Gedragseigenschappen

Het gedrag is de wijze waarop een persoon handelt en reageert op de omgeving (actie – reactie). Het betreft hier bijvoeglijk naamwoorden; in dit geval woorden die een eigenschap aangeven van een persoon. Onderstaande tabel is een opsomming van gedragseigenschappen met de definitie. Deze lijst beoogd niet compleet te zijn. Heb je een suggestie? Laat mij dit dan weten zodat deze lijst completer en uitputtender wordt.

GedragDefinitie
inschikkelijkis dat je jezelf makkelijk aanpast of doet wat anderen willen
beslistis dat je zeker van je handelen en denken bent
stoïcijnsis dat je je niet uit je mentale evenwicht laat brengen
spraakzaamis dat je veel en graag praat
materialistischis dat je sterk verlangt naar bezit, met name geld
wispelturigis dat je steeds wat anders doet of wil
angstigis dat je je naar voelt omdat je denkt dat iets zal gebeuren wat je helemaal niet wilt
beheerstis dat je uiterlijk kalm bent
gedegenis dat je grondig bent
ondankbaaris dat je niet laat merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
vindingrijkis dat je goed bent in het bedenken van nieuwe dingen of oplossingen
openis dat je toegankelijk bent voor iedereen
welgemanierdis dat je goede manieren hebt
sluwis dat je slim en gemeen bent
gezelligis dat je een aangename indruk maakt
moedigis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
sloomis dat je suf bent, niet actief
slechtgezindis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
vrijpostigis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
ongedisciplineerdis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
nonchalantis dat je de indruk geeft dat je dingen niet belangrijk vindt, achteloos
persuassiefis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
lacherigis dat je melig bent
loyaalis dat je jezelf houdt aan wat je ooit afgesproken hebt
bedeesdis dat je een beetje bang bent om iets te zeggen
oprechtis dat je zonder andere bedoelingen bent dan je laat merken
aandachtigis dat je iets met veel aandacht doet
vooruitstrevendis dat je streeft naar vernieuwing
optimistischis dat je positief ingesteld door het leven gaat
gevatis dat je snel en slim bent
staris dat je weinig buigzaam bent en vasthoudt aan je eigen regels
contentis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
autocratischis dat je het op een manier van een autocraat doet
onnauwkeurigis dat je met weinig aandacht en niet precies handelt
eerzuchtigis dat je de neiging hebt om het hoogste resultaat te willen bereiken
ernstigis dat je serieus bent, zonder grappen
defensiefis dat je verdedigend bent
norsis dat je onvriendelijk en erg streng bent
onbesuisdis dat je er niet goed over nagedacht hebt
objectiefis dat je je bepaald tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen
geliefdis dat je bemind en populair bent
neerslachtigis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, depressief
assertiefis dat je voor jezelf op durft te komen
aanwezigis dat je jezelf profileert
ongerustis dat je bang bent dat er iets gebeurt of zal gebeuren wat je niet wilt
vrijmoedigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
atletischis dat je fysiek sterk, fit en actief bent
zelfreflecterendis dat je je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen overdenkt
verlegenis dat je bang en onzeker bent als er andere mensen bij zijn
manipulatiefis dat je opzettelijk iemand beïnvloed (vaak met slechte bedoelingen)
vernieuwingsgezindis dat je openstaat voor vernieuwing en verandering
waardigis dat je bewondering afdwingt
dictatoriaalis dat je het op een manier van een dictator doet
conservatiefis dat je niet van veranderingen houdt
moederlijkis dat je lief en beschermend bent
sarcastischis dat je op een verbitterde manier spot
amusantis dat je grappig bent
gedisciplineerdis dat je ordelijk en volgens de regels handelt
introvertis dat je je gevoelens vooral voor jezelf houdt
veranderlijkis dat je steeds verandert
