Gedragseigenschappen

Het gedrag is de wijze waarop een persoon handelt en reageert op de omgeving (actie – reactie). Het betreft hier bijvoeglijk naamwoorden; in dit geval woorden die een eigenschap aangeven van een persoon. Onderstaande tabel is een opsomming van gedragseigenschappen met de definitie. Deze lijst beoogd niet compleet te zijn. Heb je een suggestie? Laat mij dit dan weten zodat deze lijst completer en uitputtender wordt.

GedragDefinitie
keurigis dat je goed verzorgd bent
kritischis dat je geneigd bent om kritiek te geven
bezorgdis dat je vol zorgen zit, ongerust
impulsiefis dat je iets plotseling en zonder nadenken doet
nuchteris dat je kalm en rustig bent
terughoudendis dat je niet je emotie toont of mening geeft
onbeschroomdis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
onbevooroordeeldis dat zonder mening vooraf hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent
diepgaandis dat je grondig bent
onverschilligis dat je jezelf om niets bekommerd
innemendis dat je bescheiden en aardig bent
eerlijkis dat je zonder leugens of bedrog handelt
bescheidenis dat je niet verwaand bent
vrolijkis dat je blij en opgewekt bent
consequentis dat je handelt volgens een vast plan, toezegging of genomen beslissing
relaxedis dat je een ontspannen indruk maakt
rusteloosis dat je voordurend in beweging en nerveus bent
afhankelijkis dat je hulp van anderen nodig hebt
waardigis dat je bewondering afdwingt
goedgemutstis dat je een goed humeur hebt, in een opgewekte stemming bent
taakgerichtis dat je gericht bent op het vervullen van een taak
pretentieusis dat je de verwachting wekt dat je iets kunt of bent
diplomatiekis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
neerslachtigis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, depressief
loyaalis dat je jezelf houdt aan wat je ooit afgesproken hebt
executiefis dat je (werkzaamheden) uitvoert
inhaligis dat je veel voor jezelf wil hebben
humaanis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
gedeprimeerdis dat je erg somber bent waardoor je nergens zin in hebt
autoritairis dat je bazig bent, eigenmachig
vlotis dat je makkelijk kunt praten en met wie je makkelijk contact maakt
sensueelis dat je iemands seksuele lusten opwekt
bekoorlijkis dat je lief en aantrekkelijk bent
wantrouwendis dat je geen vertrouwen hebt
goedlachsis dat je graag en snel lacht
komischis dat je iemand aan het lachen maakt
ironischis dat je je het tegendeel zegt van wat je meent
geinigis dat je grappig bent
netjesis dat je goed verzorgd bent
idealistischis dat je idealen hebt
moedigis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
handigis dat je iets gemakkelijk doet
onaangenaamis dat je vervelend bent, naar
overtuigendis dat je met argumenten bereikt dat anderen geloven wat je zegt
geweldloosis dat je vreedzaam bent
nauwgezetis dat je met veel aandacht en precies handelt
theoretischis dat je volgens de theorie te werk gaat
bedachtzaamis dat je voorzichtig bent en eerst goed nadenkt
zwaartillendis dat je geneigd bent overal problemen te zien
opschepperigis dat je verwaand bent
duidelijkis dat je goed te begrijpen bent
harmonieusis dat je evenwichtig en stabiel bent
veeleisendis dat je veel of hoge eisen stelt
opmerkzaamis dat je veel aandacht aan iets besteedt of goed oplet
onzelfzuchtigis dat je mensen helpt zonder eigenbelang, altruïstisch, onbaatzuchtig
apatischis dat je ongevoelig voor emoties bent
liefis dat je aardig bent
methodischis dat je op een vaste manier waarover je hebt nagedacht handelt
verwaandis dat je jezelf heel goed vindt en op anderen neerkijkt
dankbaaris dat je blij bent omdat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
kwiekis dat je opgewekt en levendig bent
langzaamis dat je niet snel gaat
ongevoeligis dat je zonder gevoel bent, onaandoenlijk, koel
defensiefis dat je verdedigend bent
ondankbaaris dat je niet laat merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
