Gedragseigenschappen

Het gedrag is de wijze waarop een persoon handelt en reageert op de omgeving (actie – reactie). Het betreft hier bijvoeglijk naamwoorden; in dit geval woorden die een eigenschap aangeven van een persoon. Onderstaande tabel is een opsomming van gedragseigenschappen met de definitie. Deze lijst beoogd niet compleet te zijn. Heb je een suggestie? Laat mij dit dan weten zodat deze lijst completer en uitputtender wordt.

GedragDefinitie
doelbewustis dat je een duidelijke bedoeling hebt
ongepastis dat je je niet gedraagt zoals het hoort
gereserveerdis dat je je gevoel of mening niet wilt laten merken
ordentelijkis dat je fatsoenlijk of netjes bent
dromerigis dat je (vaak) met je gedachte ergens anders bent, dromerig
wanordelijkis dat je een gebrek aan orde hebt, chaotisch, rommelig
ijverigis dat je altijd met ijver bezig bent blijk gevend van serieuze aandacht
baanbrekendis dat je vernieuwend bent
kameraadschappelijkis dat je vriendelijk en sociaal bent
theoretischis dat je volgens de theorie te werk gaat
goedlachsis dat je graag en snel lacht
hartstochtelijkis dat je alles met veel passie doet
afwachtendis dat je geen actie onderneemt, passief
ongedisciplineerdis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
methodischis dat je op een vaste manier waarover je hebt nagedacht handelt
overheersendis dat je te nadrukkelijk aanwezig bent
dominantis dat je overheerst
veranderlijkis dat je steeds verandert
onaangenaamis dat je vervelend bent, naar
rechtvaardigis dat je eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel bent
sociaalis dat je gevoel hebt voor wat anderen willen of denken
praktischis dat je gemakkelijk en doelmatig te werk gaat
ongevoeligis dat je zonder gevoel bent, onaandoenlijk, koel
guitigis dat je op een leuke manier ondeugend bent
globaalis dat je alleen let op de hoofdzaken
gevoeligis dat je snel emotioneel bent
geslotenis dat je weinig over jezelf vertelt
gewetensvolis dat je een goed besef hebt van je verantwoordelijkheid
arrogantis dat je jezelf heel goed vindt en dat je op anderen neerkijkt, verwaand
olijkis dat je grappig en een beetje stout bent
egoïstischis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
bedrevenis dat je door oefening dingen handig en snel doet
lichtvoetigis dat je niet erg ernstig, maar vrolijk bent
vindingrijkis dat je goed bent in het bedenken van nieuwe dingen of oplossingen
stilis dat je geen geluid maakt
altruïstischis dat je handelt in het belang van anderen, onbaatzuchtig
zelfreflecterendis dat je je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen overdenkt
tolerantis dat je bereid bent om anderen afwijkend te laten denken en handelen
sociabelis dat je een heel prettige indruk maakt
relaxedis dat je een ontspannen indruk maakt
empatischis dat je het vermogen om jezelf gevoelsmatig in iemand anders in te leven
grappigis dat je komisch bent
taakgerichtis dat je gericht bent op het vervullen van een taak
nederigis dat je bescheiden over jezelf denkt
aantrekkelijkis dat anderen zich tot je aangetrokken voelen
keurigis dat je goed verzorgd bent
bedruktis dat je een beetje somber bent, down
pragmatischis dat je gericht bent op feiten, zakelijk
intelligentis dat je moeilijke dingen snel begrijpt
nauwkeurigis dat je met veel aandacht en precies handelt
zelfzuchtigis dat je alleen maar aan je zelf denkt, baatzuchtig
creatiefis dat je nieuwe dingen kan maken
hulpvaardigis dat je bereid bent om te helpen
sterkis dat je veel lichamelijke of geestelijke kracht hebt
opofferendis dat je aanbiedt iets te doen waar niemand zin in heeft, maar dat wel gebeuren moeten
grensverleggendis dat je vernieuwend bent
stuursis dat je onvriendelijk bent
wantrouwendis dat je geen vertrouwen hebt
pietluttigis dat je waarde hecht aan kleinigheden die de meeste mensen onbelangrijk vinden
cynischis dat je niet geloofd in de goede bedoelingen van mensen
zelfbewustis dat je veel zelfvertrouwen hebt