bedachtzaamis dat je voorzichtig bent en eerst goed nadenkt
opgeruimdis dat je in een goede stemming bent
ontoegankelijkis dat je moeilijk benaderbaar bent
efficiëntis dat je doelmatig bent, met de minste inspanning je doel bereiken
doelloosis dat je geen doel hebt
inventiefis dat je gemakkelijk oplossingen voor problemen bedenkt
initiatiefrijkis dat je geneigd bent om uit jezelf wat te doen
extravertis dat je je op anderen richt en open tegen hen bent
betrouwbaaris dat je te vertrouwen bent
blijmoedigis dat je opgewekt bent, zonder tegenzin
beschouwendis dat je nadenkt zonder actief te handelen
zorgzaamis dat je aandacht voor anderen hebt
overpeinzendis dat je ernstig over dingen nadenkt
slordigis dat je niet netjes of zorgvuldig bent
bedrevenis dat je door oefening dingen handig en snel doet
samenwerkendis dat je gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werkt
luiis dat je weinig zin hebt om iets te doen
afstandelijkis dat je jezelf niet betrokken voelt, onpersoonlijk
pessimistischis dat je negatief ingesteld door het leven gaat
lafis dat je niet durft wat je moet doen (wat nodig is)
heerszuchtigis dat je de macht wil hebben en over anderen wil beslissen
avontuurlijkis dat je op avonturen belust bent
negatiefis dat je kritisch en afwijzend bent
ongevoeligis dat je zonder gevoel bent, onaandoenlijk, koel
joviaalis dat je aardig, vrolijk en gastvrij bent
warrigis dat je verward, rommelig bent
arrogantis dat je jezelf heel goed vindt en dat je op anderen neerkijkt, verwaand
zelfstandigis dat je op eigen kracht bestaat en handelt, zonder hulp of steun van anderen
toegewijdis dat je iets met veel aandacht en zorg doet
bemoeizuchtigis dat je tot vervelens toe geneigd bent je te bemoeien met andermans zaken
onbezonnenis dat je er niet goed over nagedacht hebt
onverschilligis dat je jezelf om niets bekommerd
onbereikbaaris dat je geen contact met je kunt maken
zorgvuldigis dat je met veel aandacht en nauwkeurig dingen doet
preciesis dat je aandacht voor details hebt
tactloosis dat je zonder tact bent
slagvaardigis dat je actief bent en snel reageert
uitvoerendis dat je (werkzaamheden) uitvoert
menselijkis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
bezitterigis dat je alle aandacht van mensen met wie je omgaat opeist
zorgeloosis dat je zonder zorgen bent
barsis dat onvriendelijk en erg streng bent
opvliegendis dat je snel boos bent
sceptischis dat je niet alles gelooft wat je verteld wordt
statischis dat je onveranderlijk bent
drammerigis dat je niet van ophouden weet
baanbrekendis dat je vernieuwend bent
bereidwilligis dat je tot hulp en dienst bereid bent
trotsis dat je het gevoel hebt dat je meer waard bent dan anderen
taakgerichtis dat je gericht bent op het vervullen van een taak
egoïstischis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
rusteloosis dat je voordurend in beweging en nerveus bent
hebberigis dat je veel voor jezelf wil hebben
bekoorlijkis dat je lief en aantrekkelijk bent
zakelijkis dat je nuchter en praktisch bent
intuïtiefis dat je afgaat op je intuïtie
besluiteloosis dat je geen besluit kunt nemen
joligis dat je heel vrolijk bent
veeleisendis dat je veel of hoge eisen stelt
aangenaamis dat je iets met plezier doet
interessantis dat je de aandacht trekt
tolerantis dat je bereid bent om anderen afwijkend te laten denken en handelen
onaardigis dat je onvriendelijk bent
opofferendis dat je aanbiedt iets te doen waar niemand zin in heeft, maar dat wel gebeuren moeten
intelligentis dat je moeilijke dingen snel begrijpt
ongedurigis dat je voortdurend in beweging bent, nerveus, rusteloos
luchthartigis dat je je geen zorgen maakt
zelfopofferingis dat je je eigen belang terzijde stelt
autonoomis dat je zelfstandig bent in het bepalen wat je wil
maltentigis dat je overdreven netjes bent
goedgelovigis dat je bijna alles gelooft wat tegen je gezegd wordt
agressiefis dat je gewelddadig bent of dreigt dat te zijn
slimis dat je snel iets begrijpt