onverdraagzaamis dat je niet bereid bent om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen
vastberadenis dat je iets zonder te aarzelen doet, resoluut
analytischis dat je analyserend bent
luchtigis dat je vrolijk en zorgeloos bent
hoogmoedigis dat je jezelf en je eigen kunnen overschat
aantrekkelijkis dat anderen zich tot je aangetrokken voelen
onbezonnenis dat je er niet goed over nagedacht hebt
betogendis dat je je mening of standpunt kenbaar maakt als waarheid
preciesis dat je aandacht voor details hebt
vlug van begripis dat je snel en effectief reageert
egocentrischis dat je jezelf steeds als uitgangspunt neemt
wispelturigis dat je steeds wat anders doet of wil
trotsis dat je het gevoel hebt dat je meer waard bent dan anderen
overpeinzendis dat je ernstig over dingen nadenkt
kinderachtigis dat je je gedraagt zoals een kind
expressiefis dat je je gevoelens en gedachten duidelijk laat blijken
tolerantis dat je bereid bent om anderen afwijkend te laten denken en handelen
onbescheidenis dat je ongepast nieuwsgierig bent
lolligis dat je vrolijk van iets wordt
stilis dat je geen geluid maakt
inventiefis dat je gemakkelijk oplossingen voor problemen bedenkt
slaafsis dat je precies doet wat een ander zegt
harmonischis dat je harmonieus bent, met elkaar overeenstemmend
romantischis dat je alleen aan lieve en fijne dingen denkt
hulpvaardigis dat je bereid bent om te helpen
ad remis dat je snel en scherpzinnig bent
staris dat je weinig buigzaam bent en vasthoudt aan je eigen regels
vrijmoedigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
nonchalantis dat je de indruk geeft dat je dingen niet belangrijk vindt, achteloos
altruïstischis dat je handelt in het belang van anderen, onbaatzuchtig
alledaagsis dat je gewoon bent, niet bijzonder
perfectionistischis dat je het ideaal nastreeft
maltentigis dat je overdreven netjes bent
inschikkelijkis dat je jezelf makkelijk aanpast of doet wat anderen willen
gedienstigis dat je graag helpt
autonoomis dat je zelfstandig bent in het bepalen wat je wil
aangenaamis dat je iets met plezier doet
blijmoedigis dat je opgewekt bent, zonder tegenzin
luiis dat je weinig zin hebt om iets te doen
hartstochtelijkis dat je alles met veel passie doet
verdraagzaamis dat je bereid bent veel te verdragen
rationeelis dat je op een rustig, doordachte manier handelt
ordelijkis dat je netjes en rustig bent
atletischis dat je fysiek sterk, fit en actief bent
onvriendelijkis dat je onbeleefd en niet bereid bent om te helpen, onaardig
autocratischis dat je het op een manier van een autocraat doet
gulis dat je veel geeft
slagvaardigis dat je actief bent en snel reageert
pessimistischis dat je negatief ingesteld door het leven gaat
kieskeurigis dat je iets niet gauw goed genoeg vindt
verlegenis dat je bang en onzeker bent als er andere mensen bij zijn
openis dat je toegankelijk bent voor iedereen
onpersoonlijkis dat je afstandelijk bent
onrustigis dat je geen rust kent, ongedurig, gejaagd
stuursis dat je onvriendelijk bent
goedgehumeurdis dat je in een goed humeur bent
flexibelis dat je jezelf gemakkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden
ontoegankelijkis dat je moeilijk benaderbaar bent
beheerstis dat je uiterlijk kalm bent
waakzaamis dat je goed oplet
coöperatiefis dat je graag samenwerkt of meewerkt
krachtigis dat je een groot effect heb op anderen
evenwichtigis dat alles goed op elkaar afgestemd bij je is
afwezigis dat je met je gedachte ergens anders bent, verstrooid
welwillendis dat je gunstig gezind en vriendelijk bent
driftigis dat je plotseling heel erg boos bent
onderhoudendis dat je boeiend bent
behendigis dat je handig en vlug bent
passiefis dat je niet actief bent
bemoeizuchtigis dat je tot vervelens toe geneigd bent je te bemoeien met andermans zaken
zuinigis dat je weinig geld uitgeeft
opgewondenis dat je rusteloos en geëmotioneerd bent
experimenteelis dat je handelt op basis van proeven en waarnemingen
