelf tegenspreekt
aantrekkelijkis dat anderen zich tot je aangetrokken voelen
norsis dat je onvriendelijk en erg streng bent
flexibelis dat je jezelf gemakkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden
opgeruimdis dat je in een goede stemming bent
muzikaalis dat je aanleg hebt voor het maken van muziek
neerslachtigis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, depressief
gelijkmoedigis dat je voordurend dezelfde kalmte hebt
zelfbewustis dat je veel zelfvertrouwen hebt
nieuwsgierigis dat je graag dingen wilt weten, ook als je er niets mee te maken hebt
verantwoordelijk
amusantis dat je grappig bent
bedeesdis dat je een beetje bang bent om iets te zeggen
gedachteloosis dat je iets zonder na te denken doet
schuchteris dat je verlegen bent
pittigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
resultaatgerichtis dat je doelen vertaalt naar resultaten
drukis dat je beweeglijk en onrustig bent, luidruchtig
kwiekis dat je opgewekt en levendig bent
intensiefis dat je grondig bent
resoluutis dat je zonder aarzeling bent, vastberaden
zonnigis dat je blij bent
vredelievendis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
zelfreflecterendis dat je je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen overdenkt
behulpzaamis dat bereid bent om te helpen
benieuwdis dat je graag dingen wilt weten
welwillendis dat je gunstig gezind en vriendelijk bent
onbewustis dat je er niet over nadenkt of op let
snelis dat je weinig tijd nodig hebt, in hoog tempo
gevoeligis dat je snel emotioneel bent
genotzuchtigis dat je precies doet wat je wil, met name als het gaat om plezier
nauwkeurigis dat je met veel aandacht en precies handelt
dromerigis dat je (vaak) met je gedachte ergens anders bent, dromerig
actiefis dat je geneigd tot handelen bent
duidelijkis dat je goed te begrijpen bent
manipulatiefis dat je opzettelijk iemand beïnvloed (vaak met slechte bedoelingen)
verwaandis dat je jezelf heel goed vindt en op anderen neerkijkt
timideis dat je een beetje bang en onzeker bent
veeleisendis dat je veel of hoge eisen stelt
hebberigis dat je veel voor jezelf wil hebben
chaotischis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
eerbiedwekkendis dat je bewondering afdwingt
oplettendis dat je aandachtig bent of geconcentreerd luistert
pretentieusis dat je de verwachting wekt dat je iets kunt of bent
ernstigis dat je serieus bent, zonder grappen
ironischis dat je je het tegendeel zegt van wat je meent
triviaalis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
opdringerigis dat je de neiging hebt om jezelf op te dringen
consequentis dat je handelt volgens een vast plan, toezegging of genomen beslissing
bereikbaaris dat je gemakkelijk contact met je kunt maken
slechtgehumeurdis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
gelovigis dat je in een opperwezen gelooft
zwijgzaamis dat je weinig zegt
barsis dat onvriendelijk en erg streng bent
aanwezigis dat je jezelf profileert
krachtigis dat je een groot effect heb op anderen
welgemanierdis dat je goede manieren hebt
bemoeizuchtigis dat je tot vervelens toe geneigd bent je te bemoeien met andermans zaken
serieusis dat je ernstig bent, plechtig
executiefis dat je (werkzaamheden) uitvoert
contentis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
inefficiëntis dat het je veel moeite of inspanning kost om je doel te bereiken
onnauwkeurigis dat je met weinig aandacht en niet precies handelt
taakgerichtis dat je gericht bent op het vervullen van een taak
helderis dat je duidelijk bent
gedeprimeerdis dat je erg somber bent waardoor je nergens zin in hebt
speelsis dat je losjes, ongedwongen bent
wispelturigis dat je steeds wat anders doet of wil
competitiefis dat je strijd om beter te zijn dan een ander