romantischis dat je alleen aan lieve en fijne dingen denkt
hartelijkis dat je aardig en gastvrij bent
efficiëntis dat je doelmatig bent, met de minste inspanning je doel bereiken
ingetogenis dat je rustig en terughoudend bent
inventiefis dat je gemakkelijk oplossingen voor problemen bedenkt
blijmoedigis dat je opgewekt bent, zonder tegenzin
persuassiefis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
optimistischis dat je positief ingesteld door het leven gaat
geinigis dat je grappig bent
openis dat je toegankelijk bent voor iedereen
speelsis dat je losjes, ongedwongen bent
trouwis dat je loyaal bent
bedachtzaamis dat je voorzichtig bent en eerst goed nadenkt
veeleisendis dat je veel of hoge eisen stelt
ongeduldigis dat je geen geduld hebt
subjectiefis dat je je laat beïnvloeden door je persoonlijke mening en gevoelens
diplomatiekis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
bekommerdis dat je jezelf veel zorgen maakt
uitbundigis dat je erg vrolijk en luidruchtig bent
gezagsmatigis dat je het gezag gehoorzaamt
defensiefis dat je verdedigend bent
inhaligis dat je veel voor jezelf wil hebben
beleefdis dat je goede manieren hebt
gelijkmoedigis dat je voordurend dezelfde kalmte hebt
slagvaardigis dat je actief bent en snel reageert
overpeinzendis dat je ernstig over dingen nadenkt
geliefdis dat je bemind en populair bent
individualistischis dat je onafhankelijk bent in je gedrag en zelfstandig in je denken
bazigis dat je anderen beveelt wat ze moeten doen
bezitterigis dat je alle aandacht van mensen met wie je omgaat opeist
wispelturigis dat je steeds wat anders doet of wil
gedienstigis dat je graag helpt
onverstoorbaaris dat je je niet laat afleiden
haastigis dat je snel en een beetje ongecontroleerd bent
gastvrijis dat je hartelijk en gul in het ontvangen van gasten bent
belezenis dat je veel boeken gelezen hebt en daardoor veel weet
bewustis dat je waarneemt
onzichtbaaris dat je niet merkt dat je aanwezig bent
volhardendis dat je niet opgeeft
humaanis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
intuïtiefis dat je afgaat op je intuïtie
ongerustis dat je bang bent dat er iets gebeurt of zal gebeuren wat je niet wilt
preciesis dat je aandacht voor details hebt
aanwezigis dat je jezelf profileert
verslagenis dat je heel erg teleurgesteld bent
zelfverzekerdis dat je zeker van jezelf bent, vol zelfvertrouwen, zelfbewust
pessimistischis dat je negatief ingesteld door het leven gaat
eigenzinnigis dat je de gewoonte hebt de dingen te doen zoals je zelf wil
gedisciplineerdis dat je ordelijk en volgens de regels handelt
huiselijkis dat je graag thuis bent
progressiefis dat je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren
behulpzaamis dat bereid bent om te helpen
sluwis dat je slim en gemeen bent
saaiis dat je weinig levendig bent
zwaartillendis dat je geneigd bent overal problemen te zien
contentis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
experimenteelis dat je handelt op basis van proeven en waarnemingen
zelfopofferingis dat je je eigen belang terzijde stelt
lafis dat je niet durft wat je moet doen (wat nodig is)
belangstellendis dat je interesse en aandacht hebt
diepgaandis dat je grondig bent
vrijpostigis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
vernieuwendis dat je innovatief bent
flexibelis dat je jezelf gemakkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden
dankbaaris dat je blij bent omdat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
zonnigis dat je blij bent
vlotis dat je makkelijk kunt praten en met wie je makkelijk contact maakt
heerszuchtigis dat je de macht wil hebben en over anderen wil beslissen
uitgelatenis dat je heel vrolijk bent
mededeelzaamis dat je vertelt over wat je weet of bezighoudt
gretigis dat je iets heel graag wilt hebben of doen
ontspannenis dat je rustig bent
betogendis dat je je mening of standpunt kenbaar maakt als waarheid
angstvalligis dat je zorgvuldig bent tot in kleinigheden