zwevendis dat je nog niet goed weet wat je wil
eerbiedwekkendis dat je bewondering afdwingt
spontaanis dat je iets meteen, zonder lang nadenken zegt of doet
inconsequentis dat je jezelf tegenspreekt
gespannenis dat je onrustig bent, zenuwachtig, gestrest
asociaalis dat je geen rekening houdt met andere
tweeledigis dat je twee gezichten hebt
conflictueusis dat je vol meningsverschillen zit, veel ruzie veroorzaakt
initiatiefrijkis dat je geneigd bent om uit jezelf wat te doen
onbevangenis dat je geen vooroordeel hebt, onpartijdig bent
ontspannenis dat je rustig bent
ongedurigis dat je voortdurend in beweging bent, nerveus, rusteloos
tactloosis dat je zonder tact bent
ordentelijkis dat je fatsoenlijk of netjes bent
grappigis dat je komisch bent
drammerigis dat je niet van ophouden weet
saaiis dat je weinig levendig bent
aandachtigis dat je iets met veel aandacht doet
sarcastischis dat je op een verbitterde manier spot
naïefis dat je al te goed van vertrouwen bent
opdringerigis dat je de neiging hebt om jezelf op te dringen
intensiefis dat je grondig bent
ongepastis dat je je niet gedraagt zoals het hoort
bedrevenis dat je door oefening dingen handig en snel doet
invloedrijkis dat je veel invloed of macht hebt
vriendelijkis dat je aangenaam, beleefd en bereid bent om te helpen
aardigis dat je aangenaam of vriendelijk bent
vernieuwingsgezindis dat je openstaat voor vernieuwing en verandering
vooruitstrevendis dat je streeft naar vernieuwing
toegewijdis dat je iets met veel aandacht en zorg doet
levendigis dat je beweeglijk en spraakzaam bent
ongezelligis dat je een onaangename indruk maakt
wanordelijkis dat je een gebrek aan orde hebt, chaotisch, rommelig
gereserveerdis dat je je gevoel of mening niet wilt laten merken
doortastendis dat je daadkrachtig bent
vluchtigis dat je kort en oppervlakkig bent
belezenis dat je veel boeken gelezen hebt en daardoor veel weet
warrigis dat je verward, rommelig bent
hebzuchtigis dat je veel voor jezelf wil hebben
zelfstandigis dat je op eigen kracht bestaat en handelt, zonder hulp of steun van anderen
oppervlakkigis dat je niet zorgvuldig bent
bereidwilligis dat je tot hulp en dienst bereid bent
barsis dat onvriendelijk en erg streng bent
helderis dat je duidelijk bent
tactvolis dat je met veel tact bent
ongedwongenis dat je jezelf niet druk maakt om formele regels
contentis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
progressiefis dat je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren
interessantis dat je de aandacht trekt
onbereikbaaris dat je geen contact met je kunt maken
sympathiekis dat je sympathie voelt en toont
communicatiefis dat je gemakkelijk communiceert
respectvolis dat je iemand met respect behandeld
aanwezigis dat je jezelf profileert
opstandigis dat je jezelf vaak verzet, in opstand komt
gastvrijis dat je hartelijk en gul in het ontvangen van gasten bent
efficiëntis dat je doelmatig bent, met de minste inspanning je doel bereiken
zorgelijkis dat je bezorgd bent
enthousiastis dat je vol geestdrift bent
zelfredzaamis dat je zelfstandig bent en je eigen problemen kunt oplossen
hypocrietis dat je jezelf beter en eerlijker voordoet dan je bent
jachtigis dat je veel of vaak haast hebt
ongedisciplineerdis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
amusantis dat je grappig bent
subjectiefis dat je je laat beïnvloeden door je persoonlijke mening en gevoelens
overredendis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
fatsoenlijkis dat je je gedraagt zoals het hoort
speelsis dat je losjes, ongedwongen bent
slimis dat je snel iets begrijpt
koppigis dat je je wil of je mening niet gauw loslaat
grensverleggendis dat je vernieuwend bent
overheersendis dat je te nadrukkelijk aanwezig bent
onnauwkeurigis dat je met weinig aandacht en niet precies handelt
stabielis dat je met beide voeten op de grond staat
objectiefis dat je je bepaald tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen
correctis dat je je gedraagt zoals het hoort