ongedisciplineerdis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
inconsistentis dat je onsamenhangend bent, warrig
joligis dat je heel vrolijk bent
sociabelis dat je een heel prettige indruk maakt
agressiefis dat je gewelddadig bent of dreigt dat te zijn
kalmis dat je rustig bent
zorgvuldigis dat je met veel aandacht en nauwkeurig dingen doet
mededeelzaamis dat je vertelt over wat je weet of bezighoudt
opgewondenis dat je rusteloos en geëmotioneerd bent
ordelijkis dat je netjes en rustig bent
kunstzinnigis dat je kunst aanvoelt
bedruktis dat je een beetje somber bent, down
kilis dat je afstandelijk en onaardig bent
enthousiastis dat je vol geestdrift bent
egoïstischis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
baatzuchtigis dat je een onedelmoedige en overdreven zucht tot eigen voordeel hebt
onzichtbaaris dat je niet merkt dat je aanwezig bent
autoritairis dat je bazig bent, eigenmachig
blijmoedigis dat je opgewekt bent, zonder tegenzin
plezierigis dat je een gevoel van tevredenheid hebt
dwangmatigis dat je van jezelf iets moet doen zonder het eigenlijk te willen
optimistischis dat je positief ingesteld door het leven gaat
slordigis dat je niet netjes of zorgvuldig bent
beleefdis dat je goede manieren hebt
vreedzaamis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
zweverigis dat je goedbedoelde denkbeelden hebt maar die zijn erg vaag
overtuigendis dat je met argumenten bereikt dat anderen geloven wat je zegt
onbezonnenis dat je er niet goed over nagedacht hebt
openhartigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
stilis dat je geen geluid maakt
heerszuchtigis dat je de macht wil hebben en over anderen wil beslissen
bescheidenis dat je niet verwaand bent
zachtzinnigis dat je zacht en voorzichtig bent
naïefis dat je al te goed van vertrouwen bent
lacherigis dat je melig bent
doelloosis dat je geen doel hebt
onderzoekendis dat je analyserend bent
onrustigis dat je geen rust kent, ongedurig, gejaagd
welbespraaktis dat je gemakkelijk goed en vlot kunt spreken
emotioneelis dat je zeer vatbaar voor gevoelens bent
defensiefis dat je verdedigend bent
ambitieusis dat je ijverig bent om een betere positie te krijgen
saaiis dat je weinig levendig bent
amicaalis dat je aardig en vriendschappelijk in de omgang bent
expressiefis dat je je gevoelens en gedachten duidelijk laat blijken
accuraatis dat je zeer nauwkeurig bent, nauwgezet
pietluttigis dat je waarde hecht aan kleinigheden die de meeste mensen onbelangrijk vinden
gastvrijis dat je hartelijk en gul in het ontvangen van gasten bent
beheerstis dat je uiterlijk kalm bent
vindingrijkis dat je goed bent in het bedenken van nieuwe dingen of oplossingen
geinigis dat je grappig bent
rustigis dat je niet haastig, druk of zenuwachtig bent
haastigis dat je snel en een beetje ongecontroleerd bent
besluiteloosis dat je geen besluit kunt nemen
vlug van begripis dat je snel en effectief reageert
sufis dat je niet helder van geest bent, slaperig
innemendis dat je bescheiden en aardig bent
dominantis dat je overheerst
strengis dat je weinig vrijheid geeft om het anders te doen
bureaucratischis dat je werkt volgens de regels van de bureaucratie
autocratischis dat je het op een manier van een autocraat doet
persuassiefis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
goedgemutstis dat je een goed humeur hebt, in een opgewekte stemming bent
conventioneelis dat je gewoon bent, niet bijzonder
rechtlijnigis dat je volgens vaste uitgangspunten denkt en gedraagt
onaardigis dat je onvriendelijk bent
uitgelatenis dat je heel vrolijk bent
vurigis dat je hartstochtelijk bent
opmerkzaamis dat je veel aandacht aan iets besteedt of goed oplet
materialistischis dat je sterk verlangt naar bezit, met name geld
waardigis dat je bewondering afdwingt