geleerdis dat je veel kennis door studie hebt
diepgaandis dat je grondig bent
kleinzieligis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
artistiekis dat je gevoel voor kunst hebt
naïefis dat je al te goed van vertrouwen bent
sociabelis dat je een heel prettige indruk maakt
terughoudendis dat je niet je emotie toont of mening geeft
sympathiekis dat je sympathie voelt en toont
pragmatischis dat je gericht bent op feiten, zakelijk
levendigis dat je beweeglijk en spraakzaam bent
kieskeurigis dat je iets niet gauw goed genoeg vindt
hardwerkendis dat je veel werk verricht
asociaalis dat je geen rekening houdt met andere
egocentrischis dat je jezelf steeds als uitgangspunt neemt
sterkis dat je veel lichamelijke of geestelijke kracht hebt
bazigis dat je anderen beveelt wat ze moeten doen
intensiefis dat je grondig bent
stelligis dat je ergens heel zeker van bent
afwezigis dat je met je gedachte ergens anders bent, verstrooid
enthousiastis dat je vol geestdrift bent
aanmatigendis dat je arrogant en brutaal bent
hoogmoedigis dat je jezelf en je eigen kunnen overschat
accuraatis dat je zeer nauwkeurig bent, nauwgezet
verdraagzaamis dat je bereid bent veel te verdragen
gespannenis dat je onrustig bent, zenuwachtig, gestrest
rondborstigis dat je openhartig bent
vasthoudendis dat je niet snel opgeeft
ordentelijkis dat je fatsoenlijk of netjes bent
dapperis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
zelfzuchtigis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
invloedrijkis dat je veel invloed of macht hebt
creatiefis dat je nieuwe dingen kan maken
ironischis dat je je het tegendeel zegt van wat je meent
volgzaamis dat je niet de leiding neemt maar volgt
uitgelatenis dat je heel vrolijk bent
diplomatiekis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
hartstochtelijkis dat je alles met veel passie doet
onafhankelijkis dat je zelfstandig bent
dwangmatigis dat je van jezelf iets moet doen zonder het eigenlijk te willen
autoritairis dat je bazig bent, eigenmachig
consistentis dat je vrij van innerlijke tegenspraak bent
bangis dat wat je voelt als je denkt dat er iets naars gaat gebeuren
offensiefis dat je aanvallend bent
baatzuchtigis dat je een onedelmoedige en overdreven zucht tot eigen voordeel hebt
respectvolis dat je iemand met respect behandeld
stugis dat je niet erg vriendelijk bent
verstrooidis dat je er met je gedachten niet bij bent
onvoorzichtigis dat je niet goed oppast
vastberadenis dat je iets zonder te aarzelen doet, resoluut
opstandigis dat je jezelf vaak verzet, in opstand komt
onbevooroordeeldis dat zonder mening vooraf hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent
inhaligis dat je veel voor jezelf wil hebben
onduidelijkis dat je niet goed te begrijpen bent
inconsistentis dat je onsamenhangend bent, warrig
betogendis dat je je mening of standpunt kenbaar maakt als waarheid
dromerigis dat je (vaak) met je gedachte ergens anders bent, dromerig
onvriendelijkis dat je onbeleefd en niet bereid bent om te helpen, onaardig
realistischis dat je verstandig bent, nuchter
scherpzinnigis dat je goed kunt nadenken
oppervlakkigis dat je niet zorgvuldig bent
gastvrijis dat je hartelijk en gul in het ontvangen van gasten bent
slaafsis dat je precies doet wat een ander zegt
inconsequentis dat je jezelf tegenspreekt
rebelsis dat je tegen het gezag in gaat
hatelijkis dat je iemand met opzet erg beledigd
hypocrietis dat je jezelf beter en eerlijker voordoet dan je bent
vriendelijkis dat je aangenaam, beleefd en bereid bent om te helpen
nauwgezetis dat je met veel aandacht en precies handelt
onzekeris dat je steeds twijfelt aan jezelf
genotzuchtigis dat je precies doet wat je wil, met name als het gaat om plezier
dwarsis dat je tegenwerkt
opdringerigis dat je de neiging hebt om jezelf op te dringen
alertis dat je waakzaam bent, oplettend
dankbaaris dat je blij bent omdat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