gehoorzaamis dat je bereid ben om te doen wat van je wordt gevraagd
rechtvaardigis dat je eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel bent
resultaatgerichtis dat je doelen vertaalt naar resultaten
toegankelijkis dat je gemakkelijk benaderbaar bent
emotieloosis dat je zonder gevoelens bent
doelbewustis dat je een duidelijke bedoeling hebt
conservatiefis dat je niet van veranderingen houdt
chaotischis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
eenkennigis dat je bang bent voor vreemde mensen
rebelsis dat je tegen het gezag in gaat
hatelijkis dat je iemand met opzet erg beledigd
geliefdis dat je bemind en populair bent
intuïtiefis dat je afgaat op je intuïtie
tactischis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
avontuurlijkis dat je op avonturen belust bent
sensitiefis dat je gevoelig bent voor zintuiglijke gewaarwordingen, overgevoelig
gretigis dat je iets heel graag wilt hebben of doen
manipulatiefis dat je opzettelijk iemand beïnvloed (vaak met slechte bedoelingen)
rechtlijnigis dat je volgens vaste uitgangspunten denkt en gedraagt
benieuwdis dat je graag dingen wilt weten
jofelis dat je sympathiek bent
bereikbaaris dat je gemakkelijk contact met je kunt maken
voorzichtigis dat je rekening houdt met wat zou kunnen gebeuren
wreedis dat je met opzet hard en zonder medelijden bent
sceptischis dat je niet alles gelooft wat je verteld wordt
pietluttigis dat je waarde hecht aan kleinigheden die de meeste mensen onbelangrijk vinden
resoluutis dat je zonder aarzeling bent, vastberaden
pittigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
inefficiëntis dat het je veel moeite of inspanning kost om je doel te bereiken
schuchteris dat je verlegen bent
innovatiefis dat je nieuwe ideeën en dingen ontwikkelt
koelbloedigis dat je rustig en beheerst blijft in een ernstige situatie
sentimenteelis dat je sterke emoties hebt
zorgzaamis dat je aandacht voor anderen hebt
ingetogenis dat je rustig en terughoudend bent
joviaalis dat je aardig, vrolijk en gastvrij bent
muzikaalis dat je aanleg hebt voor het maken van muziek
serieusis dat je ernstig bent, plechtig
downis dat je een beetje somber bent, bedrukt
arrogantis dat je jezelf heel goed vindt en dat je op anderen neerkijkt, verwaand
betrokkenis dat je jezelf emotioneel verbonden voelt
boeiendis dat je de aandacht vasthoudt
tradioneelis dat je het zoals de gewoonte het meebrengt doet
eigenwijsis dat je de gewoonte hebt nooit raad van anderen aan te nemen
piekerigis dat je geneigd bent overal problemen te zien
actiefis dat je geneigd tot handelen bent
hartelijkis dat je aardig en gastvrij bent
vasthoudendis dat je niet snel opgeeft
plezierigis dat je een gevoel van tevredenheid hebt
uitvoerendis dat je (werkzaamheden) uitvoert
haastigis dat je snel en een beetje ongecontroleerd bent
lacherigis dat je melig bent
zorgeloosis dat je zonder zorgen bent
spraakzaamis dat je veel en graag praat
gezelligis dat je een aangename indruk maakt
ontvankelijkis dat je gemakkelijk te beïnvloeden bent
opgewektis dat je vrolijk bent
timideis dat je een beetje bang en onzeker bent
gestructureerdis dat je volgens een bepaalde structuur werkt
inconsistentis dat je onsamenhangend bent, warrig
sufis dat je niet helder van geest bent, slaperig
joligis dat je heel vrolijk bent
alertis dat je waakzaam bent, oplettend
onderzoekendis dat je analyserend bent
spraaklustigis dat je veel en graag praat
beschouwendis dat je nadenkt zonder actief te handelen
stelligis dat je ergens heel zeker van bent
somberis dat je een beetje verdrietig en pessimistisch bent
verstandelijkis dat je jezelf eerder door je verstand laat leiden dan door je gevoel
beslistis dat je zeker van je handelen en denken bent
vindingrijkis dat je goed bent in het bedenken van nieuwe dingen of oplossingen
nieuwsgierigis dat je graag dingen wilt weten, ook als je er niets mee te maken hebt
vervelendis dat je onaardig bent, onaangenaam