onderdanigis dat je iemand anders belangrijker vindt dan jezelf en dat je die wil gehoorzamen
hardwerkendis dat je veel werk verricht
somberis dat je een beetje verdrietig en pessimistisch bent
gedegenis dat je grondig bent
opofferendis dat je aanbiedt iets te doen waar niemand zin in heeft, maar dat wel gebeuren moeten
cynischis dat je niet geloofd in de goede bedoelingen van mensen
slimis dat je snel iets begrijpt
onverschilligis dat je jezelf om niets bekommerd
objectiefis dat je je bepaald tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen
verstrooidis dat je er met je gedachten niet bij bent
lolligis dat je vrolijk van iets wordt
overheersendis dat je te nadrukkelijk aanwezig bent
onduidelijkis dat je niet goed te begrijpen bent
avontuurlijkis dat je op avonturen belust bent
afhankelijkis dat je hulp van anderen nodig hebt
onbevooroordeeldis dat zonder mening vooraf hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent
vrolijkis dat je blij en opgewekt bent
innovatiefis dat je nieuwe ideeën en dingen ontwikkelt
vaagis dat je onduidelijk bent
ongezelligis dat je een onaangename indruk maakt
empatischis dat je het vermogen om jezelf gevoelsmatig in iemand anders in te leven
meegaandis dat je bereid bent je aan te passen aan anderen
pragmatischis dat je gericht bent op feiten, zakelijk
efficiëntis dat je doelmatig bent, met de minste inspanning je doel bereiken
ongerustis dat je bang bent dat er iets gebeurt of zal gebeuren wat je niet wilt
minzaamis dat je beleefd en vriendelijk bent tegen mensen die je beschouwt als minder belangrijk dan jezelf
onmededeelzaamis dat je gesloten bent, zwijgzaam
doortastendis dat je daadkrachtig bent
afwezigis dat je met je gedachte ergens anders bent, verstrooid
zelfopofferingis dat je je eigen belang terzijde stelt
energiekis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, daadkrachtig, pittig
vrijpostigis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
gezelligis dat je een aangename indruk maakt
drammerigis dat je niet van ophouden weet
betogendis dat je je mening of standpunt kenbaar maakt als waarheid
driftigis dat je plotseling heel erg boos bent
ideologischis dat je denkt vanuit een bepaalde ideologie, visie op de mens
openis dat je toegankelijk bent voor iedereen
bezitterigis dat je alle aandacht van mensen met wie je omgaat opeist
analytischis dat je analyserend bent
methodischis dat je op een vaste manier waarover je hebt nagedacht handelt
meligin dat je in een stemming bent dat je steeds moet lachen, ook al is er niks echt leuk
grondigis dat je zorgvuldig bent
koelis dat je iets met weinig gevoel doet
rebelsis dat je tegen het gezag in gaat
preciesis dat je aandacht voor details hebt
hypocrietis dat je jezelf beter en eerlijker voordoet dan je bent
labielis dat je wisselende stemmingen hebt
beduchtis dat je bang bent
zorgzaamis dat je aandacht voor anderen hebt
sterkis dat je veel lichamelijke of geestelijke kracht hebt
atletischis dat je fysiek sterk, fit en actief bent
vastbeslotenis dat je met een vast voornemen iets doet
komischis dat je iemand aan het lachen maakt
kieskeurigis dat je iets niet gauw goed genoeg vindt
altruïstischis dat je handelt in het belang van anderen, onbaatzuchtig
rusteloosis dat je voordurend in beweging en nerveus bent
sarcastischis dat je op een verbitterde manier spot
zakelijkis dat je nuchter en praktisch bent
geestdriftigis dat enthousiast bent
assertiefis dat je voor jezelf op durft te komen
bekoorlijkis dat je lief en aantrekkelijk bent
voorzichtigis dat je rekening houdt met wat zou kunnen gebeuren
dwarsis dat je tegenwerkt
maltentigis dat je overdreven netjes bent
hartstochtelijkis dat je alles met veel passie doet
joviaalis dat je aardig, vrolijk en gastvrij bent
familiairis dat je informeel bent
zuinigis dat je weinig geld uitgeeft