progressiefis dat je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren
gestructureerdis dat je volgens een bepaalde structuur werkt
meligin dat je in een stemming bent dat je steeds moet lachen, ook al is er niks echt leuk
nederigis dat je bescheiden over jezelf denkt
conventioneelis dat je gewoon bent, niet bijzonder
kunstzinnigis dat je kunst aanvoelt
strengis dat je weinig vrijheid geeft om het anders te doen
innemendis dat je bescheiden en aardig bent
idealistischis dat je idealen hebt
geconcentreerdis dat je alle aandacht richt op je handelen, aandachtig
vlug van begripis dat je snel en effectief reageert
methodischis dat je op een vaste manier waarover je hebt nagedacht handelt
humeurigis dat je in een slechte stemming bent, slechtgehumeurd, slechtgezind
zinnelijkis dat je iemands seksuele lusten opwekt
overheersendis dat je te nadrukkelijk aanwezig bent
eerlijkis dat je zonder leugens of bedrog handelt
onverstoorbaaris dat je je niet laat afleiden
ijdelis dat je jezelf heel goed en mooi vindt
opgewektis dat je vrolijk bent
ruimdenkendis dat je zonder vooroordelen bent
lolligis dat je vrolijk van iets wordt
stuursis dat je onvriendelijk bent
duidelijkis dat je goed te begrijpen bent
doelbewustis dat je een duidelijke bedoeling hebt
hartelijkis dat je aardig en gastvrij bent
opgewondenis dat je rusteloos en geëmotioneerd bent
belezenis dat je veel boeken gelezen hebt en daardoor veel weet
zwaarmoedigis dat je somber bent
muzikaalis dat je aanleg hebt voor het maken van muziek
zonnigis dat je blij bent
ongedwongenis dat je jezelf niet druk maakt om formele regels
gelijkmoedigis dat je voordurend dezelfde kalmte hebt
grappigis dat je komisch bent
afhankelijkis dat je hulp van anderen nodig hebt
tevredenis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
aantrekkelijkis dat anderen zich tot je aangetrokken voelen
oergezelligis dat je erg knus bent
actiefis dat je geneigd tot handelen bent
conflictueusis dat je vol meningsverschillen zit, veel ruzie veroorzaakt
logischis dat je rationeel denkt
kinderachtigis dat je je gedraagt zoals een kind
mededeelzaamis dat je vertelt over wat je weet of bezighoudt
zwaartillendis dat je geneigd bent overal problemen te zien
ongezelligis dat je een onaangename indruk maakt
dominantis dat je overheerst
vrijgevigis dat je gemakkelijk dingen weggeeft
onderhoudendis dat je boeiend bent
bereikbaaris dat je gemakkelijk contact met je kunt maken
ideologischis dat je denkt vanuit een bepaalde ideologie, visie op de mens
zelfverzekerdis dat je zeker van jezelf bent, vol zelfvertrouwen, zelfbewust
naaris dat je onaangenaam bent, vervelend
snelis dat je weinig tijd nodig hebt, in hoog tempo
keurigis dat je goed verzorgd bent
rationeelis dat je op een rustig, doordachte manier handelt
gulis dat je veel geeft
onzichtbaaris dat je niet merkt dat je aanwezig bent
waakzaamis dat je goed oplet
gedachteloosis dat je iets zonder na te denken doet
warmis dat je sympathie voelt en toont
kameraadschappelijkis dat je vriendelijk en sociaal bent
grensverleggendis dat je vernieuwend bent
liefdadigis dat je hulp geeft uit goedheid zonder eigen belang
nauwkeurigis dat je met veel aandacht en precies handelt
kilis dat je afstandelijk en onaardig bent
timideis dat je een beetje bang en onzeker bent
betrokkenis dat je jezelf emotioneel verbonden voelt
fatsoenlijkis dat je je gedraagt zoals het hoort
altruïstischis dat je handelt in het belang van anderen, onbaatzuchtig
gelukkigis dat je een gevoel van grote blijheid en harmonie hebt
koelis dat je iets met weinig gevoel doet
charmantis dat je aangenaam in de omgang bent
onpersoonlijkis dat je afstandelijk bent
ontvankelijkis dat je gemakkelijk te beïnvloeden bent
tweeledigis dat je twee gezichten hebt
onzelfzuchtigis dat je mensen helpt zonder eigenbelang, altruïstisch, onbaatzuchtig
vastbeslotenis dat je met een vast voornemen iets doet
ad remis dat je snel en scherpzinnig bent
competitiefis dat je strijd om beter te zijn dan een ander