pragmatischis dat je gericht bent op feiten, zakelijk
kilis dat je afstandelijk en onaardig bent
dwarsis dat je tegenwerkt
onverstoorbaaris dat je je niet laat afleiden
zakelijkis dat je nuchter en praktisch bent
openhartigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
ambitieusis dat je ijverig bent om een betere positie te krijgen
bedeesdis dat je een beetje bang bent om iets te zeggen
minzaamis dat je beleefd en vriendelijk bent tegen mensen die je beschouwt als minder belangrijk dan jezelf
geslotenis dat je weinig over jezelf vertelt
dapperis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
kunstzinnigis dat je kunst aanvoelt
belangstellendis dat je interesse en aandacht hebt
mededeelzaamis dat je vertelt over wat je weet of bezighoudt
gewelddadigis dat je geneigd bent tot het plegen van geweld
onafhankelijkis dat je zelfstandig bent
stoïcijnsis dat je je niet uit je mentale evenwicht laat brengen
opofferendis dat je aanbiedt iets te doen waar niemand zin in heeft, maar dat wel gebeuren moeten
gevoeligis dat je snel emotioneel bent
triviaalis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
conventioneelis dat je gewoon bent, niet bijzonder
amicaalis dat je aardig en vriendschappelijk in de omgang bent
onvoorzichtigis dat je niet goed oppast
betweterigis dat je de gewoonte hebt niets van andere aan te nemen, eigenwijs
ijdelis dat je jezelf heel goed en mooi vindt
menselijkis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
heerszuchtigis dat je de macht wil hebben en over anderen wil beslissen
behoedzaamis dat je goed oppast
omzichtigis dat je heel voorzichtig bent
achteloosis dat je iets zonder aandacht doet
hardwerkendis dat je veel werk verricht
gepassioneerdis dat je hartstochtelijk bent
verstrooidis dat je er met je gedachten niet bij bent
praktischis dat je gemakkelijk en doelmatig te werk gaat
koelis dat je iets met weinig gevoel doet
samenwerkendis dat je gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werkt
individualistischis dat je onafhankelijk bent in je gedrag en zelfstandig in je denken
zweverigis dat je goedbedoelde denkbeelden hebt maar die zijn erg vaag
offensiefis dat je aanvallend bent
zinnelijkis dat je iemands seksuele lusten opwekt
slechtgehumeurdis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
hebberigis dat je veel voor jezelf wil hebben
bedruktis dat je een beetje somber bent, down
zelfverzekerdis dat je zeker van jezelf bent, vol zelfvertrouwen, zelfbewust
onzichtbaaris dat je niet merkt dat je aanwezig bent
statischis dat je onveranderlijk bent
onbewustis dat je er niet over nadenkt of op let
creatiefis dat je nieuwe dingen kan maken
wetenschappelijkis dat je volgens de wetenschap handelt
betrouwbaaris dat je te vertrouwen bent
extravertis dat je je op anderen richt en open tegen hen bent
afstandelijkis dat je jezelf niet betrokken voelt, onpersoonlijk
informeelis dat je ongedwongen bent
genotzuchtigis dat je precies doet wat je wil, met name als het gaat om plezier
intelligentis dat je moeilijke dingen snel begrijpt
angstvalligis dat je zorgvuldig bent tot in kleinigheden
optimistischis dat je positief ingesteld door het leven gaat
doelloosis dat je geen doel hebt
sterkis dat je veel lichamelijke of geestelijke kracht hebt
eerzuchtigis dat je de neiging hebt om het hoogste resultaat te willen bereiken
sociabelis dat je een heel prettige indruk maakt
gezagsmatigis dat je het gezag gehoorzaamt
onmededeelzaamis dat je gesloten bent, zwijgzaam
geduldigis dat je veel geduld hebt
zelfreflecterendis dat je je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen overdenkt
daadkrachtigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
dwangmatigis dat je van jezelf iets moet doen zonder het eigenlijk te willen
depressiefis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, neerslachtig
zorgvuldigis dat je met veel aandacht en nauwkeurig dingen doet
competitiefis dat je strijd om beter te zijn dan een ander