statischis dat je onveranderlijk bent
zachtaardigis dat je mild, zonder strengheid of agressie bent
gehoorzaamis dat je bereid ben om te doen wat van je wordt gevraagd
bezorgdis dat je vol zorgen zit, ongerust
boeiendis dat je de aandacht vasthoudt
doelbewustis dat je een duidelijke bedoeling hebt
rationeelis dat je op een rustig, doordachte manier handelt
lafis dat je niet durft wat je moet doen (wat nodig is)
volgzaamis dat je niet de leiding neemt maar volgt
hebzuchtigis dat je veel voor jezelf wil hebben
dapperis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
communicatiefis dat je gemakkelijk communiceert
geliefdis dat je bemind en populair bent
tolerantis dat je bereid bent om anderen afwijkend te laten denken en handelen
experimenteelis dat je handelt op basis van proeven en waarnemingen
coöperatiefis dat je graag samenwerkt of meewerkt
rondborstigis dat je openhartig bent
zinnelijkis dat je iemands seksuele lusten opwekt
gestructureerdis dat je volgens een bepaalde structuur werkt
zelfredzaamis dat je zelfstandig bent en je eigen problemen kunt oplossen
aandachtigis dat je iets met veel aandacht doet
aanmatigendis dat je arrogant en brutaal bent
achteloosis dat je iets zonder aandacht doet
gewelddadigis dat je geneigd bent tot het plegen van geweld
opstandigis dat je jezelf vaak verzet, in opstand komt
onbeschroomdis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
traagis dat je langzaam handelt
gierigis dat je je geld niet wilt uitgeven
luchtigis dat je vrolijk en zorgeloos bent
onbescheidenis dat je ongepast nieuwsgierig bent
evenwichtigis dat alles goed op elkaar afgestemd bij je is
bewustis dat je waarneemt
sloomis dat je suf bent, niet actief
onverdraagzaamis dat je niet bereid bent om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen
gereserveerdis dat je je gevoel of mening niet wilt laten merken
veranderlijkis dat je steeds verandert
kameraadschappelijkis dat je vriendelijk en sociaal bent
perfectionistischis dat je het ideaal nastreeft
opgewektis dat je vrolijk bent
vluchtigis dat je kort en oppervlakkig bent
zorgelijkis dat je bezorgd bent
tevredenis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
ingetogenis dat je rustig en terughoudend bent
gezagsmatigis dat je het gezag gehoorzaamt
oppervlakkigis dat je niet zorgvuldig bent
beslistis dat je zeker van je handelen en denken bent
ordentelijkis dat je fatsoenlijk of netjes bent
eenkennigis dat je bang bent voor vreemde mensen
koppigis dat je je wil of je mening niet gauw loslaat
informeelis dat je ongedwongen bent
luiis dat je weinig zin hebt om iets te doen
slechtgezindis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
pessimistischis dat je negatief ingesteld door het leven gaat
negatiefis dat je kritisch en afwijzend bent
grensverleggendis dat je vernieuwend bent
betweterigis dat je de gewoonte hebt niets van andere aan te nemen, eigenwijs
afstandelijkis dat je jezelf niet betrokken voelt, onpersoonlijk
netjesis dat je goed verzorgd bent
scherpzinnigis dat je goed kunt nadenken
ondoordachtis dat je er niet goed over nagedacht hebt
omzichtigis dat je heel voorzichtig bent
naaris dat je onaangenaam bent, vervelend
onzekeris dat je steeds twijfelt aan jezelf
attentis dat je aardig en hulpvaardig bent
vlotis dat je makkelijk kunt praten en met wie je makkelijk contact maakt
inschikkelijkis dat je jezelf makkelijk aanpast of doet wat anderen willen
verdraagzaamis dat je bereid bent veel te verdragen
wanordelijkis dat je een gebrek aan orde hebt, chaotisch, rommelig
dictatoriaalis dat je het op een manier van een dictator doet
onvriendelijkis dat je onbeleefd en niet bereid bent om te helpen, onaardig
apatischis dat je ongevoelig voor emoties bent
harmonischis dat je harmonieus bent, met elkaar overeenstemmend