oplettendis dat je aandachtig bent of geconcentreerd luistert
hardwerkendis dat je veel werk verricht
statischis dat je onveranderlijk bent
onnauwkeurigis dat je met weinig aandacht en niet precies handelt
dynamischis dat je constant veranderd, actief
welbespraaktis dat je gemakkelijk goed en vlot kunt spreken
pretentieusis dat je de verwachting wekt dat je iets kunt of bent
gelovigis dat je in een opperwezen gelooft
helderis dat je duidelijk bent
opgewondenis dat je rusteloos en geëmotioneerd bent
zorgeloosis dat je zonder zorgen bent
driftigis dat je plotseling heel erg boos bent
hebberigis dat je veel voor jezelf wil hebben
onderhoudendis dat je boeiend bent
overtuigendis dat je met argumenten bereikt dat anderen geloven wat je zegt
rechtlijnigis dat je volgens vaste uitgangspunten denkt en gedraagt
benieuwdis dat je graag dingen wilt weten
netjesis dat je goed verzorgd bent
vasthoudendis dat je niet snel opgeeft
toegewijdis dat je iets met veel aandacht en zorg doet
vooruitstrevendis dat je streeft naar vernieuwing
grondigis dat je zorgvuldig bent
dwangmatigis dat je van jezelf iets moet doen zonder het eigenlijk te willen
boeiendis dat je de aandacht vasthoudt
ideologischis dat je denkt vanuit een bepaalde ideologie, visie op de mens
piekerigis dat je geneigd bent overal problemen te zien
manipulatiefis dat je opzettelijk iemand beïnvloed (vaak met slechte bedoelingen)
sensueelis dat je iemands seksuele lusten opwekt
duidelijkis dat je goed te begrijpen bent
hoogmoedigis dat je jezelf en je eigen kunnen overschat
beduchtis dat je bang bent
verstrooidis dat je er met je gedachten niet bij bent
kleinzieligis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
loyaalis dat je jezelf houdt aan wat je ooit afgesproken hebt
onbevooroordeeldis dat zonder mening vooraf hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent
verwaandis dat je jezelf heel goed vindt en op anderen neerkijkt
attentis dat je aardig en hulpvaardig bent
zelfstandigis dat je op eigen kracht bestaat en handelt, zonder hulp of steun van anderen
angstigis dat je je naar voelt omdat je denkt dat iets zal gebeuren wat je helemaal niet wilt
atletischis dat je fysiek sterk, fit en actief bent
bezorgdis dat je vol zorgen zit, ongerust
nonchalantis dat je de indruk geeft dat je dingen niet belangrijk vindt, achteloos
koelbloedigis dat je rustig en beheerst blijft in een ernstige situatie
ongedwongenis dat je jezelf niet druk maakt om formele regels
luchthartigis dat je je geen zorgen maakt
materialistischis dat je sterk verlangt naar bezit, met name geld
eigenwijsis dat je de gewoonte hebt nooit raad van anderen aan te nemen
triviaalis dat je bekrompen bent in je uitingen en opvattingen
zorgelijkis dat je bezorgd bent
staris dat je weinig buigzaam bent en vasthoudt aan je eigen regels
rationeelis dat je op een rustig, doordachte manier handelt
conflictueusis dat je vol meningsverschillen zit, veel ruzie veroorzaakt
resoluutis dat je zonder aarzeling bent, vastberaden
nieuwsgierigis dat je graag dingen wilt weten, ook als je er niets mee te maken hebt
actiefis dat je geneigd tot handelen bent
vluchtigis dat je kort en oppervlakkig bent
autoritairis dat je bazig bent, eigenmachig
evenwichtigis dat alles goed op elkaar afgestemd bij je is
fanatiekis dat je overdreven enthousiast bent
slimis dat je snel iets begrijpt
onafhankelijkis dat je zelfstandig bent
gulis dat je veel geeft
coöperatiefis dat je graag samenwerkt of meewerkt
rebelsis dat je tegen het gezag in gaat
ernstigis dat je serieus bent, zonder grappen
irrationeelis dat je zonder je verstand te gebruiken handelt
vredelievendis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
gehoorzaamis dat je bereid ben om te doen wat van je wordt gevraagd
kinderachtigis dat je je gedraagt zoals een kind
serieusis dat je ernstig bent, plechtig
consistentis dat je vrij van innerlijke tegenspraak bent
egocentrischis dat je jezelf steeds als uitgangspunt neemt