onzekeris dat je steeds twijfelt aan jezelf
fanatiekis dat je overdreven enthousiast bent
opgeruimdis dat je in een goede stemming bent
uitbundigis dat je erg vrolijk en luidruchtig bent
zelfzuchtigis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
aanmatigendis dat je arrogant en brutaal bent
accuraatis dat je zeer nauwkeurig bent, nauwgezet
geestdriftigis dat enthousiast bent
volhardendis dat je niet opgeeft
lichtvoetigis dat je niet erg ernstig, maar vrolijk bent
vastbeslotenis dat je met een vast voornemen iets doet
vurigis dat je hartstochtelijk bent
nauwkeurigis dat je met veel aandacht en precies handelt
vitaalis dat je krachtig en energiek bent
dromerigis dat je (vaak) met je gedachte ergens anders bent, dromerig
energiekis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, daadkrachtig, pittig
onduidelijkis dat je niet goed te begrijpen bent
blijis dat je een vrolijk gevoel hebt
moederlijkis dat je lief en beschermend bent
baanbrekendis dat je vernieuwend bent
zachtzinnigis dat je zacht en voorzichtig bent
bekommerdis dat je jezelf veel zorgen maakt
gierigis dat je je geld niet wilt uitgeven
zwijgzaamis dat je weinig zegt
sluwis dat je slim en gemeen bent
leergierigis dat je graag leert
oplettendis dat je aandachtig bent of geconcentreerd luistert
vernieuwendis dat je innovatief bent
meegaandis dat je bereid bent je aan te passen aan anderen
emotioneelis dat je zeer vatbaar voor gevoelens bent
guitigis dat je op een leuke manier ondeugend bent
bewustis dat je waarneemt
vrijpostigis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
lichtgeraaktis dat je soms zonder aanleiding boos wordt of je beledigd voelt
attentis dat je aardig en hulpvaardig bent
onderdanigis dat je iemand anders belangrijker vindt dan jezelf en dat je die wil gehoorzamen
realistischis dat je verstandig bent, nuchter
barmhartigis dat je iemands nood beseft en daar iets aan wil doen, medelijdend
onaardigis dat je onvriendelijk bent
naaris dat je onaangenaam bent, vervelend
nederigis dat je bescheiden over jezelf denkt
gelijkmoedigis dat je voordurend dezelfde kalmte hebt
angstigis dat je je naar voelt omdat je denkt dat iets zal gebeuren wat je helemaal niet wilt
bezitterigis dat je alle aandacht van mensen met wie je omgaat opeist
ijverigis dat je altijd met ijver bezig bent blijk gevend van serieuze aandacht
geleerdis dat je veel kennis door studie hebt
cynischis dat je niet geloofd in de goede bedoelingen van mensen
goedgelovigis dat je bijna alles gelooft wat tegen je gezegd wordt
sloomis dat je suf bent, niet actief
gelukkigis dat je een gevoel van grote blijheid en harmonie hebt
vrijgevigis dat je gemakkelijk dingen weggeeft
volgzaamis dat je niet de leiding neemt maar volgt
ernstigis dat je serieus bent, zonder grappen
opvliegendis dat je snel boos bent
egoïstischis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
gewetensvolis dat je een goed besef hebt van je verantwoordelijkheid
zelfopofferingis dat je je eigen belang terzijde stelt
behoudendis dat je geneigd bent het bestaande te behouden en vernieuwingen tegen te houden
vaardigis dat je snel en zonder moeite dingen doet
ongehoorzaamis dat je niet bereid om te doen wat anderen van je vragen
ideologischis dat je denkt vanuit een bepaalde ideologie, visie op de mens
geconcentreerdis dat je alle aandacht richt op je handelen, aandachtig
humeurigis dat je in een slechte stemming bent, slechtgehumeurd, slechtgezind
afwachtendis dat je geen actie onderneemt, passief
lafis dat je niet durft wat je moet doen (wat nodig is)
oergezelligis dat je erg knus bent
sociaalis dat je gevoel hebt voor wat anderen willen of denken
olijkis dat je grappig en een beetje stout bent
vredelievendis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
bangis dat wat je voelt als je denkt dat er iets naars gaat gebeuren
slechtgezindis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
meligin dat je in een stemming bent dat je steeds moet lachen, ook al is er niks echt leuk