subjectiefis dat je je laat beïnvloeden door je persoonlijke mening en gevoelens
ongepastis dat je je niet gedraagt zoals het hoort
informeelis dat je ongedwongen bent
romantischis dat je alleen aan lieve en fijne dingen denkt
zachtzinnigis dat je zacht en voorzichtig bent
vaagis dat je onduidelijk bent
gierigis dat je je geld niet wilt uitgeven
doortastendis dat je daadkrachtig bent
opschepperigis dat je verwaand bent
zelfbewustis dat je veel zelfvertrouwen hebt
stabielis dat je met beide voeten op de grond staat
grondigis dat je zorgvuldig bent
krachtigis dat je een groot effect heb op anderen
gedeprimeerdis dat je erg somber bent waardoor je nergens zin in hebt
uitbundigis dat je erg vrolijk en luidruchtig bent
perfectionistischis dat je het ideaal nastreeft
olijkis dat je grappig en een beetje stout bent
onbewustis dat je er niet over nadenkt of op let
executiefis dat je (werkzaamheden) uitvoert
achteloosis dat je iets zonder aandacht doet
onderdanigis dat je iemand anders belangrijker vindt dan jezelf en dat je die wil gehoorzamen
resoluutis dat je zonder aarzeling bent, vastberaden
kalmis dat je rustig bent
gemotiveerdals je je best wil doen (voor iets)
somberis dat je een beetje verdrietig en pessimistisch bent
onrustigis dat je geen rust kent, ongedurig, gejaagd
daadkrachtigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
welbespraaktis dat je gemakkelijk goed en vlot kunt spreken
overredendis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
verwaandis dat je jezelf heel goed vindt en op anderen neerkijkt
schuchteris dat je verlegen bent
luchtigis dat je vrolijk en zorgeloos bent
plezierigis dat je een gevoel van tevredenheid hebt
onveranderlijkis dat je steeds hetzelfde blijft
vlotis dat je makkelijk kunt praten en met wie je makkelijk contact maakt
onderzoekendis dat je analyserend bent
zelfredzaamis dat je zelfstandig bent en je eigen problemen kunt oplossen
haastigis dat je snel en een beetje ongecontroleerd bent
ontspannenis dat je rustig bent
pretentieusis dat je de verwachting wekt dat je iets kunt of bent
brutaalis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
onmededeelzaamis dat je gesloten bent, zwijgzaam
vredelievendis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
zweverigis dat je goedbedoelde denkbeelden hebt maar die zijn erg vaag
gehoorzaamis dat je bereid ben om te doen wat van je wordt gevraagd
vitaalis dat je krachtig en energiek bent
beleefdis dat je goede manieren hebt
eenkennigis dat je bang bent voor vreemde mensen
koppigis dat je je wil of je mening niet gauw loslaat
gewetensvolis dat je een goed besef hebt van je verantwoordelijkheid
behoedzaamis dat je goed oppast
huiselijkis dat je graag thuis bent
meegaandis dat je bereid bent je aan te passen aan anderen
lichtvoetigis dat je niet erg ernstig, maar vrolijk bent
zwevendis dat je nog niet goed weet wat je wil
gezagsmatigis dat je het gezag gehoorzaamt
wreedis dat je met opzet hard en zonder medelijden bent
emotieloosis dat je zonder gevoelens bent
energiekis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, daadkrachtig, pittig
helderis dat je duidelijk bent
tactischis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
ongehoorzaamis dat je niet bereid om te doen wat anderen van je vragen
expressiefis dat je je gevoelens en gedachten duidelijk laat blijken
temperamentvolis dat je levendig en enthousiast bent
vurigis dat je hartstochtelijk bent
koudis dat je een onvriendelijke of onaangename indruk maakt
ingetogenis dat je rustig en terughoudend bent
wanordelijkis dat je een gebrek aan orde hebt, chaotisch, rommelig
labielis dat je wisselende stemmingen hebt
besluitvaardigis dat je in staat bent om snel een duidelijk besluit te nemen
guitigis dat je op een leuke manier ondeugend bent
zorgelijkis dat je bezorgd bent
betweterigis dat je de gewoonte hebt niets van andere aan te nemen, eigenwijs
komischis dat je iemand aan het lachen maakt