amicaalis dat je aardig en vriendschappelijk in de omgang bent
ondoordachtis dat je er niet goed over nagedacht hebt
gierigis dat je je geld niet wilt uitgeven
spontaanis dat je iets meteen, zonder lang nadenken zegt of doet
wreedis dat je met opzet hard en zonder medelijden bent
negatiefis dat je kritisch en afwijzend bent
slordigis dat je niet netjes of zorgvuldig bent
moederlijkis dat je lief en beschermend bent
beschouwendis dat je nadenkt zonder actief te handelen
liefdadigis dat je hulp geeft uit goedheid zonder eigen belang
executiefis dat je (werkzaamheden) uitvoert
beheerstis dat je uiterlijk kalm bent
lolligis dat je vrolijk van iets wordt
opdringerigis dat je de neiging hebt om jezelf op te dringen
terneergeslagenis dat je somber bent en zonder moed om door te gaan
muzikaalis dat je aanleg hebt voor het maken van muziek
onveranderlijkis dat je steeds hetzelfde blijft
opmerkzaamis dat je veel aandacht aan iets besteedt of goed oplet
verdraagzaamis dat je bereid bent veel te verdragen
doelloosis dat je geen doel hebt
alertis dat je waakzaam bent, oplettend
impulsiefis dat je iets plotseling en zonder nadenken doet
goedgemutstis dat je een goed humeur hebt, in een opgewekte stemming bent
verlegenis dat je bang en onzeker bent als er andere mensen bij zijn
timideis dat je een beetje bang en onzeker bent
wetenschappelijkis dat je volgens de wetenschap handelt
minzaamis dat je beleefd en vriendelijk bent tegen mensen die je beschouwt als minder belangrijk dan jezelf
gedeprimeerdis dat je erg somber bent waardoor je nergens zin in hebt
leergierigis dat je graag leert
rustigis dat je niet haastig, druk of zenuwachtig bent
dwarsis dat je tegenwerkt
onbescheidenis dat je ongepast nieuwsgierig bent
accuraatis dat je zeer nauwkeurig bent, nauwgezet
baatzuchtigis dat je een onedelmoedige en overdreven zucht tot eigen voordeel hebt
emotieloosis dat je zonder gevoelens bent
inefficiëntis dat het je veel moeite of inspanning kost om je doel te bereiken
avontuurlijkis dat je op avonturen belust bent
autocratischis dat je het op een manier van een autocraat doet
communicatiefis dat je gemakkelijk communiceert
zinnelijkis dat je iemands seksuele lusten opwekt
vurigis dat je hartstochtelijk bent
zwaarmoedigis dat je somber bent
volgzaamis dat je niet de leiding neemt maar volgt
geweldloosis dat je vreedzaam bent
welgemanierdis dat je goede manieren hebt
waardigis dat je bewondering afdwingt
joligis dat je heel vrolijk bent
onbeschroomdis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
sentimenteelis dat je sterke emoties hebt
hypocrietis dat je jezelf beter en eerlijker voordoet dan je bent
hebzuchtigis dat je veel voor jezelf wil hebben
opstandigis dat je jezelf vaak verzet, in opstand komt
onderdanigis dat je iemand anders belangrijker vindt dan jezelf en dat je die wil gehoorzamen
geleerdis dat je veel kennis door studie hebt
correctis dat je je gedraagt zoals het hoort
koelis dat je iets met weinig gevoel doet
langzaamis dat je niet snel gaat
ijdelis dat je jezelf heel goed en mooi vindt
norsis dat je onvriendelijk en erg streng bent
omzichtigis dat je heel voorzichtig bent
menselijkis dat je met respect voor de menselijke waardigheid handelt
vaardigis dat je snel en zonder moeite dingen doet
fatsoenlijkis dat je je gedraagt zoals het hoort
brutaalis dat je dingen doet die ongepast of onbeleefd zijn
gezelligis dat je een aangename indruk maakt
aandachtigis dat je iets met veel aandacht doet
pittigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
betrokkenis dat je jezelf emotioneel verbonden voelt
onrustigis dat je geen rust kent, ongedurig, gejaagd
amusantis dat je grappig bent
behoedzaamis dat je goed oppast
zwevendis dat je nog niet goed weet wat je wil
respectvolis dat je iemand met respect behandeld
extravertis dat je je op anderen richt en open tegen hen bent
joviaalis dat je aardig, vrolijk en gastvrij bent
verantwoordelijk
vrolijkis dat je blij en opgewekt bent
interessantis dat je de aandacht trekt