onbeleefdis dat je dingen doet zonder rekening te houden met anderen
overredendis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
inventiefis dat je gemakkelijk oplossingen voor problemen bedenkt
vitaalis dat je krachtig en energiek bent
geslotenis dat je weinig over jezelf vertelt
charmantis dat je aangenaam in de omgang bent
onbevangenis dat je geen vooroordeel hebt, onpartijdig bent
kritischis dat je geneigd bent om kritiek te geven
eigenwijsis dat je de gewoonte hebt nooit raad van anderen aan te nemen
lichtvoetigis dat je niet erg ernstig, maar vrolijk bent
gretigis dat je iets heel graag wilt hebben of doen
vooruitstrevendis dat je streeft naar vernieuwing
relaxedis dat je een ontspannen indruk maakt
rechtvaardigis dat je eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel bent
impulsiefis dat je iets plotseling en zonder nadenken doet
romantischis dat je alleen aan lieve en fijne dingen denkt
gemotiveerdals je je best wil doen (voor iets)
nederigis dat je bescheiden over jezelf denkt
terughoudendis dat je niet je emotie toont of mening geeft
sceptischis dat je niet alles gelooft wat je verteld wordt
nauwgezetis dat je met veel aandacht en precies handelt
afwachtendis dat je geen actie onderneemt, passief
sympathiekis dat je sympathie voelt en toont
alledaagsis dat je gewoon bent, niet bijzonder
zelfzuchtigis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
sociaalis dat je gevoel hebt voor wat anderen willen of denken
moedigis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
wetenschappelijkis dat je volgens de wetenschap handelt
aangenaamis dat je iets met plezier doet
ijverigis dat je altijd met ijver bezig bent blijk gevend van serieuze aandacht
zwevendis dat je nog niet goed weet wat je wil
toegewijdis dat je iets met veel aandacht en zorg doet
kinderachtigis dat je je gedraagt zoals een kind
globaalis dat je alleen let op de hoofdzaken
interessantis dat je de aandacht trekt
barmhartigis dat je iemands nood beseft en daar iets aan wil doen, medelijdend
ontspannenis dat je rustig bent
guitigis dat je op een leuke manier ondeugend bent
wreedis dat je met opzet hard en zonder medelijden bent
goedlachsis dat je graag en snel lacht
slagvaardigis dat je actief bent en snel reageert
sentimenteelis dat je sterke emoties hebt
bedrevenis dat je door oefening dingen handig en snel doet
onaangenaamis dat je vervelend bent, naar
artistiekis dat je gevoel voor kunst hebt
liefdadigis dat je hulp geeft uit goedheid zonder eigen belang
respectvolis dat je iemand met respect behandeld
gespannenis dat je onrustig bent, zenuwachtig, gestrest
downis dat je een beetje somber bent, bedrukt
luchthartigis dat je je geen zorgen maakt
humaanis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
ruimdenkendis dat je zonder vooroordelen bent
slaafsis dat je precies doet wat een ander zegt
invloedrijkis dat je veel invloed of macht hebt
langzaamis dat je niet snel gaat
theoretischis dat je volgens de theorie te werk gaat
praktischis dat je gemakkelijk en doelmatig te werk gaat
depressiefis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, neerslachtig
lichtgeraaktis dat je soms zonder aanleiding boos wordt of je beledigd voelt
creatiefis dat je nieuwe dingen kan maken
baanbrekendis dat je vernieuwend bent
onderhoudendis dat je boeiend bent
olijkis dat je grappig en een beetje stout bent
intelligentis dat je moeilijke dingen snel begrijpt
gedisciplineerdis dat je ordelijk en volgens de regels handelt
emotieloosis dat je zonder gevoelens bent
hoogmoedigis dat je jezelf en je eigen kunnen overschat
idealistischis dat je idealen hebt
zelfverzekerdis dat je zeker van jezelf bent, vol zelfvertrouwen, zelfbewust
sluwis dat je slim en gemeen bent
belezenis dat je veel boeken gelezen hebt en daardoor veel weet