kwiekis dat je opgewekt en levendig bent
oplettendis dat je aandachtig bent of geconcentreerd luistert
impulsiefis dat je iets plotseling en zonder nadenken doet
humaanis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
afwachtendis dat je geen actie onderneemt, passief
nieuwsgierigis dat je graag dingen wilt weten, ook als je er niets mee te maken hebt
stilis dat je geen geluid maakt
dynamischis dat je constant veranderd, actief
geslotenis dat je weinig over jezelf vertelt
bureaucratischis dat je werkt volgens de regels van de bureaucratie
minzaamis dat je beleefd en vriendelijk bent tegen mensen die je beschouwt als minder belangrijk dan jezelf
aardigis dat je aangenaam of vriendelijk bent
gepassioneerdis dat je hartstochtelijk bent
rustigis dat je niet haastig, druk of zenuwachtig bent
handigis dat je iets gemakkelijk doet
toegankelijkis dat je gemakkelijk benaderbaar bent
ondoordachtis dat je er niet goed over nagedacht hebt
evenwichtigis dat alles goed op elkaar afgestemd bij je is
triviaalis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
chaotischis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
behendigis dat je handig en vlug bent
ambitieusis dat je ijverig bent om een betere positie te krijgen
vervelendis dat je onaardig bent, onaangenaam
omzichtigis dat je heel voorzichtig bent
vluchtigis dat je kort en oppervlakkig bent
irrationeelis dat je zonder je verstand te gebruiken handelt
harmonieusis dat je evenwichtig en stabiel bent
hulpvaardigis dat je bereid bent om te helpen
netjesis dat je goed verzorgd bent
opmerkzaamis dat je veel aandacht aan iets besteedt of goed oplet
onaangenaamis dat je vervelend bent, naar
roekeloosis dat je in hoge mate onvoorzichtig bent zonder na te denken over de gevolgen
geinigis dat je grappig bent
spraaklustigis dat je veel en graag praat
driftigis dat je plotseling heel erg boos bent
zachtaardigis dat je mild, zonder strengheid of agressie bent
koelbloedigis dat je rustig en beheerst blijft in een ernstige situatie
overtuigendis dat je met argumenten bereikt dat anderen geloven wat je zegt
welwillendis dat je gunstig gezind en vriendelijk bent
attentis dat je aardig en hulpvaardig bent
spontaanis dat je iets meteen, zonder lang nadenken zegt of doet
gedienstigis dat je graag helpt
sociaalis dat je gevoel hebt voor wat anderen willen of denken
communicatiefis dat je gemakkelijk communiceert
fanatiekis dat je overdreven enthousiast bent
angstvalligis dat je zorgvuldig bent tot in kleinigheden
goedgemutstis dat je een goed humeur hebt, in een opgewekte stemming bent
bedruktis dat je een beetje somber bent, down
verantwoordelijk
wantrouwendis dat je geen vertrouwen hebt
analytischis dat je analyserend bent
downis dat je een beetje somber bent, bedrukt
eigenzinnigis dat je de gewoonte hebt de dingen te doen zoals je zelf wil
goedgehumeurdis dat je in een goed humeur bent
serieusis dat je ernstig bent, plechtig
lichtgeraaktis dat je soms zonder aanleiding boos wordt of je beledigd voelt
tactvolis dat je met veel tact bent
inefficiëntis dat het je veel moeite of inspanning kost om je doel te bereiken
eigenwijsis dat je de gewoonte hebt nooit raad van anderen aan te nemen
gevoeligis dat je snel emotioneel bent
terneergeslagenis dat je somber bent en zonder moed om door te gaan
behoudendis dat je geneigd bent het bestaande te behouden en vernieuwingen tegen te houden
hebzuchtigis dat je veel voor jezelf wil hebben
leergierigis dat je graag leert
drukis dat je beweeglijk en onrustig bent, luidruchtig
onbevangenis dat je geen vooroordeel hebt, onpartijdig bent
gewelddadigis dat je geneigd bent tot het plegen van geweld
individualistischis dat je onafhankelijk bent in je gedrag en zelfstandig in je denken
emotioneelis dat je zeer vatbaar voor gevoelens bent
ordelijkis dat je netjes en rustig bent
geweldloosis dat je vreedzaam bent
pietluttigis dat je waarde hecht aan kleinigheden die de meeste mensen onbelangrijk vinden