familiairis dat je informeel bent
gedegenis dat je grondig bent
warmis dat je sympathie voelt en toont
slordigis dat je niet netjes of zorgvuldig bent
zonnigis dat je blij bent
drukis dat je beweeglijk en onrustig bent, luidruchtig
globaalis dat je alleen let op de hoofdzaken
roekeloosis dat je in hoge mate onvoorzichtig bent zonder na te denken over de gevolgen
onbeleefdis dat je dingen doet zonder rekening te houden met anderen
ruimdenkendis dat je zonder vooroordelen bent
gedisciplineerdis dat je ordelijk en volgens de regels handelt
koudis dat je een onvriendelijke of onaangename indruk maakt
strengis dat je weinig vrijheid geeft om het anders te doen
introvertis dat je je gevoelens vooral voor jezelf houdt
logischis dat je rationeel denkt
gelovigis dat je in een opperwezen gelooft
negatiefis dat je kritisch en afwijzend bent
kleinzieligis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
luchthartigis dat je je geen zorgen maakt
beduchtis dat je bang bent
irrationeelis dat je zonder je verstand te gebruiken handelt
norsis dat je onvriendelijk en erg streng bent
ongeduldigis dat je geen geduld hebt
grondigis dat je zorgvuldig bent
persuassiefis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
behulpzaamis dat bereid bent om te helpen
dominantis dat je overheerst
welbespraaktis dat je gemakkelijk goed en vlot kunt spreken
snelis dat je weinig tijd nodig hebt, in hoog tempo
labielis dat je wisselende stemmingen hebt
stugis dat je niet erg vriendelijk bent
trouwis dat je loyaal bent
empatischis dat je het vermogen om jezelf gevoelsmatig in iemand anders in te leven
zelfbewustis dat je veel zelfvertrouwen hebt
beleefdis dat je goede manieren hebt
vreedzaamis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
eigenzinnigis dat je de gewoonte hebt de dingen te doen zoals je zelf wil
onbesuisdis dat je er niet goed over nagedacht hebt
ondoordachtis dat je er niet goed over nagedacht hebt
vaagis dat je onduidelijk bent
gedachteloosis dat je iets zonder na te denken doet
dictatoriaalis dat je het op een manier van een dictator doet
artistiekis dat je gevoel voor kunst hebt
ongerustis dat je bang bent dat er iets gebeurt of zal gebeuren wat je niet wilt
kameraadschappelijkis dat je vriendelijk en sociaal bent
uitgelatenis dat je heel vrolijk bent
zwaarmoedigis dat je somber bent
charmantis dat je aangenaam in de omgang bent
rondborstigis dat je openhartig bent
brutaalis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
oprechtis dat je zonder andere bedoelingen bent dan je laat merken
baatzuchtigis dat je een onedelmoedige en overdreven zucht tot eigen voordeel hebt
consistentis dat je vrij van innerlijke tegenspraak bent
bureaucratischis dat je werkt volgens de regels van de bureaucratie
traagis dat je langzaam handelt
onveranderlijkis dat je steeds hetzelfde blijft
verslagenis dat je heel erg teleurgesteld bent
veranderlijkis dat je steeds verandert
assertiefis dat je voor jezelf op durft te komen
kalmis dat je rustig bent
rustigis dat je niet haastig, druk of zenuwachtig bent
zachtaardigis dat je mild, zonder strengheid of agressie bent
verantwoordelijk
tevredenis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
dynamischis dat je constant veranderd, actief
temperamentvolis dat je levendig en enthousiast bent
liefdadigis dat je hulp geeft uit goedheid zonder eigen belang
besluitvaardigis dat je in staat bent om snel een duidelijk besluit te nemen
scherpzinnigis dat je goed kunt nadenken
terneergeslagenis dat je somber bent en zonder moed om door te gaan
huiselijkis dat je graag thuis bent
welgemanierdis dat je goede manieren hebt
agressiefis dat je gewelddadig bent of dreigt dat te zijn
materialistischis dat je sterk verlangt naar bezit, met name geld
bazigis dat je anderen beveelt wat ze moeten doen
gevatis dat je snel en slim bent
gemotiveerdals je je best wil doen (voor iets)
besluiteloosis dat je geen besluit kunt nemen