oprechtis dat je zonder andere bedoelingen bent dan je laat merken
spraaklustigis dat je veel en graag praat
zelfredzaamis dat je zelfstandig bent en je eigen problemen kunt oplossen
ondankbaaris dat je niet laat merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds voor je gedaan heeft
kunstzinnigis dat je kunst aanvoelt
gevatis dat je snel en slim bent
zweverigis dat je goedbedoelde denkbeelden hebt maar die zijn erg vaag
stugis dat je niet erg vriendelijk bent
onbezonnenis dat je er niet goed over nagedacht hebt
onzekeris dat je steeds twijfelt aan jezelf
zorgzaamis dat je aandacht voor anderen hebt
bedeesdis dat je een beetje bang bent om iets te zeggen
afwezigis dat je met je gedachte ergens anders bent, verstrooid
barsis dat onvriendelijk en erg streng bent
geestdriftigis dat enthousiast bent
apatischis dat je ongevoelig voor emoties bent
ontvankelijkis dat je gemakkelijk te beïnvloeden bent
naïefis dat je al te goed van vertrouwen bent
blijis dat je een vrolijk gevoel hebt
gemotiveerdals je je best wil doen (voor iets)
aangenaamis dat je iets met plezier doet
stoïcijnsis dat je je niet uit je mentale evenwicht laat brengen
realistischis dat je verstandig bent, nuchter
assertiefis dat je voor jezelf op durft te komen
naaris dat je onaangenaam bent, vervelend
achteloosis dat je iets zonder aandacht doet
ruimdenkendis dat je zonder vooroordelen bent
krachtigis dat je een groot effect heb op anderen
kwiekis dat je opgewekt en levendig bent
vernieuwingsgezindis dat je openstaat voor vernieuwing en verandering
komischis dat je iemand aan het lachen maakt
doortastendis dat je daadkrachtig bent
opschepperigis dat je verwaand bent
sceptischis dat je niet alles gelooft wat je verteld wordt
genotzuchtigis dat je precies doet wat je wil, met name als het gaat om plezier
expressiefis dat je je gevoelens en gedachten duidelijk laat blijken
gespannenis dat je onrustig bent, zenuwachtig, gestrest
onbewustis dat je er niet over nadenkt of op let
ongehoorzaamis dat je niet bereid om te doen wat anderen van je vragen
besluitvaardigis dat je in staat bent om snel een duidelijk besluit te nemen
traagis dat je langzaam handelt
bangis dat wat je voelt als je denkt dat er iets naars gaat gebeuren
slechtgehumeurdis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
gepassioneerdis dat je hartstochtelijk bent
geduldigis dat je veel geduld hebt
oppervlakkigis dat je niet zorgvuldig bent
initiatiefrijkis dat je geneigd bent om uit jezelf wat te doen
introvertis dat je je gevoelens vooral voor jezelf houdt
emotioneelis dat je zeer vatbaar voor gevoelens bent
gedachteloosis dat je iets zonder na te denken doet
geconcentreerdis dat je alle aandacht richt op je handelen, aandachtig
zachtzinnigis dat je zacht en voorzichtig bent
opvliegendis dat je snel boos bent
onvoorzichtigis dat je niet goed oppast
zuinigis dat je weinig geld uitgeeft
jachtigis dat je veel of vaak haast hebt
harmonieusis dat je evenwichtig en stabiel bent
opgeruimdis dat je in een goede stemming bent
onduidelijkis dat je niet goed te begrijpen bent
daadkrachtigis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, energiek
alledaagsis dat je gewoon bent, niet bijzonder
levendigis dat je beweeglijk en spraakzaam bent
sloomis dat je suf bent, niet actief
onpersoonlijkis dat je afstandelijk bent
enthousiastis dat je vol geestdrift bent
nuchteris dat je kalm en rustig bent
snelis dat je weinig tijd nodig hebt, in hoog tempo
inconsequentis dat je jezelf tegenspreekt
neerslachtigis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, depressief
consequentis dat je handelt volgens een vast plan, toezegging of genomen beslissing
onbesuisdis dat je er niet goed over nagedacht hebt
vitaalis dat je krachtig en energiek bent
idealistischis dat je idealen hebt
vaagis dat je onduidelijk bent
energiekis dat je met veel energie er naar streeft om een doel te bereiken, daadkrachtig, pittig
drammerigis dat je niet van ophouden weet