jofelis dat je sympathiek bent
trouwis dat je loyaal bent
geduldigis dat je veel geduld hebt
gelovigis dat je in een opperwezen gelooft
speelsis dat je losjes, ongedwongen bent
onbescheidenis dat je ongepast nieuwsgierig bent
bewustis dat je waarneemt
apatischis dat je ongevoelig voor emoties bent
harmonischis dat je harmonieus bent, met elkaar overeenstemmend
vrolijkis dat je blij en opgewekt bent
bekommerdis dat je jezelf veel zorgen maakt
langzaamis dat je niet snel gaat
rechtlijnigis dat je volgens vaste uitgangspunten denkt en gedraagt
liefis dat je aardig bent
vernieuwendis dat je innovatief bent
volhardendis dat je niet opgeeft
barmhartigis dat je iemands nood beseft en daar iets aan wil doen, medelijdend
benieuwdis dat je graag dingen wilt weten
sensueelis dat je iemands seksuele lusten opwekt
blijis dat je een vrolijk gevoel hebt
onverdraagzaamis dat je niet bereid bent om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen
wetenschappelijkis dat je volgens de wetenschap handelt
relaxedis dat je een ontspannen indruk maakt
amicaalis dat je aardig en vriendschappelijk in de omgang bent
verslagenis dat je heel erg teleurgesteld bent
flexibelis dat je jezelf gemakkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden
consequentis dat je handelt volgens een vast plan, toezegging of genomen beslissing
ongeduldigis dat je geen geduld hebt
gereserveerdis dat je je gevoel of mening niet wilt laten merken
depressiefis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, neerslachtig
experimenteelis dat je handelt op basis van proeven en waarnemingen
zwijgzaamis dat je weinig zegt
saaiis dat je weinig levendig bent
bescheidenis dat je niet verwaand bent
beduchtis dat je bang bent
passiefis dat je niet actief bent
vreedzaamis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
goedlachsis dat je graag en snel lacht
traagis dat je langzaam handelt
onbeschroomdis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
openhartigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
gretigis dat je iets heel graag wilt hebben of doen
eerbiedwekkendis dat je bewondering afdwingt
familiairis dat je informeel bent
jachtigis dat je veel of vaak haast hebt
pittigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
sentimenteelis dat je sterke emoties hebt
theoretischis dat je volgens de theorie te werk gaat
nuchteris dat je kalm en rustig bent
vaardigis dat je snel en zonder moeite dingen doet
cynischis dat je niet geloofd in de goede bedoelingen van mensen
voorzichtigis dat je rekening houdt met wat zou kunnen gebeuren
piekerigis dat je geneigd bent overal problemen te zien
tradioneelis dat je het zoals de gewoonte het meebrengt doet
boeiendis dat je de aandacht vasthoudt
sensitiefis dat je gevoelig bent voor zintuiglijke gewaarwordingen, overgevoelig
behulpzaamis dat bereid bent om te helpen
kritischis dat je geneigd bent om kritiek te geven
empatischis dat je het vermogen om jezelf gevoelsmatig in iemand anders in te leven
globaalis dat je alleen let op de hoofdzaken
resultaatgerichtis dat je doelen vertaalt naar resultaten
belangstellendis dat je interesse en aandacht hebt
correctis dat je je gedraagt zoals het hoort
zuinigis dat je weinig geld uitgeeft
alledaagsis dat je gewoon bent, niet bijzonder
praktischis dat je gemakkelijk en doelmatig te werk gaat
rechtvaardigis dat je eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel bent
slechtgehumeurdis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
coöperatiefis dat je graag samenwerkt of meewerkt
verstandelijkis dat je jezelf eerder door je verstand laat leiden dan door je gevoel
onbeleefdis dat je dingen doet zonder rekening te houden met anderen
geestdriftigis dat enthousiast bent
ijverigis dat je altijd met ijver bezig bent blijk gevend van serieuze aandacht
bezorgdis dat je vol zorgen zit, ongerust
innovatiefis dat je nieuwe ideeën en dingen ontwikkelt
sufis dat je niet helder van geest bent, slaperig