nonchalantis dat je de indruk geeft dat je dingen niet belangrijk vindt, achteloos
gelukkigis dat je een gevoel van grote blijheid en harmonie hebt
warmis dat je sympathie voelt en toont
koudis dat je een onvriendelijke of onaangename indruk maakt
intuïtiefis dat je afgaat op je intuïtie
zelfstandigis dat je op eigen kracht bestaat en handelt, zonder hulp of steun van anderen
onvoorzichtigis dat je niet goed oppast
grappigis dat je komisch bent
diepgaandis dat je grondig bent
verslagenis dat je heel erg teleurgesteld bent
onveranderlijkis dat je steeds hetzelfde blijft
tactloosis dat je zonder tact bent
sensueelis dat je iemands seksuele lusten opwekt
ontvankelijkis dat je gemakkelijk te beïnvloeden bent
tweeledigis dat je twee gezichten hebt
ijdelis dat je jezelf heel goed en mooi vindt
blijis dat je een vrolijk gevoel hebt
ad remis dat je snel en scherpzinnig bent
spraakzaamis dat je veel en graag praat
jachtigis dat je veel of vaak haast hebt
sensitiefis dat je gevoelig bent voor zintuiglijke gewaarwordingen, overgevoelig
geweldloosis dat je vreedzaam bent
spraaklustigis dat je veel en graag praat
liefis dat je aardig bent
leergierigis dat je graag leert
moederlijkis dat je lief en beschermend bent
menselijkis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
trouwis dat je loyaal bent
wantrouwendis dat je geen vertrouwen hebt
bazigis dat je anderen beveelt wat ze moeten doen
passiefis dat je niet actief bent
vasthoudendis dat je niet snel opgeeft
hatelijkis dat je iemand met opzet erg beledigd
zwaarmoedigis dat je somber bent
trotsis dat je het gevoel hebt dat je meer waard bent dan anderen
vernieuwendis dat je innovatief bent
eerlijkis dat je zonder leugens of bedrog handelt
ongedurigis dat je voortdurend in beweging bent, nerveus, rusteloos
hartelijkis dat je aardig en gastvrij bent
eerzuchtigis dat je de neiging hebt om het hoogste resultaat te willen bereiken
conflictueusis dat je vol meningsverschillen zit, veel ruzie veroorzaakt
staris dat je weinig buigzaam bent en vasthoudt aan je eigen regels
angstvalligis dat je zorgvuldig bent tot in kleinigheden
roekeloosis dat je in hoge mate onvoorzichtig bent zonder na te denken over de gevolgen
stoïcijnsis dat je je niet uit je mentale evenwicht laat brengen
levendigis dat je beweeglijk en spraakzaam bent
tradioneelis dat je het zoals de gewoonte het meebrengt doet
geconcentreerdis dat je alle aandacht richt op je handelen, aandachtig
tactischis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
uitvoerendis dat je (werkzaamheden) uitvoert
inhaligis dat je veel voor jezelf wil hebben
behendigis dat je handig en vlug bent
waakzaamis dat je goed oplet
harmonieusis dat je evenwichtig en stabiel bent
volhardendis dat je niet opgeeft
humeurigis dat je in een slechte stemming bent, slechtgehumeurd, slechtgezind
aardigis dat je aangenaam of vriendelijk bent
goedgelovigis dat je bijna alles gelooft wat tegen je gezegd wordt
vernieuwingsgezindis dat je openstaat voor vernieuwing en verandering
warrigis dat je verward, rommelig bent
ondankbaaris dat je niet laat merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
onbereikbaaris dat je geen contact met je kunt maken
correctis dat je je gedraagt zoals het hoort
onverstoorbaaris dat je je niet laat afleiden
initiatiefrijkis dat je geneigd bent om uit jezelf wat te doen
tactvolis dat je met veel tact bent
conservatiefis dat je niet van veranderingen houdt
introvertis dat je je gevoelens vooral voor jezelf houdt
bedachtzaamis dat je voorzichtig bent en eerst goed nadenkt
jofelis dat je sympathiek bent
logischis dat je rationeel denkt
kleinzieligis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
onbesuisdis dat je er niet goed over nagedacht hebt
betrouwbaaris dat je te vertrouwen bent