eerbiedwekkendis dat je bewondering afdwingt
welwillendis dat je gunstig gezind en vriendelijk bent
openhartigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
zwijgzaamis dat je weinig zegt
analytischis dat je analyserend bent
onbereikbaaris dat je geen contact met je kunt maken
onaardigis dat je onvriendelijk bent
luiis dat je weinig zin hebt om iets te doen
vrijgevigis dat je gemakkelijk dingen weggeeft
hatelijkis dat je iemand met opzet erg beledigd
warrigis dat je verward, rommelig bent
eerzuchtigis dat je de neiging hebt om het hoogste resultaat te willen bereiken
tradioneelis dat je het zoals de gewoonte het meebrengt doet
overredendis dat je bedoeling hebt om anderen te overtuigen
competitiefis dat je strijd om beter te zijn dan een ander
handigis dat je iets gemakkelijk doet
besluiteloosis dat je geen besluit kunt nemen
kilis dat je afstandelijk en onaardig bent
goedgehumeurdis dat je in een goed humeur bent
warmis dat je sympathie voelt en toont
strengis dat je weinig vrijheid geeft om het anders te doen
ordelijkis dat je netjes en rustig bent
vriendelijkis dat je aangenaam, beleefd en bereid bent om te helpen
vlug van begripis dat je snel en effectief reageert
kieskeurigis dat je iets niet gauw goed genoeg vindt
chaotischis dat je wanordelijk bent, zonder orde en regelmaat
inschikkelijkis dat je jezelf makkelijk aanpast of doet wat anderen willen
betweterigis dat je de gewoonte hebt niets van andere aan te nemen, eigenwijs
roekeloosis dat je in hoge mate onvoorzichtig bent zonder na te denken over de gevolgen
humeurigis dat je in een slechte stemming bent, slechtgehumeurd, slechtgezind
vervelendis dat je onaardig bent, onaangenaam
bereidwilligis dat je tot hulp en dienst bereid bent
kalmis dat je rustig bent
bekoorlijkis dat je lief en aantrekkelijk bent
liefis dat je aardig bent
koudis dat je een onvriendelijke of onaangename indruk maakt
bereikbaaris dat je gemakkelijk contact met je kunt maken
koppigis dat je je wil of je mening niet gauw loslaat
passiefis dat je niet actief bent
zakelijkis dat je nuchter en praktisch bent
rondborstigis dat je openhartig bent
slechtgezindis dat je in een slechte stemming bent, humeurig, slechtgezind
rusteloosis dat je voordurend in beweging en nerveus bent
gestructureerdis dat je volgens een bepaalde structuur werkt
uitvoerendis dat je (werkzaamheden) uitvoert
zorgvuldigis dat je met veel aandacht en nauwkeurig dingen doet
ad remis dat je snel en scherpzinnig bent
sympathiekis dat je sympathie voelt en toont
afhankelijkis dat je hulp van anderen nodig hebt
conventioneelis dat je gewoon bent, niet bijzonder
logischis dat je rationeel denkt
autonoomis dat je zelfstandig bent in het bepalen wat je wil
plezierigis dat je een gevoel van tevredenheid hebt
verstandelijkis dat je jezelf eerder door je verstand laat leiden dan door je gevoel
afstandelijkis dat je jezelf niet betrokken voelt, onpersoonlijk
eerlijkis dat je zonder leugens of bedrog handelt
maltentigis dat je overdreven netjes bent
charmantis dat je aangenaam in de omgang bent
vreedzaamis dat je niet geneigd bent om ruzie te maken
barmhartigis dat je iemands nood beseft en daar iets aan wil doen, medelijdend
oergezelligis dat je erg knus bent
onverschilligis dat je jezelf om niets bekommerd
meegaandis dat je bereid bent je aan te passen aan anderen
resultaatgerichtis dat je doelen vertaalt naar resultaten
objectiefis dat je je bepaald tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen
onmededeelzaamis dat je gesloten bent, zwijgzaam
onzelfzuchtigis dat je mensen helpt zonder eigenbelang, altruïstisch, onbaatzuchtig
dapperis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
trotsis dat je het gevoel hebt dat je meer waard bent dan anderen
vrijmoedigis dat je eerlijk en gemakkelijk praat over gevoelens die erg persoonlijk zijn
artistiekis dat je gevoel voor kunst hebt
ongedurigis dat je voortdurend in beweging bent, nerveus, rusteloos
betrouwbaaris dat je te vertrouwen bent
moedigis dat je iets durft te doen dat veel anderen niet durven
spraakzaamis dat je veel en graag praat
informeelis dat je ongedwongen bent
somberis dat je een beetje verdrietig en pessimistisch bent
bescheidenis dat je niet verwaand bent
tactischis dat je behoedzaam en zorgvuldig bent
invloedrijkis dat je veel invloed of macht hebt
gedegenis dat je grondig bent
familiairis dat je informeel bent
tevredenis dat je het gevoel hebt dat je alles hebt zoals je het wenst
waakzaamis dat je goed oplet
jofelis dat je sympathiek bent
beslistis dat je zeker van je handelen en denken bent
opgewektis dat je vrolijk bent
intensiefis dat je grondig bent
goedgelovigis dat je bijna alles gelooft wat tegen je gezegd wordt
tactloosis dat je zonder tact bent
tweeledigis dat je twee gezichten hebt
downis dat je een beetje somber bent, bedrukt
innemendis dat je bescheiden en aardig bent
ironischis dat je je het tegendeel zegt van wat je meent
depressiefis dat je in een heel sombere stemming bent waardoor je nergens zin in hebt, neerslachtig
temperamentvolis dat je levendig en enthousiast bent
onbevangenis dat je geen vooroordeel hebt, onpartijdig bent
bemoeizuchtigis dat je tot vervelens toe geneigd bent je te bemoeien met andermans zaken
inconsistentis dat je onsamenhangend bent, warrig
conservatiefis dat je niet van veranderingen houdt
vastberadenis dat je iets zonder te aarzelen doet, resoluut
harmonischis dat je harmonieus bent, met elkaar overeenstemmend
behendigis dat je handig en vlug bent
dictatoriaalis dat je het op een manier van een dictator doet
ongezelligis dat je een onaangename indruk maakt
eenkennigis dat je bang bent voor vreemde mensen
nauwgezetis dat je met veel aandacht en precies handelt
aardigis dat je aangenaam of vriendelijk bent
gewelddadigis dat je geneigd bent tot het plegen van geweld
sufis dat je niet helder van geest bent, slaperig
drukis dat je beweeglijk en onrustig bent, luidruchtig
onverdraagzaamis dat je niet bereid bent om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen
gelukkigis dat je een gevoel van grote blijheid en harmonie hebt
lacherigis dat je melig bent
onvriendelijkis dat je onbeleefd en niet bereid bent om te helpen, onaardig
innovatiefis dat je nieuwe ideeën en dingen ontwikkelt
toegankelijkis dat je gemakkelijk benaderbaar bent
aanmatigendis dat je arrogant en brutaal bent
ontoegankelijkis dat je moeilijk benaderbaar bent
onderzoekendis dat je analyserend bent
kritischis dat je geneigd bent om kritiek te geven
luchtigis dat je vrolijk en zorgeloos bent
meligin dat je in een stemming bent dat je steeds moet lachen, ook al is er niks echt leuk
terughoudendis dat je niet je emotie toont of mening geeft
slaafsis dat je precies doet wat een ander zegt
asociaalis dat je geen rekening houdt met andere
lichtgeraaktis dat je soms zonder aanleiding boos wordt of je beledigd voelt
zachtaardigis dat je mild, zonder strengheid of agressie bent
samenwerkendis dat je gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werkt
stabielis dat je met beide voeten op de grond staat
tactvolis dat je met veel tact bent
voorzichtigis dat je rekening houdt met wat zou kunnen gebeuren
offensiefis dat je aanvallend bent
scherpzinnigis dat je goed kunt nadenken
agressiefis dat je gewelddadig bent of dreigt dat te zijn
vastbeslotenis dat je met een vast voornemen iets doet
sarcastischis dat je op een verbitterde manier spot
ambitieusis dat je ijverig bent om een betere positie te krijgen
labielis dat je wisselende stemmingen hebt
bureaucratischis dat je werkt volgens de regels van de bureaucratie
behoudendis dat je geneigd bent het bestaande te behouden en vernieuwingen tegen te houden
onbeleefdis dat je dingen doet zonder rekening te houden met anderen
sensitiefis dat je gevoelig bent voor zintuiglijke gewaarwordingen, overgevoelig
schuchteris dat je verlegen bent
stelligis dat je ergens heel zeker van bent
perfectionistischis dat je het ideaal nastreeft